Parembugan Wikipedia:Papat Limpad 2012

Parembugan giyat

Wacana Papad Limpad 2012 (Papat Limpad II)Besut

Sawise kasil ngrampungake kompetisi nulis ing Wikipedia abasa Jawa Papad Limpad, iki ana gagasan kanggo nganakake kompetisi Papat Limpad maneh (Papart Limpad II) sing luwih jembar tebane yaiku yen bisa ngajak warga saka UNNES, IKIP PGRI, UNS (Universitas Sebelas Maret), UGM lan Universitas Satyawacana (yen ana jurusan basa Jawane).

Nuwun...Kula nggadhahi kanca beasiswa ing UI, UGM, UNY, UNS, MCU, Unpar, Unpad, UKSW... mbok menawi mangke saged kangge nggampangaken publikasi,,,JV057PANGESTIKA pirembagan 16 Februari 2012 11.41 (UTC)

Bab iki kasurung dening wis anane calon panitya sing pengalaman yaiku mantan panitya lan para pamenang kompetisi Papat Limpad I lan lokasine Universitas-universitas mau sing ora pati adoh. Kanthi anane kompetisi Papat Limpad II diangkah Wikipedia abasa Jawa bakal luwih sumrambah lan luwih regeng.

Yen para kanca padha sarujuk ayo padha diusulake menyang Wikimedia Indonesia lan sabanjure marang Wikimedia Foundation.

Piye kira-kira apa para kanca padha sarujuk? Apa para mantan panitya lan juwara PLI kabeh padha siap nyengkuyung? Nyuwun pamrayoga. Maturnuwun.Pras pirembagan 15 Februari 2012 14.28 (UTC)

Matur nuwun Pak Pras, WBJ ajeng gadah damel gedhé menika ugi kedah dipunpersiapake kanthi sae.Nuwun patunjuk Pak Pras ingkang enggal-enggal dipunpersiapake.X-Panitia lan para jawara kedah enggal-enggal kempal menika.Sepindah malih nuwun bimbinganipun.Matur sembah nuwun.Salam Taklim. Puryono| Pirembagan! 15 Februari 2012 14.53 (UTC)
Sedaya jawara PL I sampun kawula sms..Sawetara balesan saking Mbak Arum (sarujuk), Mas Chafid (sarujuk), Mbak yayu (dereng wonten balesan) kaliyan Mbak pangestika.Matur nuwun. Puryono| Pirembagan! 15 Februari 2012 15.05 (UTC)

Kula sarujuk sanget...ditambah malih, niki Mas Moel ugi makarya wonten ing Semarang...dados saged nyuwun pambiyantu babagan sanes ingkang dereng paham. Menawi siyos kedah enggal-enggal dipunrembag sareng-sareng langkahe pripun, pengajuan proposal kerjasama kaliayan universitas-universitas sanes, sosialisai lomba, lan pelatihan calon peserta. Nuwun. SIGIT   rembugan 15 Februari 2012 15.27 (UTC)

Nuwun, badhe ndherek matur kangmas. Kula sarujuk kaliyan kangmas Pur lan kangmas Sigit, sedaya kedah dipunsiapaken rumiyin supados sukses.

Mugi sedaya saged nyengkuyung. Nyuwun bimbinganipun kangmas. Matur nuwun. :D JV015Chafid pirembagan 15 Februari 2012 15.39 (UTC)

Walah... ide Mas Sigit Sae Sanget ugi sedaya menawi guyub rukun nambahi semangat nggih..mugi-mugi saget kalaksanan.Matur sembah nuwun kagem sedaya. Puryono| Pirembagan! 15 Februari 2012 15.48 (UTC)
Nuwun sewu,rencana tethandinganipun kelompok antar universitas utawi individu mahasiswa.X-panitia PL 1 lan para Jawara kadosipun sampun siap.Miturut pengalaman ing Proyek PL 1 sedaya ingkang ndadosake masalah ting jaringan Hot spot (UNNES).Pengalaman peserta menawi saking mahasiswa saking jurusan jarak kangge obyak-obak (mengingatkan Untuk menyunting).Menawi pesertanipun kelompok (dibawah pengawasan Universitas utawa Jurusan/HMJ) saget langkung rame.Menika konjuk gambarankemawon.Matur nuwun. Puryono| Pirembagan! 16 Februari 2012 00.45 (UTC)


Sarujuk sanget menawi wonten inisiatif menika, Pak, Mas, Mbak! :-D Langkah-langkahipun ndamel tetandhingan, miturut PL 1 rumiyin, inggih menika:

