Tataran rimbag

Rimbag inggih punika pangowahan tembung lingga kanthi muwuhi ater-ater, seselan, saha panambang, punapadene imbuhan rangkep. Imbuhan ingkang manggènipun ing sangajenging tembung namanipun ater-ater, déné ingkang manggènipun ing tengah dipunsebat seselan, lan manawi manggènipun ing sawingkinging tembung namanipun panambang, déné yèn manggènipun ing ngajeng saha wingking utawi ngajeng, tengah, wingking namanipun imbuhan rangkep.