Pratélan tembung krama

Kaca iki isi pratélan tembung krama ing basa Jawa. Ana warna-warna jinis tembung ing basa Jawa. Jinis tembung sing kagolong lumrah antarané ya iku tembung ngoko, tembung krama, lan tembung krama inggil. Jinis tembung liyané contoné tembung kasar, tembung kawi, lan tembung krama-ngoko (tembung sing bisa kanggo ing basa ngoko lan basa krama). Mungguh ing unggah-ungguh basa, ana rong tataran basa Jawa, ya iku basa ngoko lan basa krama, nanging ora ana basa krama inggil.

Tembung krama ora padha karo tembung krama inggil. Tembung-tembung krama mligi kanggo ing guneman utawa tulisan mawa basa krama, dudu basa ngoko. Wondéné, tembung-tembung krama inggil bisa kanggo ing basa ngoko lan basa krama. Basa krama sing ora kaworan tembung krama inggil karan basa krama lugu, déné basa krama sing kaworan tembung krama inggil karan basa krama alus. Basa krama mawa tembung-tembung sing dicekak ingran basa madya.

Pratélan tembung-tembung krama ing ngisor iki ditata manut linggané sauruting alfabèt. Saben tembung dikanthèni tembung ngokoné. Ing kaca iki uga sinartan conto-conto pangecaké tembung-tembung krama ing ukara.