Pendak pindho

Pendhak pindho punika pétangan wekdal ingkang dangunipun kalih taun ingkang wonten ing kalènder utawi tanggalan Jawi. Pendhak pindho punika salah satunggaling adicara kanggé mengeti tiyang ingkang sampun sédo kalih taun kepengker. Adicara Pendhak pindho utawi wonten ugi ingkang mastani mendhak pindho' punika taksih kathah ingkang nglampahi, mliginipun wonten ing provinsi Yogyakarta lan Jawa Tengah. Padatanipun wonten ing adicara pendhak pindho punika ngawontenaken gendurènan utawi bancakan minangka ndedonga kanggé ingkang sampun sedo punika. Ingkang gadhah damel mendhak pisan padatanipun ngundang tangga teparo supados sesarengan ndedonga lan pandom bancakan.