Cincim

ya iku piranti ing gembor kanggo mecah iline banyu nalika kanggo nyiram tuwuhan

Cincim ya iku piranti ing gembor kanggo mecah iline banyu nalika kanggo nyiram tuwuhan, ya iku wujud saluran bumpet nanging duwé bolongan cilik-cilik.

Cincim