Ki Demang Sokowaten
Katerangan naraguna Babel
id-N Pengguna ini merupakan penutur asli bahasa Indonesia.
jv-N Naraguna iki panutur ibu basa Jawa.
jv-3 Naraguna iki duwé kawruh dhuwur bab basa Jawa.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
Naraguna miturut basané

Bab Panganggo : KidemangBesut

Båså Jåwå
Ndèrèk nêpangakên, nami kulå Sudarto, kula migunakaken jêjuluk / sêsulih (nåmå sinandi) Ki Dêmang Sokowaten, tiyang Jawi ingkang manggèn ing tlatah DKI Jakarta, kêlahiran tahun 1946 ing kithå Medan, rikålå Bapak lan Ibu makaryå ing ranah sêbêrang.
Mênggah sagêd dados Panggilut / Praktisi Aksårå lan Båså Jåwå, kawiwitan rikålå ing purwaning tahun 2005, nalikå pikantuk pitulungan saking kåncå sinåråwèdi : Bapak Ir. Hadiwaratama M.Sc.E (dalêmipun ing Bandung) lan Bapak Ir. Bagiono Djokosumbogo (dalêmipun ing Jakarta) ajak - ajak supados ndèrèk / tumut ing Tim Registrasi Aksårå Jåwå dumatêng Bêbadan Unicode Consortium, kêgiyatan ingkang kalêksanakaken antawisipun : nyawisakên proposal prasyarat administratif lan tèknis pendaftaran Aksara Jawi dumatêng Unicode Consortium.

Wosing gati, kupiyå ndaftaraken Aksårå Jawi sampun kasil lan wiwit tanggal 1 Oktober 2009 kodifikasi Aksårå Jawi sampun rêsmi kadaftar ing Bêbadan Unicode Consortium pikantuk alamat ing : A980–A9DF, saénggo wiwit samangké Aksårå Jawi sagêd sinêrat migunakakên kodifikasi Standard Unicode.

Kêgiyatan kados ing manginggil, mranani dados karêmênan ingkang nuwuhaken krêntêg nyinau langkung mblêbês bab aksara Jawi kanthi migunakakên piranti komputer, kulå taksih gadhah krêntêg / pêpenginan sagêd damêl aplikasi / komputerisasi aksårå tradhisional Nusantårå sanèsipun.

Krêntêg - Karêmênan - KawigatosanBesut

  • Komputerisasi Aksara Jawa
  • Basa & Susastra Jawa
  • Seni Budaya Jawa
  • Gendhing Jawa / Waosan Macapat
  • Pemrograman / Pembuatan Web Site
  • Pemrograman Data Base

SêsantiBesut

Pangeran-Iku.png
Pangeran-Iku---latin.png
Sura-Dira-Janing-Rat.png
Sura-Dira-Janing-Rat---latin.png
Janma-Tan-Kena.png
Janma-Tan-Kena---latin.png
Mulat-Salira.png
Mulat-Salira---latin.png
Tentrem-iku.png
Tentrem-iku---latin.png

Laman WebBesut

 

Aksårå Jåwå - NglêgênåBesut

Gambar ukuran langkung agêng sagêd dipirsani kanthi ngê-Klik gambar kasêbat

Aksara-ha-nglegena.png
Aksara-na-nglegena.png
Aksara-ca-nglegena.png
Aksara-ra-nglegena.png
Aksara-ka-nglegena.png
Aksara-da-nglegena.png
Aksara-ta-nglegena.png
Aksara-sa-nglegena.png
Aksara-wa-nglegena.png
Aksara-la-nglegena.png
Aksara-pa-nglegena.png
Aksara-dha-nglegena.png
dhå
Aksara-ja-nglegena.png
Aksara-ya-nglegena.png
Aksara-nya-nglegena.png
nyå
Aksara-ma-nglegena.png
Aksara-ga-nglegena.png
Aksara-ba-nglegena.png
Aksara-tha-nglegena.png
thå
Aksara-nga-nglegena.png
ngå

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå

Aksara-pasangan-ha-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-na-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-ca-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-ra-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-ka-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-da-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-ta-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-sa-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-wa-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-la-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-pa-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-dha-nglegena.png
pasangan
dhå
Aksara-pasangan-ja-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-ya-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-nya-nglegena.png
pasangan
nyå
Aksara-pasangan-ma-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-ga-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-ba-nglegena.png
pasangan
Aksara-pasangan-tha-nglegena.png
pasangan
thå
Aksara-pasangan-nga-nglegena.png
pasangan
ngå

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-layar
har
Aksara-na-nglegena-layar.png
nar
Aksara-ca-nglegena-layar.png
car
Aksara-ra-nglegena-layar.png
rar
Aksara-ka-nglegena-layar.png
kar
Aksara-da-nglegena-layar.png
dar
Aksara-ta-nglegena-layar.png
tar
Aksara-sa-nglegena-layar.png
sar
Aksara-wa-nglegena-layar.png
war
Aksara-la-nglegena-layar.png
lar
Aksara-pa-nglegena-layar.png
par
Aksara-dha-nglegena-layar.png
dhar
Aksara-ja-nglegena-layar.png
jar
Aksara-ya-nglegena-layar.png
yar
Aksara-nya-nglegena-layar.png
nyar
Aksara-ma-nglegena-layar.png
mar
Aksara-ga-nglegena-layar.png
gar
Aksara-ba-nglegena-layar.png
bar
Aksara-tha-nglegena-layar.png
thar
Aksara-nga-nglegena-layar.png
ngar

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Layar

Aksara-pasangan-ha-layar.png
pasangan
har
Aksara-pasangan-na-layar.png
pasangan
nar
Aksara-pasangan-ca-layar.png
pasangan
car
Aksara-pasangan-ra-layar.png
pasangan
rar
Aksara-pasangan-ka-layar.png
pasangan
kar
Aksara-pasangan-da-layar.png
pasangan
dar
Aksara-pasangan-ta-layar.png
pasangan
tar
Aksara-pasangan-sa-layar.png
pasangan
sar
Aksara-pasangan-wa-layar.png
pasangan
war
Aksara-pasangan-la-layar.png
pasangan
lar
Aksara-pasangan-pa-layar.png
pasangan
par
Aksara-pasangan-dha-layar.png
pasangan
dhar
Aksara-pasangan-ja-layar.png
pasangan
jar
Aksara-pasangan-ya-layar.png
pasangan
yar
Aksara-pasangan-nya-layar.png
pasangan
nyar
Aksara-pasangan-ma-layar.png
pasangan
mar
Aksara-pasangan-ga-layar.png
pasangan
gar
Aksara-pasangan-ba-layar.png
pasangan
bar
Aksara-pasangan-tha-layar.png
pasangan
thar
Aksara-pasangan-nga-layar.png
pasangan
ngar

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-cecak.png
hang
Aksara-na-nglegena-cecak.png
nang
Aksara-ca-nglegena-cecak.png
cang
Aksara-ra-nglegena-cecak.png
rang
Aksara-ka-nglegena-cecak.png
kang
Aksara-da-nglegena-cecak.png
dang
Aksara-ta-nglegena-cecak.png
tang
Aksara-sa-nglegena-cecak.png
sang
Aksara-wa-nglegena-cecak.png
wang
Aksara-la-nglegena-cecak.png
lang
Aksara-pa-nglegena-cecak.png
pang
Aksara-dha-nglegena-cecak.png
dhang
Aksara-ja-nglegena-cecak.png
jang
Aksara-ya-nglegena-cecak.png
yang
Aksara-nya-nglegena-cecak.png
nyang
Aksara-ma-nglegena-cecak.png
mang
Aksara-ga-nglegena-cecak.png
gang
Aksara-ba-nglegena-cecak.png
bang
Aksara-tha-nglegena-cecak.png
thang
Aksara-nga-nglegena-cecak.png
ngang