 1. Fase I :
  1. Proposal / penggalangan dana / pandhaptaran panitia
  2. Logistik lan perencanaan (konsep lan sosialisasi lomba)
  3. Lobi lan negosiasi ing paguron inggil kagem peserta lan juri
  4. Pelatihan kagem peserta lan juri
 2. Fase II :
  1. Dina pambukaan
  2. Konferensi pers lan siaran pers
  3. Lomba
  4. Penjurian 1, 2, 3
 3. Fase III :
  1. Dina penghargaan / panutupan
  2. Konferensi pers lan siaran pers

Menawi kersa sumangga dipunrembag dening para kadang sedaya kala rincianipun tigang fase menika. Salam taklim, Naval Scene pirembagan 16 Februari 2012 08.41 (UTC)

 1. Sarujuk kaliyan Naval Scene. Juri saged dipunpendhet ingkang netral (sanes dosen).
 2. Nanggepi usulan mas Pur, lomba tetep antar individu, nanging mahasiswa menika ingkang milih universitas, saben universitas badhe ngajokake sinten. Saking menika mahasiswa gadhah raos tanggung jawab kangge njunjung nama Universitas. Dados ingkang dipun pilih saking Universitas menika ingkang pethingan.

Nuwun SIGIT   rembugan 16 Februari 2012 08.55 (UTC)

Sae sanget menawi pesertanipun langkung saking setunggal universitas (menawi dananipun wonten ditambah kutha sanesipun kados Sala, Jogja, Purwokerto), bobot kompetisinipun langkung kompetitif. Menawi saged ugi ngawontenaken kuisioner kagem para peserta(calon panitia) sakderenge kompetisi diwiwiti, isinipun: (tuladha)
 • Komputer yang Anda gunakan: - milik sendiri, -sewa, -milik teman
 • Berapa lama Anda mengakses internet tiap harinya, - >5 jam, - 1 s/d 5 jam, < 1jam, - tidak tentu
 • Koneksi internet yang Anda gunakan, -hotspot publik, - koneksi berbayar, - keduanya
 • Sumber pertama mengenal Wikipedia, -dari teman, -search engine, -buku/majalah, -dosen,
 • Anda memiliki website/weblog pribadi? ya/tidak

Saking kuisioner menika panitia nggadahi gambaran kahanan lan kemampuan calon peserta.  eMpu  :: Caturan  20 Februari 2012 07.01 (UTC)

Matur sembah nuwun Pak Empu sumbangan ide lan gagasan, kuisioner kedah diperlukake karana saben Universitas satunggal lan sanesipun kahanan mahasiswanipun dereng kita makertosi.Kula sarujuk.Salam Taklim Puryono| Pirembagan! 20 Februari 2012 07.27 (UTC)
Matur nuwun Pak Ichsan. Puryono| Pirembagan! 16 Februari 2012 09.11 (UTC)

kula sarujuk, nanging dipun wiyaraken malih supados mboten namung saking sastra jawi kemawon. suwun ang pirembagan 16 Februari 2012 10.55 (UTC)


Pak Pur...kula dereng dipunkabari (sms) lho Pak ngenani papat limpat 2 menika...hehe...kula sarujuk...Universitas Kristen Satya Wacana mboten wonten jurusan basa Jawinipun ananging ing jurusan sejarah UKSW ugi wonten mata kuliah ngenani sastra JawaJV057PANGESTIKA pirembagan 16 Februari 2012 11.35 (UTC)

Matur nuwun Mbak Pangestika, nuwun pangamputen kawula supe ugi nuwun pambiyantunipun dateng Papat Limpad II.Suwun Puryono| Pirembagan! 16 Februari 2012 22.08 (UTC)

Nuwun sewu, kepareng ndherek matur. Kula badhe nyuwun pirsa ngenani peserta. Peserta menika dipunpendhet saking sedaya Universitas ingkang wonten basa Jawa? Menapa namung ting lingkup Jawi Tengah kaliyan Yogya kemawon? Ngapunten. Maturnuwun.  Ihda    rembugan 17 Februari 2012 01.12 (UTC)

Ngenani usul saking Pak Pras inggih menika dipunwontenaken papat limpat 2 ing taun 2012 kula sarujuk sanget, saderengipun kedah wonten publikasi ingkang sae saengga calon peserta nggadhahi antusias kangge ndherek kompetsi menika..nuwun JV057PANGESTIKA pirembagan 16 Februari 2012 11.31 (UTC)

