1. Karajan Mataram Kuna
  2. Karajan Mataram Enggal