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cêcak

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cecak.png
pasangan
hang
Aksara-pasangan-na-nglegena-cecak.png
pasangan
nang
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cecak.png
pasangan
cang
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cecak.png
pasangan
rang
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cecak.png
pasangan
kang
Aksara-pasangan-da-nglegena-cecak.png
pasangan
dang
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cecak.png
pasangan
tang
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cecak.png
pasangan
sang
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cecak.png
pasangan
wang
Aksara-pasangan-la-nglegena-cecak.png
pasangan
lang
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cecak.png
pasangan
pang
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cecak.png
pasangan
dhang
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cecak.png
pasangan
jang
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cecak.png
pasangan
yang
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cecak.png
pasangan
nyang
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cecak.png
pasangan
mang
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cecak.png
pasangan
gang
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cecak.png
pasangan
bang
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cecak.png
pasangan
thang
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cecak.png
pasangan
ngang

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + WuluBesut

Aksara-nglegena-ha-wulu.png
hi
Aksara-nglegena-na-wulu.png
ni
Aksara-nglegena-ca-wulu.png
ci
Aksara-nglegena-ra-wulu.png
ri
Aksara-nglegena-ka-wulu.png
ki
Aksara-nglegena-da-wulu.png
di
Aksara-nglegena-ta-wulu.png
ti
Aksara-nglegena-sa-wulu.png
si
Aksara-nglegena-wa-wulu.png
wi
Aksara-nglegena-la-wulu.png
li
Aksara-nglegena-pa-wulu.png
pi
Aksara-nglegena-dha-wulu.png
dhi
Aksara-nglegena-ja-wulu.png
ji
Aksara-nglegena-nya-wulu.png
yi
Aksara-nglegena-ma-wulu.png
nyi
Aksara-nglegena-ma-wulu.png
mi
Aksara-nglegena-ga-wulu.png
gi
Aksara-nglegena-ba-wulu.png
bi
Aksara-nglegena-tha-wulu.png
thi
Aksara-nglegena-nga-wulu.png
ngi

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Wulu

Aksara-pasangan-nglegena-ha-wulu.png
pasangan
hi
Aksara-pasangan-nglegena-na-wulu.png
pasangan
ni
Aksara-pasangan-nglegena-ca-wulu.png
pasangan
ci
Aksara-pasangan-nglegena-ra-wulu.png
pasangan
ri
Aksara-pasangan-nglegena-ka-wulu.png
pasangan
ki
Aksara-pasangan-nglegena-da-wulu.png
pasangan
di
Aksara-pasangan-nglegena-ta-wulu.png
pasangan
ti
Aksara-pasangan-nglegena-sa-wulu.png
pasangan
si
Aksara-pasangan-nglegena-wa-wulu.png
pasangan
wi
Aksara-pasangan-nglegena-la-wulu.png
pasangan
li
Aksara-pasangan-nglegena-pa-wulu.png
pasangan
pi
Aksara-pasangan-nglegena-dha-wulu.png
pasangan
dhi
Aksara-pasangan-nglegena-ja-wulu.png
pasangan
ji
Aksara-pasangan-nglegena-nya-wulu.png
pasangan
yi
Aksara-pasangan-nglegena-ma-wulu.png
pasangan
nyi
Aksara-pasangan-nglegena-ma-wulu.png
pasangan
mi
Aksara-pasangan-nglegena-ga-wulu.png
pasangan
gi
Aksara-pasangan-nglegena-ba-wulu.png
pasangan
bi
Aksara-pasangan-nglegena-tha-wulu.png
pasangan
thi
Aksara-pasangan-nglegena-nga-wulu.png
pasangan
ngi

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Wulu + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-wulu-layar.png
hir
Aksara-na-nglegena-wulu-layar.png
nir
Aksara-ca-nglegena-wulu-layar.png
cir
Aksara-ra-nglegena-wulu-layar.png
rir
Aksara-ka-nglegena-wulu-layar.png
kir
Aksara-da-nglegena-wulu-layar.png
dir
Aksara-ta-nglegena-wulu-layar.png
tir
Aksara-sa-nglegena-wulu-layar.png
sir
Aksara-wa-nglegena-wulu-layar.png
wir
Aksara-la-nglegena-wulu-layar.png
lir
Aksara-pa-nglegena-wulu-layar.png
pir
Aksara-dha-nglegena-wulu-layar.png
dhir
Aksara-ja-nglegena-wulu-layar.png
jir
Aksara-ya-nglegena-wulu-layar.png
yir
Aksara-nya-nglegena-wulu-layar.png
nyir
Aksara-ma-nglegena-wulu-layar.png
mir
Aksara-ga-nglegena-wulu-layar.png
gir
Aksara-ba-nglegena-wulu-layar.png
bir
Aksara-tha-nglegena-wulu-layar.png
thir
Aksara-nga-nglegena-wulu-layar.png
ngir

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Wulu + Layar =

Aksara-pasangan-ha-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
hir
Aksara-pasangan-na-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
nir
Aksara-pasangan-ca-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
cir
Aksara-pasangan-ra-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
rir
Aksara-pasangan-ka-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
kir
Aksara-pasangan-da-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
dir
Aksara-pasangan-ta-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
tir
Aksara-pasangan-sa-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
sir
Aksara-pasangan-wa-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
wir
Aksara-pasangan-la-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
lir
Aksara-pasangan-pa-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
pir
Aksara-pasangan-dha-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
dhir
Aksara-pasangan-ja-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
jir
Aksara-pasangan-ya-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
yir
Aksara-pasangan-nya-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
nyir
Aksara-pasangan-ma-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
mir
Aksara-pasangan-ga-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
gir
Aksara-pasangan-ba-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
bir
Aksara-pasangan-tha-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
thir
Aksara-pasangan-nga-nglegena-wulu-layar.png
pasangan
ngir

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Wulu + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-wulu-cecak.png
hing
Aksara-na-nglegena-wulu-cecak.png
ning
Aksara-ca-nglegena-wulu-cecak.png
cing
Aksara-ra-nglegena-wulu-cecak.png
ring
Aksara-ka-nglegena-wulu-cecak.png
king
Aksara-da-nglegena-wulu-cecak.png
ding
Aksara-ta-nglegena-wulu-cecak.png
ting
Aksara-sa-nglegena-wulu-cecak.png
sing
Aksara-wa-nglegena-wulu-cecak.png
wing
Aksara-la-nglegena-wulu-cecak.png
ling
Aksara-pa-nglegena-wulu-cecak.png
ping
Aksara-dha-nglegena-wulu-cecak.png
dhing
Aksara-ja-nglegena-wulu-cecak.png
jing
Aksara-ya-nglegena-wulu-cecak.png
ying
Aksara-nya-nglegena-wulu-cecak.png
nying
Aksara-ma-nglegena-wulu-cecak.png
ming
Aksara-ga-nglegena-wulu-cecak.png
ging
Aksara-ba-nglegena-wulu-cecak.png
bing
Aksara-tha-nglegena-wulu-cecak.png
thing
Aksara-nga-nglegena-wulu-cecak.png
nging

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Wulu + Cêcak

Aksara-pasangan-ha-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
hing
Aksara-pasangan-na-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
ning
Aksara-pasangan-ca-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
cing
Aksara-pasangan-ra-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
ring
Aksara-pasangan-ka-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
king
Aksara-pasangan-da-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
ding
Aksara-pasangan-ta-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
ting
Aksara-pasangan-sa-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
sing
Aksara-pasangan-wa-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
wing
Aksara-pasangan-la-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
ling
Aksara-pasangan-pa-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
ping
Aksara-pasangan-dha-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
dhing
Aksara-pasangan-ja-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
jing
Aksara-pasangan-ya-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
ying
Aksara-pasangan-nya-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
nying
Aksara-pasangan-ma-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
ming
Aksara-pasangan-ga-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
ging
Aksara-pasangan-ba-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
bing
Aksara-pasangan-tha-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
thing
Aksara-pasangan-nga-nglegena-wulu-cecak.png
pasangan
nging

