Gathotkaca: Béda antara owahan

3.421 bèt wis ditambahake ,  12 taun kepungkur
c
 
==Lair==
Gathotkaca kang kondhang kanthi sesebutan "Satriya Pringgodani" lan "Alap-alap Pringgodhani" kuwi, nalika isih jabang bayi jenenge Tetuka utawa Tutuka. Gathotkaca kuwi putrane Raden Werkudhara (satriya Panenggak Pandhawa) patutan klawan Dewi Arimbi, putrane Prabu Tremboko, ratu buta ing negara Pringgodhani. Sekawit Arimbi iku uga wujude buta wadhon (raseksi), nanging bareng didhandani dening Dewi Kunthi terus malih dadi kenya sing sulistya. Mula Werkudara iya Bratasena uga banjur gelem ngepek bojo Arimbi.
Nalika isih cilik jenenge Tetuka utawa Tutuka. Gathotkaca lair seka [[Arimbi]] lan [[Bima]]. Arimbi iku sejatine anake raseksa, [[Arimba]]. Mula nalika isih bayi, Tetuka nduwe siyung. Siyung iku banjur ditugel. Ari-arine uga angel ditugel, bisane mung nganggo Panah Senjata Kunta. Panah iki banjur dadi duweke [[Karna|Adhipati Karna]]. Laire Gathotkaca ngepasi karo ontran-ontran ing kayangan. Jagad dewa gonjang-ganjing amarga diamuk dening [[Pracona]]. Jarene, sing bisa ngalahke iku mung tetuka. Bocah sing lagi lair iki banjur dicemplungke ing banyu gege lan Kawah Candradimuka. Ing kono kabeh gaman-gaman sekti dikumpulke dadi siji dicemplungke ing kawah. Tetuka langsung dadi gedhe. Otote kuat kaya kawat, balunge sekti kaya wesi. Rupane uga diwenehi topeng waja. Awake ora mempan dening gaman.
Bareng wis suwe anggone jejodhoan, Arimbi banjur nggarbini lan sabanjure mbabar putra kakung wujud bayi manungsa setengah buta. Dening ingkang eyang, Abiyasa, jabang bayi Tetuka banjur diparingi "topeng" aran topeng waja kang mapan ana sajrone kulit sajabaning daging. Kanthi topeng waja iku, Gathotkaca malih dadi satriya kang bagus citrane. Nuli dening ramane, Bratasena, jabang Tetuka banjur kaparingan kekasih Raden Gathotkaca, kersane Raden Werkudara kinarya pepenget duk nalika tandhing pupuh klawan Prabu Arimba (kangmase Dewi Arimbi) kang kekarone padha ngetog kekuwatan lan kadigdayan. Tembung gathotkaca tegese kumpuling kasantosan.
Nalika laire, nganthi umur nembelas dina pusere Jabang tetuka ora bisa ditugel nganggo lelandhep wujud apa wae. Naning wusanane puser mau bisa pugut (tugel) srana wrangkane Senjata Kuntha Wijayadanu (Kunta Druwasa)duweke Raden Suryatmaja iya Adipati Karna nalika isih mudha. Lan kaelokane, wrangka Senjata kuntha mau manjing ing pusere Gathotkaca, satemah muwuhi kasantosane Gathotkaca, Senadyan mengkono, bab iku uga dadi pengapesane Gathotkaca. Mula samangsa perang ngadhepi manungsa kang darbe Senjata Kuntha wijayadanu, Gathotkaca kudu ngati-ati. Sebab yen nganthi senjata Kunta dilepasake, Gathotkaca mesthi mati. Nuhoni unen-unen "Pusaka manjing Wrangka".
Laire Gathotkaca ngepasi karo dumadine ontran-ontran ing kayangan Jonggringsaloka.Para dewa padha kocar-kacir amarga diamuk dening Prabu Kala Pracona, ratu buta ing negara Ngembatputihan kang arep njaluk bojo widodari. Nanging panjaluk sing ora samesthine iku didhuwa (ditolak) dening para Dewa saengga ndadheake peperangan. Para dewa padha keplayu banjur golek "pintasrayan" menyang negara Ngamarta (Amarta). Tekan negara ngamarta bayi Gathotkaca ( Jabang Tetuka) kang lagi umur nembelas dina iku banjur diampil Bathara narada, di gawa menyang kahyangan. didadekake jagone para dewa, dimungsuhake Prabu Kala Pracona lan Patihe apraceka ditya Kala Sekiputantra sabalane.Sadhurunge diajokake ana paprangan bocah sing lagi lair iki banjur dijedhi (dijenang) ana ing Kawah Candradimuka lan para dewa didahuwi dening Bathara Guru (tetungguling para dewa) supaya nlorongake gegaman kahyangan kang mawa pamor. Wasana bareng jabang Tetuka metu sak sajrone kawah Candradimuka wus ora wujud bayi maneh, nanging wujud jejaka tumaruna, wus ngagem busana kasatriyan. Ya iki sebabe Gathotkaca banjur sinebut :satriya babaran kahyangan"
Dening Bathara Guru, gathotkaca banjur pinaringan pusaka kanggo sipat kandhel anggone ngadepi mungsuh yakuwi kothang antrakesuma, caping basunandha, lan tlumpah padhakacerma.
Nalika maju ana paprangan, tandhange gathotkaca cukat trengginas, wusana Prabu Kala Pracona sawadyabalane padha mati kabeh.
Ing Perang baratayuda gathotkaca gugur merga kena panah Kuntha wijayadanu kagungane Adipati Karna. Panah kang dilepasake kuwi jan-jane ora tekan merga Gathotkaca abure wis ana sadhuwure mega sam pitu, ning banjur dicandak lan disurung dening yitmane Ditya Kala Bendana, pamane Gathotkaca kang wis tiwas merga ditempiling dening ponakane iku, saengga Gathotkaca gugur ana madyaning paprangan. Kuwandhane Gathotkaca kumleyang saka gegana nibani kretane Adipati Karna nganthi ajur sewalang-walang. Peranganing Baratayuda, Gathotkaca Gugur sumbaga wiratama, karan lakon "Suluhan" amarga dumadine ing wayah bengi.
Garwane Raden Gathotkaca iku ana telu, yakuwi : Dewi Pregiwa, putrine Raden Arjuna kang banjur peputra Raden Sasikirana, Dewi Suryawati, peputra Raden Suryakaca, lan Dewi Sumpaniwati kang peputra Raden Jayasumpena.
Dasanamane Gathotkaca iku miturut padhalangan :Kacanegara, Jabang Tetuka, Purubaya, Arimbiatmaja, Krincingwesi, Guritna, Guruputra, lan Suryanaradha.
Nalika
 
==Bojo lan Anake==
Naraguna anonim