Abimanyu: Béda antara owahan

3.302 bèt wis ditambahake ,  12 taun kepungkur
tanpa ringkesan besutan
Abimanyu iku putrane [[Arjuna]] lan [[Dewi Sumbadra|Dewi Wara Sembadra]]. Dasanamane : Angkawijaya, Partasuta, Sumbadraja, Aribawa, Jayamurcita, Arjunatanaya, Kiritiatmaja, Jaka Pengalasan,Wanudara, Pamulatsih, Banjaransari lan Bimamanyu. GarwaneKasatriyane Abimanyu ana loro,ing yaikuTanjunganom (1)iya DewiPlangkawati. Utari,Nalika putrineisih Prabudadi Matswapatibocah, ingAbimanyu negaraklakon Wiratanyirnakake lannata (2)ing Dewi Siti SundariPlangkawati, putrine Prabu BatharaAngkawijaya Kresnalan ingpatihe Dwarawati.aran KasatriyaneJayamurcita, Abimanyukang ananduwe ingkekarepan Tanjunganomarep iyanggarwa Plangkawati.Dewi PutraneWara AbimanyuSumbadra mungkang anawis sijidiwengku kanggarwa sesilihdening RadenArjuna Parikesitlan iyapeputra ParipurnaAbimanyu. kangPrabu sabanjureAngkawijaya jumenanglan nataJayamurcita anatiwas negarasaka Ngastinatangane sawiseAbimanyu. perangSukmane Baratayudhamanjing kanthiana jejulukragane Prabu KresnadwipayanaAbimanyu, (nunggaklan seminegarane karouga jejulukebanjur ingkangdadi eyangkasatriyane buyute, Abiyasa)Abimanyu.
Ing Padhalangan, Abimanyu iku digambarke kadidene satriya kang bagus citrane, alus budhine, nanging watake getapan (gampang nesu) lan gampang mara-tangan. MulaIng nalika dumadi perangPerang Baratayuda, Abimanyu kangbisa weruhklakon yenmbedhah barisanegelar prajuriteperang padha kocar-kacirCakrabhyuha, banjursing tanpadipandhegani taliwaraPandhita nrajangdurna barisanenadyan para Kurawa. Wusanane Abimanyu banjurakhire gugur ana satengahing perang Baratayuda kanthi tatu arang kranjang amarga karanjap sewernanediranjap gegaman dening paramarang Kurawa. Mula lakon Abimanyu gugur uga asring karan "Ranjapan Abimanyu Gugur" kang pancen ngeres-eresi.
Abimanyu pisanan dhaup karo Dewi Siti Sundari (Siti Sendari), putrine Prabu Sri Bathara Kresna ing Dwarawati. Dadi Abimanyu iku putra mantune Prabu Kresna. Sabanjure kanthi sesideman uga krama antuk Dewi Utari, putrine Prabu Matswapati ing Wiratha, patutan siji asma Raden Parikesit iya Paripurna kang ing tembene jumeneng nata ana negara Ngastina sabubare perang Baratayuda kanthi jejuluk Prabu Kresnadwipayana, (nunggak semu kara jejuluke ingkang eyang buyute,Abiyasa iya Wiyasa).
 
Kaya ingkang rama, Abimanyu kondhang kadidene satriya utama sing kuat tapabratane, mula Abimanyu klakon kasinungan wahyu-wahyu kanarendran, kayata Wahyu Cakraningrat, Wahyu Widhayat, wahyu Antatwulan, lan sapiturute. manut wecaning dewa sapa sing kadunungan wahyu kasebut bakal bisa dadi narendra gung binatara.
Nanging Abimanyu ora nganthi klakon madeg ratu, jalaran dheweke gugur ing paprangan ing Tegal Kurusetra kanthi dikrocok gegaman lan dikroyok dening para Kurawa.
Salah sijining wohing kasusastran Jawa klasik kang nyritakake gugure Abimanyu pengawak kusuma kang wedi wirang wani mati iki, yaiku anggitane pujangga kaloka Mangkunegara IV ing serat Wirawiyata. Tembange Sinom, cuplikane mangkene :
"Dene kadi Sang Partasuta, Bimanyu kala tinuding, Mangrurah kang gelar cakra, Dening Sang Yudhistira ji, Sukaning tyas tan sipi, Dupi rinoban ing mungsuh, Kesthi trahing satriya, Wedhi wirang wani pati, Yekti mangku tamsiling para prawira".
Kaya kawuningan, isining Serat Wirawiyata anggitane Mangkunegara IV iku pancen arupa piwulang bab kaprajuritan. Iki saliyane Serat Tripama kang uga nyiratakake bab gugure para paraga wayang: Pati Suwanda (Bambang Sumantri), Adipati Karna lan Kumbakarna.
Nalika abimanyu wis tatu arang kranjang, nanging isih tetep maju. Lesmana Mandrakumara iya Raden Sarojakusuma (putrane Prabu Duryudana, nata Ngastina) kang kepingin mrejaya Abimanyu kang wis katon tanpa daya iku, banjur maju nyaketi karo nggawa keris ligan. Arep kanggo nyuduk, nanging kurang prayitna. Abimanyu tetela isih nggegem keris Kyai Pulanggeni. Lesmana namake kerise marang Abimanyu kang njalari tumekeng pati. Ning sadurunge sukmane oncat saka ragane, Abimanyu uga kasil nyuduk Lesmana Mandrakumara nganggo Pulanggeni nganthi Lesmana tumekaning pati. Kekarone mati sampyuh. Weruh Lesmana Mandrakumara mati, Jayadrata (bapa pamane Lesmana) ngepruk sirahe Abimanyu kang wis sira nganggo gadha Kyai Glinggang saengga musthakane ajur mumur njerbabah ndepani bantala. sata Kurawa surak ambata rubuh. Goteking wong akeh sing mateni abimanyu iku Jayadrata iya Tirtanata.
Udan tangis para pepundhen Pandhawa. Arjuna sumpah, yen dina iku uga ora bisa mateni Jayadrata, dheweke luwung lampus dhiri. Dening para Kurawa Jayadrata diumpetake ing gedhong waja. Dijaga rapet, pamrihe supaya aja nganthi bisa dipateni dening Arjuna lan Arjuna dhewe supaya klakon "tata glondhong" lampus dhiri.
Nanging bab iku diwuningani Prabu Kresna (botohe Pandhawa). Jayadrata dipancing murih ngungak kahanan njaba liwat jendela. Ya nalika Jayadrata anguk-anguk liwat jendhela kuwi, Arjuna nglepasake jemparinge Kyai Sarotama. Ngenani janggane jayadrata saengga tugel thel lan sirna margalayu.
Sagugure Abimanyu, Dewi siti sendari nedya bela pati, ambyur ing pancaka utawa tumangan. Dene Dewi Utari sing nalika iku nembe mbobot sepuh wijining calon ratu Tanah Jawa isih bisa digndheli dening para pepundhen.
==Uga pirsani==
*[[Wayang]]
Naraguna anonim