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + PêpêtBesut

Aksara-ha-nglegena-pepet.png
Aksara-na-nglegena-pepet.png
Aksara-ca-nglegena-pepet.png
Aksara-ra-nglegena-pepet---pa-cerek.png
Aksara-ka-nglegena-pepet.png
Aksara-da-nglegena-pepet.png
Aksara-ta-nglegena-pepet.png
Aksara-sa-nglegena-pepet.png
Aksara-wa-nglegena-pepet.png
Aksara-la-nglegena-pepet---nga-lelet.png
Aksara-pa-nglegena-pepet.png
Aksara-dha-nglegena-pepet.png
dhê
Aksara-ja-nglegena-pepet.png
Aksara-ya-nglegena-pepet.png
Aksara-nya-nglegena-pepet.png
nyê
Aksara-ma-nglegena-pepet.png
Aksara-ga-nglegena-pepet.png
Aksara-ba-nglegena-pepet.png
Aksara-tha-nglegena-pepet.png
thê
Aksara-nga-nglegena-pepet.png
ngê

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Pêpêt

Aksara-pasangan-ha-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-na-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-ca-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-ra-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-ka-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-da-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-ta-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-sa-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-wa-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-la-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-pa-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-dha-pepet.png
pasangan
dhê
Aksara-pasangan-ja-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-ya-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-nya-pepet.png
pasangan
nyê
Aksara-pasangan-ma-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-ga-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-ba-pepet.png
pasangan
Aksara-pasangan-tha-pepet.png
pasangan
thê
Aksara-pasangan-nga-pepet.png
pasangan
ngê

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Pêpêt + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-pepet-layar.png
hêr
Aksara-na-nglegena-pepet-layar.png
nêr
Aksara-ca-nglegena-pepet-layar.png
cêr
Aksara-ra-nglegena-pepet-layar.png
rêr
Aksara-ka-nglegena-pepet-layar.png
kêr
Aksara-da-nglegena-pepet-layar.png
dêr
Aksara-ta-nglegena-pepet-layar.png
têr
Aksara-sa-nglegena-pepet-layar.png
sêr
Aksara-wa-nglegena-pepet-layar.png
wêr
Aksara-la-nglegena-pepet-layar.png
lêr
Aksara-pa-nglegena-pepet-layar.png
pêr
Aksara-dha-nglegena-pepet-layar.png
dhêr
Aksara-ja-nglegena-pepet-layar.png
jêr
Aksara-ya-nglegena-pepet-layar.png
yêr
Aksara-nya-nglegena-pepet-layar.png
nyêr
Aksara-ma-nglegena-pepet-layar.png
mêr
Aksara-ga-nglegena-pepet-layar.png
gêr
Aksara-ba-nglegena-pepet-layar.png
bêr
Aksara-tha-nglegena-pepet-layar.png
thêr
Aksara-nga-nglegena-pepet-layar.png
ngêr

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Pêpêt + Layar

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
hêr
Aksara-pasangan-na-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
nêr
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
cêr
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
rêr
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
kêr
Aksara-pasangan-da-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
dêr
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
têr
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
sêr
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
wêr
Aksara-pasangan-la-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
lêr
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
pêr
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
dhêr
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
jêr
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
yêr
Aksara-pasangan-nya-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
nyêr
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
mêr
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
gêr
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
bêr
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
thêr
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pepet-layar.png
pasangan
ngêr

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Pêpêt + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-pepet-cecak.png
hêng
Aksara-na-nglegena-pepet-cecak.png
nêng
Aksara-ca-nglegena-pepet-cecak.png
cêng
Aksara-ra-nglegena-pepet-cecak.png
rêng
Aksara-ka-nglegena-pepet-cecak.png
kêng
Aksara-da-nglegena-pepet-cecak.png
dêng
Aksara-ta-nglegena-pepet-cecak.png
têng
Aksara-sa-nglegena-pepet-cecak.png
sêng
Aksara-wa-nglegena-pepet-cecak.png
wêng
Aksara-la-nglegena-pepet-cecak.png
lêng
Aksara-pa-nglegena-pepet-cecak.png
pêng
Aksara-dha-nglegena-pepet-cecak.png
dhêng
Aksara-ja-nglegena-pepet-cecak.png
jêng
Aksara-ya-nglegena-pepet-cecak.png
yêng
Aksara-nya-nglegena-pepet-cecak.png
nyêng
Aksara-ma-nglegena-pepet-cecak.png
mêng
Aksara-ga-nglegena-pepet-cecak.png
gêng
Aksara-ba-nglegena-pepet-cecak.png
bêng
Aksara-tha-nglegena-pepet-cecak.png
thêng
Aksara-nga-nglegena-pepet-cecak.png
ngêng

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Pêpêt + Cêcak

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
hêng
Aksara-pasangan-na-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
nêng
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
cêng
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
rêng
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
kêng
Aksara-pasangan-da-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
dêng
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
têng
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
sêng
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
wêng
Aksara-pasangan-la-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
lêng
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
pêng
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
dhêng
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
jêng
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
yêng
Aksara-pasangan-nya-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
nyêng
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
mêng
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
gêng
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
bêng
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
thêng
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pepet-cecak.png
pasangan
ngêng

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + TalíngBesut

Aksara-ha-nglegena-taling.png
Aksara-na-nglegena-taling.png
Aksara-ca-nglegena-taling.png
Aksara-ra-nglegena-taling.png
Aksara-ka-nglegena-taling.png
Aksara-da-nglegena-taling.png
Aksara-ta-nglegena-taling.png
Aksara-sa-nglegena-taling.png
Aksara-wa-nglegena-taling.png
Aksara-la-nglegena-taling.png
Aksara-pa-nglegena-taling.png
Aksara-dha-nglegena-taling.png
dhé
Aksara-ja-nglegena-taling.png
Aksara-ya-nglegena-taling.png
Aksara-nya-nglegena-taling.png
nyé
Aksara-ma-nglegena-taling.png
Aksara-ga-nglegena-taling.png
Aksara-ba-nglegena-taling.png
Aksara-tha-nglegena-taling.png
thé
Aksara-nga-nglegena-taling.png
ngé

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng

Aksara-pasangan-ha-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-na-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-ca-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-ra-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-ka-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-da-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-ta-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-sa-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-wa-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-la-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-pa-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-dha-nglegena-taling.png
pasangan
dhé
Aksara-pasangan-ja-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-ya-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-nya-nglegena-taling.png
pasangan
nyé
Aksara-pasangan-ma-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-ga-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-ba-nglegena-taling.png
pasangan
Aksara-pasangan-tha-nglegena-taling.png
pasangan
thé
Aksara-pasangan-nga-nglegena-taling.png
pasangan
ngé

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-taling-layar.png
hèr
Aksara-na-nglegena-taling-layar.png
nèr
Aksara-ca-nglegena-taling-layar.png
cèr
Aksara-ra-nglegena-taling-layar.png
rèr
Aksara-ka-nglegena-taling-layar.png
kèr
Aksara-da-nglegena-taling-layar.png
dèr
Aksara-ta-nglegena-taling-layar.png
tèr
Aksara-sa-nglegena-taling-layar.png
sèr
Aksara-wa-nglegena-taling-layar.png
wèr
Aksara-la-nglegena-taling-layar.png
lèr
Aksara-pa-nglegena-taling-layar.png
pèr
Aksara-dha-nglegena-taling-layar.png
dhèr
Aksara-ja-nglegena-taling-layar.png
jèr
Aksara-ya-nglegena-taling-layar.png
yèr
Aksara-nya-nglegena-taling-layar.png
nyèr
Aksara-ma-nglegena-taling-layar.png
mèr
Aksara-ga-nglegena-taling-layar.png
gèr
Aksara-ba-nglegena-taling-layar.png
bèr
Aksara-tha-nglegena-taling-layar.png
thèr
Aksara-nga-nglegena-taling-layar.png
ngèr

