Arané pérangan awak

Pratélan ingisor iki arané pérangan awak ing basa ngoko, krama madya lan krama inggil.

Ngoko Krama madya Krama inggil
alis alis imba
ati manah penggalih
awak badan salira
balung balung tosan
bangkèkan bangkèkan pamekan
bathuk bathuk palarapan
bokong bokong bocong
brengos brengos gumbala, rawis
cangkem cangkem tutuk
cengel cengel griwa
dhadha dhadha jaja
dhengkul dhengkul jengku
dlamakan dlamakan samparan
driji driji racikan
embun-embunan embun-embunan pasundhulan
endhas sirah mustaka
èpèk-èpèk èpèk-èpèk tapak asta
geger geger pengkeran
gelung gelung ukel
getih rah rah
githok githok jejuluk
gulu gulu jangga
idep idep ibing
idu idu kecoh
iga iga unusan
ilat ilat lidhah
irung irung grana
janggut janggut kèthèkan, adegan
jènggot jènggot gumbala
kémtol kéntol wengkelan
kringet kringet riwé
kuku kuku kenaka
kuping kuping talingan
lambé lambé lathi
luh luh waspa
mata mripat paningal, soca, nétra
pipi pipi pangarasan
pundhak pundhak pamidhangan
pupu pupu wentis
rai rai pasuryan
rambut rambut réma, rikma
riyak riyak jlagra
sikil suku ampéyan
susu susu prembayun
swara swanten swanten
tangan tangan asta
umbel umbel gadhing
untu untu waja
uyuh toyan turas
weteng weteng padharan
wudel wudel tuntunan