Wiyosan Gusti Yesus Miturut Matius

Wiyosan Gusti Yesus Miturut Matius:

Anadéné wiyosé Gusti Yésus Kristus iku kelakoné mengkéné: Nalika Maryam ibuné Gusti Yésus isih pacangan karo Yusuf, lan durung padha ningkah, Maryam wis mbobot amarga saka pangwasané Sang Roh Suci. Sarèhné wong mursid, Yusuf ora gelem gawé wirangé Maryam ana ing ngarepé wong akèh; mula thukul gagasané arep medhot enggoné pepacangan karo Maryam mau kanthi meneng-menengan. Nanging bareng lagi nggagas-nggagas mangkono, banjur ana Malaékaté Pangéran nemoni Yusuf sajeroning impèn. Malaékat mau ngandika: "Yusuf, tedhak-turuné Dawud, kowé aja mangu-mangu ngepèk Maryam dadi bojomu, awit bayi sing ana ing wetengané iku asalé saka pangwasané Sang Roh Suci. Maryam bakal mbabar putra kakung. Bayi iku namakna Yésus, awit iya Panjenengané iku sing bakal nylametaké umaté saka ing dosané." Kuwi mau kabèh supaya kelakon sing dingandikakaké déning Pangéran lantaran nabiné, mengkéné: "Bakal ana prawan mbobot, sarta mbabar putra kakung, kang bakal dinamakaké Immanuèl." ('Immanuèl', iku basa Ibrani, tegesé: 'Allah nunggil karo kita'.) Sawisé tangi, Yusuf banjur nglakoni kaya sing didhawuhaké déning Malaékaté Pangéran mau. Maryam banjur diningkah, nanging ora diwori turu nganti tumekané babaran. Putrané kakung; Yusuf namakaké putra mau Yésus