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng + Layar

Aksara-pasangan-ha-nglegena-taling-layar.png
pasangan
hèr
Aksara-pasangan-na-nglegena-taling-layar.png
pasangan
nèr
Aksara-pasangan-ca-nglegena-taling-layar.png
pasangan
cèr
Aksara-pasangan-ra-nglegena-taling-layar.png
pasangan
rèr
Aksara-pasangan-ka-nglegena-taling-layar.png
pasangan
kèr
Aksara-pasangan-da-nglegena-taling-layar.png
pasangan
dèr
Aksara-pasangan-ta-nglegena-taling-layar.png
pasangan
tèr
Aksara-pasangan-sa-nglegena-taling-layar.png
pasangan
sèr
Aksara-pasangan-wa-nglegena-taling-layar.png
pasangan
wèr
Aksara-pasangan-la-nglegena-taling-layar.png
pasangan
lèr
Aksara-pasangan-pa-nglegena-taling-layar.png
pasangan
pèr
Aksara-pasangan-dha-nglegena-taling-layar.png
pasangan
dhèr
Aksara-pasangan-ja-nglegena-taling-layar.png
pasangan
jèr
Aksara-pasangan-ya-nglegena-taling-layar.png
pasangan
yèr
Aksara-pasangan-nya-nglegena-taling-layar.png
pasangan
nyèr
Aksara-pasangan-ma-nglegena-taling-layar.png
pasangan
mèr
Aksara-pasangan-ga-nglegena-taling-layar.png
pasangan
gèr
Aksara-pasangan-ba-nglegena-taling-layar.png
pasangan
bèr
Aksara-pasangan-tha-nglegena-taling-layar.png
pasangan
thèr
Aksara-pasangan-nga-nglegena-taling-layar.png
pasangan
ngèr

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-taling-cecak.png
hèng
Aksara-na-nglegena-taling-cecak.png
nèng
Aksara-ca-nglegena-taling-cecak.png
cèng
Aksara-ra-nglegena-taling-cecak.png
rèng
Aksara-ka-nglegena-taling-cecak.png
kèng
Aksara-da-nglegena-taling-cecak.png
dèng
Aksara-ta-nglegena-taling-cecak.png
tèng
Aksara-sa-nglegena-taling-cecak.png
sèng
Aksara-wa-nglegena-taling-cecak.png
wèng
Aksara-la-nglegena-taling-cecak.png
lèng
Aksara-pa-nglegena-taling-cecak.png
pèng
Aksara-dha-nglegena-taling-cecak.png
dhèng
Aksara-ja-nglegena-taling-cecak.png
jèng
Aksara-ya-nglegena-taling-cecak.png
yèng
Aksara-nya-nglegena-taling-cecak.png
nyèng
Aksara-ma-nglegena-taling-cecak.png
mèng
Aksara-ga-nglegena-taling-cecak.png
gèng
Aksara-ba-nglegena-taling-cecak.png
bèng
Aksara-tha-nglegena-taling-cecak.png
thèng
Aksara-nga-nglegena-taling-cecak.png
ngèng

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng + Cêcak

Aksara-pasangan-ha-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
hèng
Aksara-pasangan-na-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
nèng
Aksara-pasangan-ca-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
cèng
Aksara-pasangan-ra-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
rèng
Aksara-pasangan-ka-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
kèng
Aksara-pasangan-da-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
dèng
Aksara-pasangan-ta-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
tèng
Aksara-pasangan-sa-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
sèng
Aksara-pasangan-wa-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
wèng
Aksara-pasangan-la-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
lèng
Aksara-pasangan-pa-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
pèng
Aksara-pasangan-dha-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
dhèng
Aksara-pasangan-ja-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
jèng
Aksara-pasangan-ya-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
yèng
Aksara-pasangan-nya-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
nyèng
Aksara-pasangan-ma-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
mèng
Aksara-pasangan-ga-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
gèng
Aksara-pasangan-ba-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
bèng
Aksara-pasangan-tha-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
thèng
Aksara-pasangan-nga-nglegena-taling-cecak.png
pasangan
ngèng

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng TarúngBesut

Aksara-ha-nglegena-taling-tarung.png
ho
Aksara-na-nglegena-taling-tarung.png
no
Aksara-ca-nglegena-taling-tarung.png
co
Aksara-ra-nglegena-taling-tarung.png
ro
Aksara-ka-nglegena-taling-tarung.png
ko
Aksara-da-nglegena-taling-tarung.png
do
Aksara-ta-nglegena-taling-tarung.png
to
Aksara-sa-nglegena-taling-tarung.png
so
Aksara-wa-nglegena-taling-tarung.png
wo
Aksara-la-nglegena-taling-tarung.png
lo
Aksara-pa-nglegena-taling-tarung.png
po
Aksara-dha-nglegena-taling-tarung.png
dho
Aksara-ja-nglegena-taling-tarung.png
jo
Aksara-ya-nglegena-taling-tarung.png
yo
Aksara-nya-nglegena-taling-tarung.png
nyo
Aksara-ma-nglegena-taling-tarung.png
mo
Aksara-ga-nglegena-taling-tarung.png
go
Aksara-ba-nglegena-taling-tarung.png
bo
Aksara-tha-nglegena-taling-tarung.png
tho
Aksara-nga-nglegena-taling-tarung.png
ngo

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng Tarúng

Aksara-pasangan-ha-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
ho
Aksara-pasangan-na-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
no
Aksara-pasangan-ca-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
co
Aksara-pasangan-ra-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
ro
Aksara-pasangan-ka-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
ko
Aksara-pasangan-da-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
do
Aksara-pasangan-ta-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
to
Aksara-pasangan-sa-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
so
Aksara-pasangan-wa-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
wo
Aksara-pasangan-la-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
lo
Aksara-pasangan-pa-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
po
Aksara-pasangan-dha-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
dho
Aksara-pasangan-ja-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
jo
Aksara-pasangan-ya-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
yo
Aksara-pasangan-nya-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
nyo
Aksara-pasangan-ma-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
mo
Aksara-pasangan-ga-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
go
Aksara-pasangan-ba-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
bo
Aksara-pasangan-tha-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
tho
Aksara-pasangan-nga-nglegena-taling-tarung.png
pasangan
ngo

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng Tarúng + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-taling-tarung-layar.png
hór
Aksara-na-nglegena-taling-tarung-layar.png
nór
Aksara-ca-nglegena-taling-tarung-layar.png
cór
Aksara-ra-nglegena-taling-tarung-layar.png
rór
Aksara-ka-nglegena-taling-tarung-layar.png
kór
Aksara-da-nglegena-taling-tarung-layar.png
dór
Aksara-ta-nglegena-taling-tarung-layar.png
tór
Aksara-sa-nglegena-taling-tarung-layar.png
sór
Aksara-wa-nglegena-taling-tarung-layar.png
wór
Aksara-la-nglegena-taling-tarung-layar.png
lór
Aksara-pa-nglegena-taling-tarung-layar.png
pór
Aksara-dha-nglegena-taling-tarung-layar.png
dhór
Aksara-ja-nglegena-taling-tarung-layar.png
jór
Aksara-ya-nglegena-taling-tarung-layar.png
yór
Aksara-nya-nglegena-taling-tarung-layar.png
nyór
Aksara-ma-nglegena-taling-tarung-layar.png
mór
Aksara-ga-nglegena-taling-tarung-layar.png
gór
Aksara-ba-nglegena-taling-tarung-layar.png
bór
Aksara-tha-nglegena-taling-tarung-layar.png
thór
Aksara-nga-nglegena-taling-tarung-layar.png
ngór

