Terutami

Tembung terutami iku ing sajroné ukara-ukara kuwi kanggo ngramakaké tembung terutama. Tembung terutama kuwi satemené isih kalebu éwoning tembung indonésia, durung kalebu wargané tembung Jawa.

Pamedaling warga dhusun ngriki punika terutami saking tetanèn.

PanganggoBesut

Tembung terutama kuwi satemené isih kalebu éwoning tembung Indonésia, durung kalebu wargané tembung Jawa. Liré, tembung terutama iku kadhapuk saka ternbung lingga utama olèh wuwuhan ater-ater ter-. Ing mangka, ater-ater ter- iku ing sajroné basa Jawa ora kaprah utawa ora ana. Amrih dadi ukara-ukara kang becik, prayogané tembung terutami ing sajroné ukara-ukara mau perlu disalini nganggo tembung-tembung Jawa kang trep karo surasané.

Ing sajroning pasrawungan saben dinané, kajaba migunakaké basa Jawa, masarakat Jawa asring uga migunakaké basa Indonésia. Malah tumrap marang nom-noman, basa Indonesia kuwi dianggep luwih cancingan minangka piranti srawung tinimbang basa Jawa. Jalaran luwih kulina migunakaé basa Indonésia, mula ora mokal yèn ana sapérangan warganing masarakat Jawa nalika migunakaké basa Jawa ora krasa manawa ing sajroné basané mau ketrocoban sawatara tembung Indonésia. Contoné, mangkéné.

  1. Ingkang terutami dipunrembag inggih punika bab tetanèn.
  2. Pamedaling warga dhusun ngriki punika terutami saking tetanèn.
  3. Margi punika sepen sanget, terutami yèn wanci dalu.
  4. Gendhing punika dipunkintunaken déning Mas Yanto terutami kagem Bapak BIndonésiat.

Nyalini tembung Indonésia nganggo tembung Jawa kuwi kudu ngélingi pirang-pirang bab, kayata, jinising tembung, tegesing tembung perlu disumurupi, upamané, (1) tembung siji iku ana kang mengku teges wama-wama, (2) tembung siji ora kudu disalini nganggo ternbung satembung, lan (3) sanajan tegesé padha, surasané tembung siji lan sijiné iku sok béda-béda. Kanthi mangkono, sanajan blegering tembung padha, tembung terutami ing sajroné ukara-ukara mau tegesé bisa wama-wama temah tembung kang kanggo nyalini uga ora padha. Contoné, mangkéné.

1a. Ingkang baku dipunrembag inggih punika bab tetanèn.

1b. Ingkang penting (pokok) piyambak dipunrembag inggih punika bab tetanèn.

2a. Pamedaling warga dhusun ngriki punika ingkang baku saking tetanèn.

3a. Margi punika sepen san get, langkung-langkung yèn wanci dalu.

4a. Gendhing punika dipunkintunaken déning Mas Yanto mirungganipun kagem Bapak Béndhot.[1]

Uga delengenBesut

RujukanBesut

  1. Widati, Sri, dkk (2012). Puspa Rinoncé. Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. pp. 35–36. ISBN 978-979-1854-05-4.

Pranala jabaBesut