G.K.R. Mangkubumi: Béda antara owahan

9 bèt wis dibusak ,  2 sasi kepungkur
ndandani sithik
(ndandani sithik)
(ndandani sithik)
Nalika 28 Mei 2002 Ratu Mangkubumi krama kaliyan Kanjeng Pangéran Harya Wiranegara. Ratu Mangkubumi minangka putri pambajeng Ngarsa Dalem pramila pawiwahan menika pikantuk kathah kawigatèn saking sinten kémawon. Pawiwahan punika samangké ugi dipuntindakaken kaliyan rayinipun Ratu Mangkubumi.
 
Sadèrèngipun krama, miturut paugeran wonten keratonkraton, pinangantèn putri pikantuk asma saha gelar énggal. Parmila asmanipun owah saking Gusti Raden Ajeng Nuramlitasari dados [[Gusti Kanjeng Ratu Pembayun]]. Pinanganten kakung minangka Mantu Dalem ugi pikantuk gelar Kanjeng Pangeran Harya Wiranegara. Tiyang kekalih punika dipunwisudha wonten KeratonKraton Ngayogyakarta. Ing wekdal sesarengan, Ratu Pembayun dipunpitados minangka pemimpinpandhéganipun kaputrèn ing keratonkraton saha sedaya putri Sultan [[Hamengkubuwana X]]. <ref>{{Cite news|url=http://news.liputan6.com/read/33704/gra-nurmalitasari-menyandang-gelar-baru|title=GRA Nurmalitasari Menyandang Gelar Baru|last=Wiwik Susilo dan Mardianto|date=6 Mei 2002|access-date=9 Mei 2015|publisher=Liputan6.com}}</ref>
 
Rantamaning adicara dipunwiwiti kanthi calon pinangantèn kakung inggih menika [[Nieko Messa Yudha]] ingkang kaparing gelar [[Kanjeng Pangeran Harya Wiranegara]] mlebet wonten keratonkraton wiwit 27 Mei 2012 ingkang kawastanan prosèsi "Nyantri" <ref>{{Cite news|url=http://www.balipost.co.id/BALIPOSTCETAK/2002/5/28/n2.htm|title=''Nyantri'', Awali Pernikahan Putri
Sultan GKR Pembayun|last=PUT/DIT|date=28 Mei 2002|access-date=9 Mei 2015|publisher=BaliPost.co.id}}</ref>. Calon pinangantèn kakung inggih menika Nieko Messa Yudha, ingkang kaparingan asma dalem Kanjeng Pangeran Harya Wiranegara, wiwit mlebet wonten ing [[Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat|KeratonKraton Ngayogyakarta]] nalika 27 Mei 2002.
 
Miturut paugeran ing keratonkraton, Sri Sultan piyambak ingkang ngijabaken [[GKR Pembayun]] kaliyan [[KPH Wiranegara]]. Presidhèn [[Megawati Soekarnoputri|Mégawati Soekarnoputri]], saha Duta Besar Perwakilan Negara Sahabat rawuh wonten adicara "panggih" <ref>{{Cite news|url=http://www.tempo.co/read/news/2002/05/28/05811565/Presiden-dan-Pejabat-Tinggi-Negara-Hadiri-Pernikahan-Puteri-Sultan-HB-X|title=Presiden dan Pejabat Tinggi Negara Hadiri Pernikahan Puteri Sultan HB X|last=LN Idayanie|date=28 Mei 2002|access-date=9 Mei 2015|publisher=Tempo Interaktif}}</ref>. Minangka putri dalem, rantamaning adicara katindakaken prosèsi "pondhongan". Wonten ing pondhongan menika, pinangantèn kakung junjung garwanipun ngagem astanipun kabiyantu dening [[GBPH Yudhaningrat]] minangka rayi dalem. Pondhongan menika dados pralambang bilih kakung ugi kedah nginggilaken garwanipun. Miturut cariyos, ing salebeting adicara panggih menika wonten kadadéan ingkang botén saged dipuntampi nalar inggih menika angin gedhé ing salebeting témbok kraton saha petir kang nyambar ing wayah awan <ref>{{Cite web|url=http://www.pda-id.org/library/index.php?menu=library&act=detail&gmd=Artikel&Dkm_ID=20020120|title=Perkawinan Agung : Memurnikan mitos Mataram Islam|last=Joko Syahban, Kristiyanto, Sujoko, dan Sawariyanto|date=3 Juni 2002|publisher=Gatra|access-date=9 Mei 2015}}</ref>.
 