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng Tarúng + Layar

Aksara-pasangan-ha-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
hór
Aksara-pasangan-na-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
nór
Aksara-pasangan-ca-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
cór
Aksara-pasangan-ra-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
rór
Aksara-pasangan-ka-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
kór
Aksara-pasangan-da-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
dór
Aksara-pasangan-ta-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
tór
Aksara-pasangan-sa-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
sór
Aksara-pasangan-wa-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
wór
Aksara-pasangan-la-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
lór
Aksara-pasangan-pa-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
pór
Aksara-pasangan-dha-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
dhór
Aksara-pasangan-ja-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
jór
Aksara-pasangan-ya-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
yór
Aksara-pasangan-nya-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
nyór
Aksara-pasangan-ma-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
mór
Aksara-pasangan-ga-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
gór
Aksara-pasangan-ba-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
bór
Aksara-pasangan-tha-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
thór
Aksara-pasangan-nga-nglegena-taling-tarung-layar.png
pasangan
ngór

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng Tarúng + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-taling-tarung-cecak.png
hóng
Aksara-na-nglegena-taling-tarung-cecak.png
nóng
Aksara-ca-nglegena-taling-tarung-cecak.png
cóng
Aksara-ra-nglegena-taling-tarung-cecak.png
róng
Aksara-ka-nglegena-taling-tarung-cecak.png
kóng
Aksara-da-nglegena-taling-tarung-cecak.png
dóng
Aksara-ta-nglegena-taling-tarung-cecak.png
tóng
Aksara-sa-nglegena-taling-tarung-cecak.png
sóng
Aksara-wa-nglegena-taling-tarung-cecak.png
wóng
Aksara-la-nglegena-taling-tarung-cecak.png
lóng
Aksara-pa-nglegena-taling-tarung-cecak.png
póng
Aksara-dha-nglegena-taling-tarung-cecak.png
dhóng
Aksara-ja-nglegena-taling-tarung-cecak.png
jóng
Aksara-ya-nglegena-taling-tarung-cecak.png
yóng
Aksara-nya-nglegena-taling-tarung-cecak.png
nyóng
Aksara-ma-nglegena-taling-tarung-cecak.png
móng
Aksara-ga-nglegena-taling-tarung-cecak.png
góng
Aksara-ba-nglegena-taling-tarung-cecak.png
bóng
Aksara-tha-nglegena-taling-tarung-cecak.png
thóng
Aksara-nga-nglegena-taling-tarung-cecak.png
ngóng

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Talíng Tarúng + Cêcak

Aksara-pasangan-ha-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
hóng
Aksara-pasangan-na-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
nóng
Aksara-pasangan-ca-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
cóng
Aksara-pasangan-ra-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
róng
Aksara-pasangan-ka-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
kóng
Aksara-pasangan-da-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
dóng
Aksara-pasangan-ta-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
tóng
Aksara-pasangan-sa-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
sóng
Aksara-pasangan-wa-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
wóng
Aksara-pasangan-la-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
lóng
Aksara-pasangan-pa-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
póng
Aksara-pasangan-dha-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
dhóng
Aksara-pasangan-ja-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
jóng
Aksara-pasangan-ya-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
yóng
Aksara-pasangan-nya-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
nyóng
Aksara-pasangan-ma-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
móng
Aksara-pasangan-ga-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
góng
Aksara-pasangan-ba-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
bóng
Aksara-pasangan-tha-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
thóng
Aksara-pasangan-nga-nglegena-taling-tarung-cecak.png
pasangan
ngóng

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + SukuBesut

Aksara-ha-nglegena-suku.png
hu
Aksara-na-nglegena-suku.png
nu
Aksara-ca-nglegena-suku.png
cu
Aksara-ra-nglegena-suku.png
ru
Aksara-ka-nglegena-suku.png
ku
Aksara-da-nglegena-suku.png
du
Aksara-ta-nglegena-suku.png
tu
Aksara-sa-nglegena-suku.png
su
Aksara-wa-nglegena-suku.png
wu
Aksara-la-nglegena-suku.png
lu
Aksara-pa-nglegena-suku.png
pu
Aksara-dha-nglegena-suku.png
dhu
Aksara-ja-nglegena-suku.png
ju
Aksara-ya-nglegena-suku.png
yu
Aksara-nya-nglegena-suku.png
nyu
Aksara-ma-nglegena-suku.png
mu
Aksara-ga-nglegena-suku.png
gu
Aksara-ba-nglegena-suku.png
bu
Aksara-tha-nglegena-suku.png
thu
Aksara-nga-nglegena-suku.png
ngu

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Suku

Aksara-pasangan-ha-nglegena-suku.png
pasangan
hu
Aksara-pasangan-na-nglegena-suku.png
pasangan
nu
Aksara-pasangan-ca-nglegena-suku.png
pasangan
cu
Aksara-pasangan-ra-nglegena-suku.png
pasangan
ru
Aksara-pasangan-ka-nglegena-suku.png
pasangan
ku
Aksara-pasangan-da-nglegena-suku.png
pasangan
du
Aksara-pasangan-ta-nglegena-suku.png
pasangan
tu
Aksara-pasangan-sa-nglegena-suku.png
pasangan
su
Aksara-pasangan-wa-nglegena-suku.png
pasangan
wu
Aksara-pasangan-la-nglegena-suku.png
pasangan
lu
Aksara-pasangan-pa-nglegena-suku.png
pasangan
pu
Aksara-pasangan-dha-nglegena-suku.png
pasangan
dhu
Aksara-pasangan-ja-nglegena-suku.png
pasangan
ju
Aksara-pasangan-ya-nglegena-suku.png
pasangan
yu
Aksara-pasangan-nya-nglegena-suku.png
pasangan
nyu
Aksara-pasangan-ma-nglegena-suku.png
pasangan
mu
Aksara-pasangan-ga-nglegena-suku.png
pasangan
gu
Aksara-pasangan-ba-nglegena-suku.png
pasangan
bu
Aksara-pasangan-tha-nglegena-suku.png
pasangan
thu
Aksara-pasangan-nga-nglegena-suku.png
pasangan
ngu

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Suku + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-suku-layar.png
hur
Aksara-na-nglegena-suku-layar.png
nur
Aksara-ca-nglegena-suku-layar.png
cur
Aksara-ra-nglegena-suku-layar.png
rur
Aksara-ka-nglegena-suku-layar.png
kur
Aksara-da-nglegena-suku-layar.png
dur
Aksara-ta-nglegena-suku-layar.png
tur
Aksara-sa-nglegena-suku-layar.png
sur
Aksara-wa-nglegena-suku-layar.png
wur
Aksara-la-nglegena-suku-layar.png
lur
Aksara-pa-nglegena-suku-layar.png
pur
Aksara-dha-nglegena-suku-layar.png
dhur
Aksara-ja-nglegena-suku-layar.png
jur
Aksara-ya-nglegena-suku-layar.png
yur
Aksara-nya-nglegena-suku-layar.png
nyur
Aksara-ma-nglegena-suku-layar.png
mur
Aksara-ga-nglegena-suku-layar.png
gur
Aksara-ba-nglegena-suku-layar.png
bur
Aksara-tha-nglegena-suku-layar.png
thur
Aksara-nga-nglegena-suku-layar.png
ngur

