Pasah

Pasah ya iku gaman Tukang kayu kanggo ngalusake blabak utawa kayu umume.

Pasah ing nagara Jepang
Mata pasah
Pasah manual modheren lan pérang-pérangane