Jangka Jayabaya

(Kaelih saka Jangka jayabaya)

Jangka Jayabaya iku ramalan ing tradhisi Jawa kang dipercaya ditulis déning Jayabaya, raja Karajan Kadhiri. Ramalan iki dikenal lumrahé dikenal ing kalangan masarakat Jawa.

Ramalan

besut
 1. Besuk yèn wis ana kréta tanpa jaran
 2. Tanah Jawa kalungan wesi
 3. Prahu lumaku ing dhuwur awang-awang
 4. Kali ilang kedhungé
 5. Pasar ilang kumandhang
 6. Iku tandha yèn tekané jaman Jayabaya wis cedhak
 7. Bumi saya suwé saya mengkeret
 8. Sekilan bumi dipajeki
 9. Jaran doyan mangan sambel
 10. Wong wadon nganggo pakéyan lanang
 11. Iku tandhané yèn wong bakal nemoni wolak-waliking jaman
 12. Akèh janji ora ditetepi
 13. Akèh wong wani nglanggar sumpahé dhéwé
 14. Manungsa padha seneng nyalah
 15. Ora ngendahaké hukum Allah
 16. Barang jahat diangkat-angkat
 17. Barang suci dibenci
 18. Akèh manungsa mung ngutamakké dhuwit
 19. Lali kamanungsan
 20. Lali kabecikan
 21. Lali sanak lali kadang
 22. Akèh bapa lali anak
 23. Akèh anak wani nglawan ibu
 24. Nantang bapa
 25. Sedulur padha cidra
 26. Kulawarga padha curiga
 27. Kanca dadi mungsuh
 28. Akèh manungsa lali asalé
 29. Ukuman Ratu ora adil
 30. Akèh pangkat kang jahat lan ganjil
 31. Akèh kelakuan kang ganjil
 32. Wong apik-apik padha kapencil
 33. Akèh wong nyambut gawé apik-apik padha krasa isin
 34. Luwih utama ngapusi
 35. Wegah nyambut gawé
 36. Kepingin urip méwah
 37. Ngumbar nafsu angkara murka, nggedhekaké duraka
 38. Wong bener thenger-thenger
 39. Wong salah bungah
 40. Wong apik ditampik-tampik
 41. Wong jahat munggah pangkat
 42. Wong agung kasinggung
 43. Wong ala kapuja
 44. Wong wadon ilang kawirangané
 45. Wong lanang ilang kaprawirané
 46. Akèh wong lanang ora duwé bojo
 47. Akèh wong wadon ora setya marang bojoné
 48. Akèh ibu padha ngedol anaké
 49. Akèh wong wadon ngedol awaké
 50. Akèh wong ijol bebojo
 51. Wong wadon nunggang jaran
 52. Wong lanang linggih plangki
 53. Randha seuang loro
 54. Prawan seaga lima
 55. Dhudha pincang laku sembilan uang
 56. Akèh wong ngedol ngèlmu
 57. Akèh wong ngaku-aku
 58. Njabané putih njeroné dhadhu
 59. Ngakuné suci, nanging suciné palsu
 60. Akèh bujuk akèh lojo
 61. Akèh udan salah mangsa
 62. Akèh prawan tuwa
 63. Akèh randha nglairaké anak
 64. Akèh jabang bayi lair nggolèki bapakné
 65. Agama akèh kang nantang
 66. Prikamanungsan saya ilang
 67. Omah suci dibenci
 68. Omah ala saya dipuja
 69. Wong wadon lacur ing ngendi-endi
 70. Akèh laknat
 71. Akèh pengkianat
 72. Anak mangan bapak
 73. Sedulur mangan sadulur
 74. Kanca dadi mungsuh
 75. Guru disatru
 76. Tangga padha curiga
 77. Kana-kéné saya angkara murka
 78. Sing weruh kebubuhan
 79. Sing ora weruh ketutuh
 80. Bésuk yèn ana peperangan
 81. Teka saka wétan, kulon, kidul lan lor
 82. Akèh wong becik saya sengsara
 83. Wong jahat saya seneng
 84. Wektu iku akèh dhandhang diunèkaké kuntul
 85. Wong salah dianggep bener
 86. Pengkhianat nikmat
 87. Durjana saya sampurna
 88. Wong jahat munggah pangkat
 89. Wong lugu kebelenggu
 90. Wong mulya dikunjara
 91. Sing curang garang
 92. Sing jujur kojur
 93. Pedagang akèh kang keplarang
 94. Wong main akèh kang ndadi
 95. Akèh barang karam
 96. Akèh anak karam
 97. Wong wadon nglamar wong lanang
 98. Wong lanang ngasoraké drajaté dhéwé
 99. Akèh barang-barang lumebu luang
 100. Akèh wong kaliren lan wuda
 101. Wong tuku ngglènik kang dodol
 102. Sing dodol akal okol
 103. Wong golèk pangan kaya gabah diinteri
 104. Sing kebat kliwat
 105. Sing telah sambat
 106. Sing gedhé kesasar
 107. Sing cilik kepleset
 108. Sing anggak ketunggak