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Suku + Layar

Aksara-pasangan-ha-nglegena-suku-layar.png
pasangan
hur
Aksara-pasangan-na-nglegena-suku-layar.png
pasangan
nur
Aksara-pasangan-ca-nglegena-suku-layar.png
pasangan
cur
Aksara-pasangan-ra-nglegena-suku-layar.png
pasangan
rur
Aksara-pasangan-ka-nglegena-suku-layar.png
pasangan
kur
Aksara-pasangan-da-nglegena-suku-layar.png
pasangan
dur
Aksara-pasangan-ta-nglegena-suku-layar.png
pasangan
tur
Aksara-pasangan-sa-nglegena-suku-layar.png
pasangan
sur
Aksara-pasangan-wa-nglegena-suku-layar.png
pasangan
wur
Aksara-pasangan-la-nglegena-suku-layar.png
pasangan
lur
Aksara-pasangan-pa-nglegena-suku-layar.png
pasangan
pur
Aksara-pasangan-dha-nglegena-suku-layar.png
pasangan
dhur
Aksara-pasangan-ja-nglegena-suku-layar.png
pasangan
jur
Aksara-pasangan-ya-nglegena-suku-layar.png
pasangan
yur
Aksara-pasangan-nya-nglegena-suku-layar.png
pasangan
nyur
Aksara-pasangan-ma-nglegena-suku-layar.png
pasangan
mur
Aksara-pasangan-ga-nglegena-suku-layar.png
pasangan
gur
Aksara-pasangan-ba-nglegena-suku-layar.png
pasangan
bur
Aksara-pasangan-tha-nglegena-suku-layar.png
pasangan
thur
Aksara-pasangan-nga-nglegena-suku-layar.png
pasangan
ngur

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Suku + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-suku-cecak.png
hung
Aksara-na-nglegena-suku-cecak.png
nung
Aksara-ca-nglegena-suku-cecak.png
cung
Aksara-ra-nglegena-suku-cecak.png
rung
Aksara-ka-nglegena-suku-cecak.png
kung
Aksara-da-nglegena-suku-cecak.png
dung
Aksara-ta-nglegena-suku-cecak.png
tung
Aksara-sa-nglegena-suku-cecak.png
sung
Aksara-wa-nglegena-suku-cecak.png
wung
Aksara-la-nglegena-suku-cecak.png
lung
Aksara-pa-nglegena-suku-cecak.png
pung
Aksara-dha-nglegena-suku-cecak.png
dhung
Aksara-ja-nglegena-suku-cecak.png
jung
Aksara-ya-nglegena-suku-cecak.png
yung
Aksara-nya-nglegena-suku-cecak.png
nyung
Aksara-ma-nglegena-suku-cecak.png
mung
Aksara-ga-nglegena-suku-cecak.png
gung
Aksara-ba-nglegena-suku-cecak.png
bung
Aksara-tha-nglegena-suku-cecak.png
thung
Aksara-nga-nglegena-suku-cecak.png
ngung

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Suku + Cêcak

aksara-pasangan-pasangan-ha-nglegena-suku-cecak
Aksara-pasangan-ha-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
hung
Aksara-pasangan-na-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
nung
Aksara-pasangan-ca-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
cung
Aksara-pasangan-ra-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
rung
Aksara-pasangan-ka-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
kung
Aksara-pasangan-da-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
dung
Aksara-pasangan-ta-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
tung
Aksara-pasangan-sa-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
sung
Aksara-pasangan-wa-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
wung
Aksara-pasangan-la-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
lung
Aksara-pasangan-pa-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
pung
Aksara-pasangan-dha-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
dhung
Aksara-pasangan-ja-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
jung
Aksara-pasangan-ya-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
yung
Aksara-pasangan-nya-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
nyung
Aksara-pasangan-ma-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
mung
Aksara-pasangan-ga-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
gung
Aksara-pasangan-ba-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
bung
Aksara-pasangan-tha-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
thung
Aksara-pasangan-nga-nglegena-suku-cecak.png
pasangan
ngung

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + CåkråBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra.png
hrå
Aksara-na-nglegena-cakra.png
nrå
Aksara-ca-nglegena-cakra.png
crå
Aksara-ra-nglegena-cakra.png
rrå
Aksara-ka-nglegena-cakra.png
krå
Aksara-da-nglegena-cakra.png
drå
Aksara-ta-nglegena-cakra.png
trå
Aksara-sa-nglegena-cakra.png
srå
Aksara-wa-nglegena-cakra.png
wrå
Aksara-la-nglegena-cakra.png
lrå
Aksara-pa-nglegena-cakra.png
prå
Aksara-dha-nglegena-cakra.png
dhrå
Aksara-ja-nglegena-cakra.png
jrå
Aksara-ya-nglegena-cakra.png
yrå
Aksara-nya-nglegena-cakra.png
nyrå
Aksara-ma-nglegena-cakra.png
mrå
Aksara-ga-nglegena-cakra.png
grå
Aksara-ba-nglegena-cakra.png
brå
Aksara-tha-nglegena-cakra.png
thrå
Aksara-nga-nglegena-cakra.png
ngrå

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra.png
pasangan
hrå
Aksara-pasangan-na-nglegena-cakra.png
pasangan
nrå
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra.png
pasangan
crå
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra.png
pasangan
rrå
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra.png
pasangan
krå
Aksara-pasangan-da-nglegena-cakra.png
pasangan
drå
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra.png
pasangan
trå
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra.png
pasangan
srå
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra.png
pasangan
wrå
Aksara-pasangan-la-nglegena-cakra.png
pasangan
lrå
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra.png
pasangan
prå
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra.png
pasangan
dhrå
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra.png
pasangan
jrå
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra.png
pasangan
yrå
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra.png
pasangan
nyrå
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra.png
pasangan
mrå
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra.png
pasangan
grå
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra.png
pasangan
brå
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra.png
pasangan
thrå
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra.png
pasangan
ngrå

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra-layar.png
hrar
Aksara-na-nglegena-cakra-layar.png
nrar
Aksara-ca-nglegena-cakra-layar.png
crar
Aksara-ra-nglegena-cakra-layar.png
rrar
Aksara-ka-nglegena-cakra-layar.png
krar
Aksara-da-nglegena-cakra-layar.png
drar
Aksara-ta-nglegena-cakra-layar.png
trar
Aksara-sa-nglegena-cakra-layar.png
srar
Aksara-wa-nglegena-cakra-layar.png
wrar
Aksara-la-nglegena-cakra-layar.png
lrar
Aksara-pa-nglegena-cakra-layar.png
prar
Aksara-dha-nglegena-cakra-layar.png
dhrar
Aksara-ja-nglegena-cakra-layar.png
jrar
Aksara-ya-nglegena-cakra-layar.png
yrar
Aksara-nya-nglegena-cakra-layar.png
nyrar
Aksara-ma-nglegena-cakra-layar.png
mrar
Aksara-ga-nglegena-cakra-layar.png
grar
Aksara-ba-nglegena-cakra-layar.png
brar
Aksara-tha-nglegena-cakra-layar.png
thrar
Aksara-nga-nglegena-cakra-layar.png
ngrar

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Layar

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
hrar
Aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
nrar
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
crar
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
rrar
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
krar
Aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
drar
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
trar
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
srar
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
wrar
Aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
lrar
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
prar
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
dhrar
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
jrar
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
yrar
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
nyrar
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
mrar
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
grar
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
brar
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
thrar
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-layar.png
pasangan
ngrar

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra-cecak.png
hrang
Aksara-na-nglegena-cakra-cecak.png
nrang
Aksara-ca-nglegena-cakra-cecak.png
crang
Aksara-ra-nglegena-cakra-cecak.png
rrang
Aksara-ka-nglegena-cakra-cecak.png
krang
Aksara-da-nglegena-cakra-cecak.png
drang
Aksara-ta-nglegena-cakra-cecak.png
trang
Aksara-sa-nglegena-cakra-cecak.png
srang
Aksara-wa-nglegena-cakra-cecak.png
wrang
Aksara-la-nglegena-cakra-cecak.png
lrang
Aksara-pa-nglegena-cakra-cecak.png
prang
Aksara-dha-nglegena-cakra-cecak.png
dhrang
Aksara-ja-nglegena-cakra-cecak.png
jrang
Aksara-ya-nglegena-cakra-cecak.png
yrang
Aksara-nya-nglegena-cakra-cecak.png
nyrang
Aksara-ma-nglegena-cakra-cecak.png
mrang
Aksara-ga-nglegena-cakra-cecak.png
grang
Aksara-ba-nglegena-cakra-cecak.png
brang
Aksara-tha-nglegena-cakra-cecak.png
thrang
Aksara-nga-nglegena-cakra-cecak.png
ngrang