Nuwun......., kula inggih sarujuk sanget kaliyan rencana menika.JV089Yayu pirembagan 24 Februari 2012 14.53 (UTC)

Kula ugi sarujuk dhumateng usulipun Pak Pras. Nanging kula dèrèng saged mbiyantu kathah amargi kembar sapunika dèrèng saged dipunsambi. Kula upadosaken mbiyantu sasaged-sagedipun. Matur nuwun. Salam. Tracy pirembagan 28 Februari 2012 18.26 (UTC)

Rapat tgl 22 Februari 2012Besut

Saka panyurunge para kadang kabeh ing tanggal 22 Februari wis dianakake patemon ngenani wacana Papad Limpad 2012 (sabanjure dicekak PL2012) iki sing antara liya ngrembug bab pendanaan lan konsep dhasar kompetisi. Wis ana trontong-trontong bakal ana dana kanggo proyek iki nanging gunggunge ora akeh. Amarga pelatihan panitya wis bisa diprasajakake, mbokmanawa dana sethithik iki isih bisa kanggo nganakake kompetisi kanthi prasaja. Kita isih bakal ngupaya njajal golek sponsor kanggo nambal kabutuhan sing isih kurang. Nyuwun pandongane supaya semangat para kadang sing makantar-kantar kanggo ngembangake Wikipedia abasa Jawa lan ngiras nguri-uri lan nglestarekake Basa Jawa bisa kaleksanan. Nuwun. Pras pirembagan 29 Februari 2012 14.23 (UTC)

Besut

Amarga kemungkinan dana sing dinggo kompetisi cumpon. Hasil rapat tgl 22 feb 2012, ono pemikiran arep nggolek sponsor. sementara nembe digawe rancangan proposal sponsor, arep dirembugake disik karo mbak siska lan konco2. mengko nek wis puput, kiro2 konco2 iso ngewangi golek sponsor ning daerahe dewe2 opo ora yo? sopo ngerti ning daerah khususe semarang lan jogja ono sing interest, ben papat limpad 2012 luwih gayeng. maturnuwun. Nunung Martina (nana) pirembagan 2 Maret 2012 09.26 (UTC)

Rencana Kunjungan dateng Perguruan tinggi calon peserta Papat Limpad 2012 (Semarang lan Jogjakarta)Besut

Sugeng ndalu mas pur, mas sigit, mbak ida, mbak nurul, mbak elok, pripun kabaripun? Mas-mas lan mbak-mbak sedoyo, rencana tgl 23 maret 2010 kulo, mas pras kalih mas ichsan ajeng dugi dateng semarang kalih jogjakarta. Kinten2 pripun persiapan konco konco ting semarang? Nopo calon perguruan tinggi peserta Papat Limpad 2012 kados UNES, IKIP PGRI kalih UNDIP sampun wonten rembagan kalih konco-konco semarang? Pripun rencana kepanggihane kalih pihak calon perguruan tinggi peserta PL 2012. Kangge calon perguruan tinggi peserta PL 2012 saking jogjakarta kados UGM sampun wonten rembagan liwat tilpon dinten senin 12 maret kepungkur. Kinten-kinten dinten sabtu 24 maret nopo minggu 25 maret 2012 kulo kalih pak pras ajeng kepanggih tokoh basa jawa UGM dateng jogjakarta. Sakmeniko sampun wonten konfirmasi saking tokoh basa jawa saking UGM asmane Bapak Manu. Maturnuwun mugi-mugi sedoyo saget langkung lancar. Nunung Martina (nana) pirembagan 14 Maret 2012 00.10 (UTC)

Matur nuwun Bu Nunung.Menawi wonten dawuh,babagan lobi IKIP lan UNDIP + Balai Bahasa JATENG.Matur nuwun. Puryono| Pirembagan! 14 Maret 2012 01.33 (UTC)
Mas Pur lan para kadang Semarang sedaya, manawi saged dinten Jemuwah 23/03/2012 enjing ngantos wekdal Jumatan mangke kita pinanggih kaliyan kontak saking UNNES, UNDIP lan IKIP PGRI lajeng dhahar sesarengan. Saksampunipun dhahar kita lajengaken khusus panitya kemawon. Kados pundi, kinten-kinten saged kaleksanan punapa mboten? Matur nuwun.Pras pirembagan 15 Maret 2012 14.58 (UTC)
Matur nuwun Pak Pras,Panitia sampun dalem kabari.Menawi mboten wonten alangan saget tumut rapat.Koordinasi kalian Fakultas Ilmu Budaya UNDIP lan IKIP PGRI Semarang nembe proses pendekatan.Mas Sigit, Mbak Idha lan Mbak Nurul menawi wonten wedal mangga sareng-sareng tumut ting Undip.Pangestunipun.Matur Nuwun Puryono| Pirembagan! 15 Maret 2012 17.42 (UTC)