Sasampunipun adicara panggih temanten, katindakaken adicara kirab pinangantèn. Kirab menika sampun boten katindakaken nalika jaman [[Hamengkubuwana VIII]], ananging katindakaken malih ing pawiwahanipun Ratu Mangkubumi. Kirab pinangantèn menika mubeng beteng [[Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat|KeratonKraton Ngayogyakarta]]. GKR Mangkubumi kaliyan KPH Wiranegara nitih keréta pusaka Kanjeng Kyai Jongwiyat nalika kirab pinangantèn. Sedaya warga Ngayogyakarta mirsani kirab menika <ref>{{Cite news|url=http://news.liputan6.com/read/34992/kirab-pengantin-keraton-yogyakarta-disambut-meriah|title=Kirab Pengantin Keraton Yogyakarta Disambut Meriah|last=ICH/Wiwik Susilo|date=29 Mei 2002|access-date=9 Mei 2015|publisher=Liputan6.com}}</ref>. Pawiwahan Ageng [[Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat|KeratonKraton Ngayogyakarta]] menika katindakaken miturut paugeran ingkang sampun wontén kawit jaman rumiyin. Pawiwahan Ageng menika ugi katindakaken saha kalajengaken dening rayinipun Ratu Mangkubumi inggih menika [[GKR Maduretno]], [[GKR Hayu]], saha [[GKR Bendara]].
 
GKR Mangkubumi kaliyan KPH Wiranegara kagungan putra kalih inggih menika [[Raden Ajeng Artie Ayya Fatimasari Wiranegara]] saha [[Raden Mas Drasthya Wiranegara]]. GRAj Artie Ayya Fatimasari Wiranegara nindakaken adicara "tetesan" nalika 22 Desember 2013. Adicara tetesan menika minangka pralambang bilih wanita sampun dungkap diwasa <ref>{{Cite news|url=http://www.harianjogja.com/baca/2013/12/22/tetesan-putri-pembayun-jaga-kesehatan-sekaligus-lestarikan-budaya-476538|title=Tetesan Putri Pembayun, Jaga Kesehatan Sekaligus Lestarikan Budaya|last=Andreas Tri Pamungkas|date=22 Desember 2013|access-date=9 Mei 2015|publisher=HarianJogja.com}}</ref>.
* 2015 - sakmenika: Ketua DIY Kadin
 
== Jejibahan wonten KeratonKraton ==
Minangka putra dalem ingkang nomer setunggal, Ratu Mangkubumi gadhah jejibahan damel guyub ing antawisipun kaluwarga ageng KeratonKraton Ngayogyakarta saha sedaya putri dalem <ref>http://www.koran-sindo.com/node/328807</ref>. Ratu Mangkubumi uga kajibah dados salah satunggaling Penghageng, pramila panjenénganipun dados pimpinan nalika wonten upacara ing salebeting keratonkraton, ing antawisipun adicara Tumpak Wajik, Yasa Pesi Burak, saha sanèsipun. Ugi nalika rayinipun Ratu Mangkubumi nindakaken palakrami, panjenenganipun dados pimpinan ing adicara punika.
 
Ratu Mangkubumi gadhah pamanggih bilih keratonkraton menika minangka pusat kabudayan kedah saged paring pituduh dumaténg papan sakiwa tengenipun supados boten kanyut arusipun modernisasi. Kedah saged milah saha milih kabudayan pundi ingkang trep kaliyan kabudayanipun tiyang jawi. KeratonKraton ugi kedah tinarbuka kaliyan kamajengan jaman, mliginupun teknologi informasi. Nalika dipunsuwuni pirsa babagan "suksesi" ing keratonkraton, panjenénganipun namung ngendika "manut dhawuhipun bapak kémawon" <ref>http://kabare.jogja.com/?a=b1R5L0ZlWjNWRi9JblVkUmhOIHk%3D%3D</ref>.
 
Salah satunggaling wujud upaya nglestantunaken utawa nguri-uri kabudayan inggih menika Ratu Mangkubumi remen beksan. Panjenenganipun kaliyan rayinipun inggih menika GKR Candrakirana, GKR Hayu, saha GKR Bendara dados penari KeratonKraton Yogyakarta
 
Nalika 5 Mei 2015, [[Hamengkubuwana X]] paring Sabdaraja, salah satunggaling perkawis wonten Sabdaraja menika nggantos asmanipun GKR Pembayun dados GKR Mangkubumi. Botén namung menika, GKR Mangkubumi uga pikantuk gelar inggih menika '''GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawana Langgeng ing Mataram'''.
5.871

besutan