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Cêcak

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
hrang
Aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
nrang
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
crang
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
rrang
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
krang
Aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
drang
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
trang
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
srang
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
wrang
Aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
lrang
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
prang
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
dhrang
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
jrang
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
yrang
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
nyrang
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
mrang
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
grang
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
brang
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
thrang
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-cecak.png
pasangan
ngrang

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + WuluBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra-wulu.png
hri
Aksara-na-nglegena-cakra-wulu.png
nri
Aksara-ca-nglegena-cakra-wulu.png
crå
Aksara-ra-nglegena-cakra-wulu.png
rri
Aksara-ka-nglegena-cakra-wulu.png
kri
Aksara-da-nglegena-cakra-wulu.png
dri
Aksara-ta-nglegena-cakra-wulu.png
tri
Aksara-sa-nglegena-cakra-wulu.png
sri
Aksara-wa-nglegena-cakra-wulu.png
wri
Aksara-la-nglegena-cakra-wulu.png
lri
Aksara-pa-nglegena-cakra-wulu.png
pri
Aksara-dha-nglegena-cakra-wulu.png
dhri
Aksara-ja-nglegena-cakra-wulu.png
jri
Aksara-ya-nglegena-cakra-wulu.png
yri
Aksara-nya-nglegena-cakra-wulu.png
nyri
Aksara-ma-nglegena-cakra-wulu.png
mri
Aksara-ga-nglegena-cakra-wulu.png
gri
Aksara-ba-nglegena-cakra-wulu.png
bri
Aksara-tha-nglegena-cakra-wulu.png
thri
Aksara-nga-nglegena-cakra-wulu.png
ngri

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Wulu

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
hri
Aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
nri
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
crå
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
rri
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
kri
Aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
dri
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
tri
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
sri
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
wri
Aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
lri
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
pri
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
dhri
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
jri
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
yri
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
nyri
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
mri
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
gri
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
bri
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
thri
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-wulu.png
pasangan
ngri

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Wulu + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra-wulu-layar.png
hrir
Aksara-na-nglegena-cakra-wulu-layar.png
nrir
Aksara-ca-nglegena-cakra-wulu-layar.png
crå
Aksara-ra-nglegena-cakra-wulu-layar.png
rrir
Aksara-ka-nglegena-cakra-wulu-layar.png
krir
Aksara-da-nglegena-cakra-wulu-layar.png
drir
Aksara-ta-nglegena-cakra-wulu-layar.png
trir
Aksara-sa-nglegena-cakra-wulu-layar.png
srir
Aksara-wa-nglegena-cakra-wulu-layar.png
wrir
Aksara-la-nglegena-cakra-wulu-layar.png
lrir
Aksara-pa-nglegena-cakra-wulu-layar.png
prir
Aksara-dha-nglegena-cakra-wulu-layar.png
dhrir
Aksara-ja-nglegena-cakra-wulu-layar.png
jrir
Aksara-ya-nglegena-cakra-wulu-layar.png
yrir
Aksara-nya-nglegena-cakra-wulu-layar.png
nyrir
Aksara-ma-nglegena-cakra-wulu-layar.png
mrir
Aksara-ga-nglegena-cakra-wulu-layar.png
grir
Aksara-ba-nglegena-cakra-wulu-layar.png
brir
Aksara-tha-nglegena-cakra-wulu-layar.png
thrir
Aksara-nga-nglegena-cakra-wulu-layar.png
ngrir

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Wulu + Layar

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
hrir
Aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
nrir
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
crå
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
rrir
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
krir
Aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
drir
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
trir
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
srir
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
wrir
Aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
lrir
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
prir
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
dhrir
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
jrir
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
yrir
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
nyrir
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
mrir
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
grir
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
brir
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
thrir
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-wulu-layar.png
pasangan
ngrir

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Wulu + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
hring
Aksara-na-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
nring
Aksara-ca-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
cring
Aksara-ra-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
rring
Aksara-ka-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
kring
Aksara-da-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
dring
Aksara-ta-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
tring
Aksara-sa-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
sring
Aksara-wa-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
wring
Aksara-la-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
lring
Aksara-pa-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pring
Aksara-dha-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
dhring
Aksara-ja-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
jring
Aksara-ya-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
yring
Aksara-nya-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
nyring
Aksara-ma-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
mring
Aksara-ga-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
gring
Aksara-ba-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
bring
Aksara-tha-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
thring
Aksara-nga-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
ngring

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Wulu + Cêcak

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
hring
Aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
nring
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
cring
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
rring
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
kring
Aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
dring
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
tring
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
sring
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
wring
Aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
lring
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
pring
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
dhring
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
jring
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
yring
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
nyring
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
mring
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
gring
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
bring
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
thring
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-wulu-cecak.png
pasangan
ngring

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + KêrêtBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra-keret
hrê
Aksara-na-nglegena-cakra-keret
nrê
Aksara-ca-nglegena-cakra-keret
crê
Aksara-ra-nglegena-cakra-keret
rrê
Aksara-ka-nglegena-cakra-keret
krê
Aksara-da-nglegena-cakra-keret
drê
Aksara-ta-nglegena-cakra-keret
trê
Aksara-sa-nglegena-cakra-keret
srê
Aksara-wa-nglegena-cakra-keret
wrê
Aksara-la-nglegena-cakra-keret
lrê
Aksara-pa-nglegena-cakra-keret
prê
Aksara-dha-nglegena-cakra-keret
dhrê
Aksara-ja-nglegena-cakra-keret
jrê
Aksara-ya-nglegena-cakra-keret
yrê
Aksara-nya-nglegena-cakra-keret
nyrê
Aksara-ma-nglegena-cakra-keret
mrê
Aksara-ga-nglegena-cakra-keret
grê
Aksara-ba-nglegena-cakra-keret
brê
Aksara-tha-nglegena-cakra-keret
thrê
Aksara-nga-nglegena-cakra-keret
ngrê

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Kêrêt

aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-keret
pasangan
hrê
aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-keret
pasangan
nrê
aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-keret
pasangan
crê
aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-keret
pasangan
rrê
aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-keret
pasangan
krê
aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-keret
pasangan
drê
aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-keret
pasangan
trê
aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-keret
pasangan
srê
aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-keret
pasangan
wrê
aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-keret
pasangan
lrê
aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-keret
pasangan
prê
aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-keret
pasangan
dhrê
aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-keret
pasangan
jrê
aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-keret
pasangan
yrê
aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-keret
pasangan
nyrê
aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-keret
pasangan
mrê
aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-keret
pasangan
grê
aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-keret
pasangan
brê
aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-keret
pasangan
thrê
aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-keret
pasangan
ngrê

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Kêrêt + LayarBesut

aksara-ha-nglegena-cakra-keret-layar
hrêr
aksara-na-nglegena-cakra-keret-layar
nrêr
aksara-ca-nglegena-cakra-keret-layar
crêr
aksara-ra-nglegena-cakra-keret-layar
rrêr
aksara-ka-nglegena-cakra-keret-layar
krêr
aksara-da-nglegena-cakra-keret-layar
drêr
aksara-ta-nglegena-cakra-keret-layar
trêr
aksara-sa-nglegena-cakra-keret-layar
srêr
aksara-wa-nglegena-cakra-keret-layar
wrêr
aksara-la-nglegena-cakra-keret-layar
lrêr
aksara-pa-nglegena-cakra-keret-layar
prêr
aksara-dha-nglegena-cakra-keret-layar
dhrêr
aksara-ja-nglegena-cakra-keret-layar
jrêr
aksara-ya-nglegena-cakra-keret-layar
yrêr
aksara-nya-nglegena-cakra-keret-layar
nyrêr
aksara-ma-nglegena-cakra-keret-layar
mrêr
aksara-ga-nglegena-cakra-keret-layar
grêr
aksara-ba-nglegena-cakra-keret-layar
brêr
aksara-tha-nglegena-cakra-keret-layar
thrêr
aksara-nga-nglegena-cakra-keret-layar
ngrêr