Asil Rerembugan UNNES Kaliyan IKIP (Papat Limpad 2012)
Nomer Tanggal lan Wektu Rapat Panggonan Rapat Paserta Rapat Wektu Rapat Pawakilan saka Universitas Pawakilan saka Panitia PL 2012 Asil Rapat
1 23 Maret 2012 Warung Mangan Alam Indah Panitia PL2012,UNNES Lan IKIP 10-00 nganthi 01.30 Unnes: Dr. Teguh Supriyanto, M.Hum. Yusro Edi Nugroho, S.S., M.Hum. Saking Jakarta: Pak Prasetyo, Pak Ikhsan , Bu Nunung, Pak.Moel 1) Pamaparan Proyek Papat Limpad 2012d lan kasarajukan 2 Universitas jroning nderek kompetisi, 2) .
IKIP PGRI Semarang : Pak Bambang Semarang:Mas Sigit,Mbak Idha,Mbak Nurul,Mbak Elok lan Puryono. 2)Pambahasan Pelatilan panitia semarang ing jakarta tgl 6 April 2012 3)Tgl 14 April rencana partemuan ing semarang sesarengan Saresehan IMBASADI (Ikatan Mahasiswa Bahasa Sastra Daerah Indonesia) rayon Jawa Bali lan sosialisasi wikipedia basa jawa ing paserta sarasehan ugi pambagian tim monitoring saben Universitas (UI: Nurul, UGM &UNY : mas Pur, Unnes : Sigit, Ikip : Ihda, Undip : elok.)

Cengkorongan nulis offlineBesut

Para kadang pelatih, Wah katone cengkorongan cara nulis offline sumbangan saka mas Empu perangan Pranala jaba ana sing salah yaiku:

Pranala njabaBesut

<ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 1] </ref>

<ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 2] </ref>

<ref> [http://alamatsitus.com Situs resmi 3] </ref>


Sing bener kudune rak ora nganggo <ref> lan </ref>:

Pranala njabaBesut

* [http://alamatsitus.com Situs resmi 1]

* [http://alamatsitus.com Situs resmi 2]

* [http://alamatsitus.com Situs resmi 3]


Nyuwun panemu lan kawigaten> Matur nuwun. Pras pirembagan 28 Mei 2012 15.32 (UTC)


Weleh..weleh kok nembe saiki konangan ya, padahal iki jaman Papat Limpad 2010

Tuladha Judhul kacane: Krupuk, kode sumbere yaiku

'''Krupuk''' yaiku panganan sing digawe seka glepung ....
 
Iki salah saijine gambar krupuk urang
[[Gambar:Krupuk.jpg|thumb|right|Gambar krupuk urang]]

==Cathetan suku==
<ref name="internet1">{{id}}[http://situskoran.com](Kaundhuh tanggal 30 April 2011)</ref>

==Delengen uga==
*[[Krupuk kulit]]
*[[Krupuk pasir]]

==Pranala njaba==
*[http://alamatsitus.com Situs resmi 1] 
*[http://alamatsitus.com Situs resmi 2] 
*[http://alamatsitus.com Situs resmi 3] 

[[Kategori:kategori1]]
[[Kategori:jeneng kategori2]]

(Wikifikasi)
[[glepung]], [[budin]], [[Palembang]], [[Urang]]

(Interwiki)
[[id:Judhul]]
[[en:Judhul]]

Tandha Diakritik nang wikipedia basa jawa namung mbedakna e pepet kalih e taling (é miring lan è jejeg).

tuladha: pe-pet, lé-lé, awèt, sé-lèh


Maturnuwun koreksinipun.  eMpu  «Caturan»  4 Juni 2012 04.40 (UTC)

Dhiskusine sepiBesut

Dhiskusi papat limpad 2012 kok sepi ya, padahal lombane uwis suwe banget lan arep rampung. Aku dhewe rada jarang nyunting maneh tapi krasaku pancen luwih sepi saiki. Papat Limpad 2010 aku esih nduwe jagoan sing bakal menang tapi sing 2012 iki aku ora ana sing tak jagoni. Kenapa ya..? <ON>Retoris mode </ON>  eMpu  «Caturan»  21 Februari 2013 03.29 (UTC)

Bali menyang kaca proyèk "Papat Limpad 2012".