Imbuhan bebarengan

Ingkang dipunwastani imbuhan bebarengan utawi imbuhan sesarengan punika wuwuhan utawi imbuhan ingkang awujud ater-ater saha panambang ingkang kawuwuhaken ing tembung kanthi sesarengan. Imbuhan sesarengan punika kapérang dados kalih, inggih punika imbuhan sesarengan rumaket saha imbuhan sesarengan renggang.