Para kadang kinasih, ayo podo nulis crito. aku pengin crito para sedulur ing tanah suriname. matur sembah nuwun.

Sugeng siyang. Nuwun sewu sadurunge, ing kene keparengna aku migunaake basa Jawa ngoko bae, kareben luwih sumadulur. Jalaran kaya-kaya wis dadi pakulinan, yen sadengah wong wis wanuh marang sadengah liyan, wis mesti dudu basa krama sing digunaake, nanging cukup basa ngoko bae. Akeh tulisan ing jv.wikipedia.org iki sing aku (pribadi) rumangsa kurang "sreg". Kanggo conto bae : Tembung : katonane - manut aku "katone" jalaran tembung asale "katon"

          akhirane "e", sisipan/imbuhane "n";
     deloken/ - manut aku kuwi dialek Jawa Timur, mangka dialek Jawa
     tontonen  Tengahe minangka punjering tanah Jawa (lan mesthi bae
          budaya Jawa uga), "deleng"; 
     berita 
     penting - manut aku "warta (wi)gati", jalaran kuwi murni basa Jawa.
          Warta-warta=berita; gati/wigati-wigatos=penting;
     digatekake
         - manut aku "digateake", jalaran tembung dasare "gati",
          awalan "di", akhiran "ake", ana owah-owahan swara/ 
          panulisan "ti" dadi "te" tanpa "k";
     dienggo - manut aku "kanggo"
     didokok -      "diseleh"
     apa-apa -      "apa bae"
     karyane panjenengan
         - manut aku "karya panjenengan"

Wusana dak cukupake samene dhisik, menawi wonten lepating atur nyuwun agunging pangaksami. Nuwun. Adi Susilo


Miturut ejaan baku Basa Jawa lan uga pasang aksara aksara Jawa, k antara e lan a ing digatekake kudu ditulis. Pancen iku dudu fonem, miturut aku. Meursault2004 12:14, 25 Apr 2005 (UTC)

amit urun rembug pancen akeh owah-owahan ngenani basa Jawa luwih-luwih ing sekitar Surabaya.Kaya tulisanku iki mestine Jowo di tulis "jawa" iku efeke gedhe.Tuladhane jeneng-jeneng sing ana KTP otomatis owah.Dadi wong-wong sing jenenge :Suyana,Suyanta,Suparna ll.malih dadi: Suyono,Suyanto,Suparno ll.Semana uga jenenge kutha sing maune :Bojanegara,Kertasana,Sidaarja ll.malih dadi:Bojonegoro,Kertosono,Sidoarjo ll. nuwun (mas musi)

Nuwun sewu.. Miturut kula menawi ingkang dipunwastani fonem punika lambang bunyi, boten namung vokal kemawon, inggih ugi konsonan. Dados sedaya aksara saking a ngantos z punika dipunwastani fonem. Menawi tembung ing basa seratan punika sanes kaliyan basa wicanten. kadosta tembung konco-koncone ing basa wicanten, nanging ing basa seratan dados kanca-kancane amargi tembung punika saking tembung lingga kanca ingkang pikantuk imbuhan -ane. Menawi babagan dhialek punika saben panggenan anggadhahi dhialek ingkang benten-benten. Ing Jawa Tengah wonten tigang dhialek (Pantura, Surakarta, lan Banyumasan). Menapa malih ing Jawa Wetan, ugi langkung benten. Miturut kula tembung punika sreg punapa boten punika miturut konteks wacana ingkang dipun-agem. Nuwun.  Ndut  Crane2.png rembugan 14:51, 1 Juli 2011 (UTC)