Candra ya iku unen-unen kang gumathok kanggo nyandra perangane awak, solah bawa, lan kaanan, adhapur pepindhan

Candra Peranganing Awak besut

ya iku unen-unen kang gumathok kanggo nyandra perangané awak3Irungé ngundhup mlathi; ngelung gadhung

 1. Lambené manggis karengat; nggula satemlik
 2. Rambuté ngembang bakung; ngandhan-ngandhan
 3. Untuné miji timun; nggelar kombang
 4. Sinomé mbiblis mabur; micis mucah
 5. Kempulé nyikil walang; ngembang pudhak; kaya kemanak
 6. Bokongé manjang ngilang
 7. Astané nggendewa gadhing
 8. Mripate blalak-blalak, bawang sabungkul
 9. Idepé tumengga ing tawang
 10. Wentisé mukang gangsir
 11. Swarané ngombak banyu
 12. Bangkèkané nawon kemit
 13. Ulaté dhamar kanginan
 14. Pipiné ndurén sajuring
 15. Bathuké nyela cendhani
 16. Slirané sedhet singset
 17. Pupuné amokang gangsir
 18. jempolé ngemanak endas ula
 19. Godhegè ngudhup turi