 109. Sing wedi mati
 110. Sing nékat mbrekat
 111. Sing jerih ketindhih
 112. Sing ngawur makmur
 113. Sing ngati-ati ngrintih
 114. Sing ngedan keduman
 115. Sing waras nggagas
 116. Wong tani ditalèni
 117. Wong dora ura-ura
 118. Ratu ora netepi janji, musna panguwasané
 119. Bupati dadi rakyat
 120. Wong cilik dadi priyayi
 121. Sing mendélé dadi gedhé
 122. Sing jujur kojur
 123. Akèh omah ing ndhuwur jaran
 124. Wong mangan wong
 125. Anak lali bapak
 126. Wong tuwa lali tuwané
 127. Pedagang adol barang saya laris
 128. Bandhané saya ludhes
 129. Akèh wong mati kaliren ing sisihé pangan
 130. Akèh wong nyekel bandha nanging uripé sangsara
 131. Sing édan bisa dandan
 132. Sing bengkong bisa nggalang gedhong
 133. Wong waras lan adil uripé nggrantes lan kepencil
 134. Ana peperangan ing njero
 135. Timbul amarga para pangkat akèh kang padha salah paham
 136. Durjana saya ngambra-ambra
 137. Penjahat saya tambah
 138. Wong apik saya sengsara
 139. Akèh wong mati jalaran saka peperangan
 140. Kebingungan lan kobongan
 141. Wong bener saya thenger-thenger
 142. Wong salah saya bungah-bungah
 143. Akèh bandha musna ora karuan lungané
 144. Akèh pangkat lan drajat padha minggat ora karuan sababé
 145. Akèh barang-barang karam, akèh bocah karam
 146. Bejané kang lali, bejané kang éling
 147. Nanging sauntung-untungé kang lali
 148. Isih untung kang waspada
 149. Angkara murka saya ndadi
 150. Kana-kéné saya bingung
 151. Pedagang akèh alangané
 152. Akèh buruh nantang juragan
 153. Juragan dadi umpan
 154. Sing suwarané seru olèh prabawa
 155. Wong pinter diingar-ingar
 156. Wong ala diuja
 157. Wong ngerti mangan ati
 158. Bandha dadi memala
 159. Pangkat dadi pemikat
 160. Sing sawenang-wenang rumangsa menang
 161. Sing ngalah rumangsa kabèh salah
 162. Ana Bupati saka wong kang asor imané
 163. Patihé kepala judhi
 164. Wong kang atiné suci dibenci
 165. Wong kang jahat lan pinter jilat saya drajat
 166. Pemerasan saya ndadra
 167. Maling lungguh wetengé mblenduk
 168. Pitik angrem saduwuré pikulan
 169. Maling wani nantang kang duwé omah
 170. Begal padha ndhugal
 171. Rampok padha keplok-keplok
 172. Wong momong mitenah kang diemong
 173. Wong jaga nyolong kang dijaga
 174. Wong njamin njaluk dijamin
 175. Akèh wong mendem donga
 176. Kana-kéné rebutan unggul
 177. Angkara murka ngombro-ombro
 178. Agama ditantang
 179. Akèh wong angkara murka
 180. Nggedhèkaké duraka
 181. Ukum agama dilanggar
 182. Prikamanungsan di-iles-iles
 183. Kasusilan ditinggal
 184. Akèh wong édan, jahat lan kélangan akal budi
 185. Wong cilik akèh kang kepencil
 186. Amarga dadi kurbané si jahat kang jajil
 187. Banjur ana Ratu duwé prabawa lan nduwé prajurit
 188. Lan nduwé prajurit
 189. Nagarané ambané saprawolon
 190. Tukang mangan suap saya ndadra
 191. Wong jahat ditampa
 192. Wong suci dibenci
 193. Timah dianggep pérak
 194. Emas diarani tembaga
 195. Dandang dikandakaké kuntul
 196. Wong dosa sentosa
 197. Wong cilik disalahaké
 198. Wong nganggur kesungkur
 199. Wong sregep krungkep
 200. Wong nyengit kesengit
 201. Buruh mangluh
 202. Wong sugih krasa wedi
 203. Wong wedi dadi priyayi
 204. Senengé wong jahat
 205. Susahé wong cilik
 206. Akèh wong dakwa dinakwa
 207. Tindaké manungsa saya kuciwa
 208. Ratu karo Ratu padha rembugan nagara endi kang dipilih lan disenengi
 209. Wong Jawa kari separo
 210. Landa-Cina kari sejodho
 211. Akèh wong ijir, akèh wong cethil
 212. Sing éman ora keduman
 213. Sing keduman ora éman
 214. Akèh wong mbambung
 215. Akèh wong limbung
 216. Selot-seloté mbesuk wolak-waliking jaman teka