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Kêrêt + Layar

aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
hrêr
aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
nrêr
aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
crêr
aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
rrêr
aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
krêr
aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
drêr
aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
trêr
aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
srêr
aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
wrêr
aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
lrêr
aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
prêr
aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
dhrêr
aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
jrêr
aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
yrêr
aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
nyrêr
aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
mrêr
aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
grêr
aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
brêr
aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
thrêr
aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-keret-layar
pasangan
ngrêr

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Kêrêt + CêcakBesut

aksara-ha-nglegena-cakra-keret-cecak
hrêng
aksara-na-nglegena-cakra-keret-cecak
nrêng
aksara-ca-nglegena-cakra-keret-cecak
crêng
aksara-ra-nglegena-cakra-keret-cecak
rrêng
aksara-ka-nglegena-cakra-keret-cecak
krêng
aksara-da-nglegena-cakra-keret-cecak
drêng
aksara-ta-nglegena-cakra-keret-cecak
trêng
aksara-sa-nglegena-cakra-keret-cecak
srêng
aksara-wa-nglegena-cakra-keret-cecak
wrêng
aksara-la-nglegena-cakra-keret-cecak
lrêng
aksara-pa-nglegena-cakra-keret-cecak
prêng
aksara-dha-nglegena-cakra-keret-cecak
dhrêng
aksara-ja-nglegena-cakra-keret-cecak
jrêng
aksara-ya-nglegena-cakra-keret-cecak
yrêng
aksara-nya-nglegena-cakra-keret-cecak
nyrêng
aksara-ma-nglegena-cakra-keret-cecak
mrêng
aksara-ga-nglegena-cakra-keret-cecak
grêng
aksara-ba-nglegena-cakra-keret-cecak
brêng
aksara-tha-nglegena-cakra-keret-cecak
thrêng
aksara-nga-nglegena-cakra-keret-cecak
ngrêng

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Kêrêt + Cêcak

aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
hrêng
aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
nrêng
aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
crêng
aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
rrêng
aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
krêng
aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
drêng
aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
trêng
aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
srêng
aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
wrêng
aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
lrêng
aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
prêng
aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
dhrêng
aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
jrêng
aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
yrêng
aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
nyrêng
aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
mrêng
aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
grêng
aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
brêng
aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
thrêng
aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-keret-cecak
pasangan
ngrêng

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + TalingBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra-taling.png
hré
Aksara-na-nglegena-cakra-taling.png
nré
Aksara-ca-nglegena-cakra-taling.png
cré
Aksara-ra-nglegena-cakra-taling.png
rré
Aksara-ka-nglegena-cakra-taling.png
kré
Aksara-da-nglegena-cakra-taling.png
dré
Aksara-ta-nglegena-cakra-taling.png
tré
Aksara-sa-nglegena-cakra-taling.png
sré
Aksara-wa-nglegena-cakra-taling.png
wré
Aksara-la-nglegena-cakra-taling.png
lré
Aksara-pa-nglegena-cakra-taling.png
pré
Aksara-dha--nglegena-cakra-taling.png
dhré
Aksara-ja-nglegena-cakra-taling.png
jré
Aksara-ya-nglegena-cakra-taling.png
yré
Aksara-nya-nglegena-cakra-taling.png
nyré
Aksara-ma-nglegena-cakra-taling.png
mré
Aksara-ga-nglegena-cakra-taling.png
gré
Aksara-ba-nglegena-cakra-taling.png
bré
Aksara-tha-nglegena-cakra-taling.png
thré
Aksara-nga-nglegena-cakra-taling.png
ngré

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
hré
Aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
nré
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
cré
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
rré
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
kré
Aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
dré
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
tré
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
sré
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
wré
Aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
lré
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
pré
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
dhré
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
jré
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
yré
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
nyré
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
mré
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
gré
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
bré
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
thré
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-taling.png
pasangan
ngré

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra-taling-layar.png
hrér
Aksara-na-nglegena-cakra-taling-layar.png
nrér
Aksara-ca-nglegena-cakra-taling-layar.png
crér
Aksara-ra-nglegena-cakra-taling-layar.png
rrér
Aksara-ka-nglegena-cakra-taling-layar.png
krér
Aksara-da-nglegena-cakra-taling-layar.png
drér
Aksara-ta-nglegena-cakra-taling-layar.png
trér
Aksara-sa-nglegena-cakra-taling-layar.png
srér
Aksara-wa-nglegena-cakra-taling-layar.png
wrér
Aksara-la-nglegena-cakra-taling-layar.png
lrér
Aksara-pa-nglegena-cakra-taling-layar.png
prér
Aksara-dha-nglegena-cakra-taling-layar.png
dhrér
Aksara-ja-nglegena-cakra-taling-layar.png
jrér
Aksara-ya-nglegena-cakra-taling-layar.png
yrér
Aksara-nya-nglegena-cakra-taling-layar.png
nyrér
Aksara-ma-nglegena-cakra-taling-layar.png
mrér
Aksara-ga-nglegena-cakra-taling-layar.png
grér
Aksara-ba-nglegena-cakra-taling-layar.png
brér
Aksara-tha-nglegena-cakra-taling-layar.png
thrér
Aksara-nga-nglegena-cakra-taling-layar.png
ngrér

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling + Layar

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
hrér
Aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
nrér
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
crér
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
rrér
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
krér
Aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
drér
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
trér
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
srér
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
wrér
Aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
lrér
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
prér
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
dhrér
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
jrér
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
yrér
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
nyrér
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
mrér
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
grér
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
brér
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
thrér
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-taling-layar.png
pasangan
ngrér

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra-taling-cecak.png
hrèng
Aksara-na-nglegena-cakra-taling-cecak.png
nrèng
Aksara-ca-nglegena-cakra-taling-cecak.png
crèng
Aksara-ra-nglegena-cakra-taling-cecak.png
rrèng
Aksara-ka-nglegena-cakra-taling-cecak.png
krèng
Aksara-da-nglegena-cakra-taling-cecak.png
drèng
Aksara-ta-nglegena-cakra-taling-cecak.png
trèng
Aksara-sa-nglegena-cakra-taling-cecak.png
srèng
Aksara-wa-nglegena-cakra-taling-cecak.png
wrèng
Aksara-la-nglegena-cakra-taling-cecak.png
lrèng
Aksara-pa-nglegena-cakra-taling-cecak.png
prèng
Aksara-dha-nglegena-cakra-taling-cecak.png
dhrèng
Aksara-ja-nglegena-cakra-taling-cecak.png
jrèng
Aksara-ya-nglegena-cakra-taling-cecak.png
yrèng
Aksara-nya-nglegena-cakra-taling-cecak.png
nyrèng
Aksara-ma-nglegena-cakra-taling-cecak.png
mrèng
Aksara-ga-nglegena-cakra-taling-cecak.png
grèng
Aksara-ba-nglegena-cakra-taling-cecak.png
brèng
Aksara-tha-nglegena-cakra-taling-cecak.png
thrèng
Aksara-nga-nglegena-cakra-taling-cecak.png
ngrèng

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling + Cêcak

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
hrèng
Aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
nrèng
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
crèng
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
rrèng
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
krèng
Aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
drèng
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
trèng
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
srèng
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
wrèng
Aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
lrèng
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
prèng
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
dhrèng
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
jrèng
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
yrèng
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
nyrèng
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
mrèng
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
grèng
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
brèng
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
thrèng
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-taling-cecak.png
pasangan
ngrèng

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling TarungBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra-taling-tarung.png
hro
Aksara-na-nglegena-cakra-taling-tarung.png
nro
Aksara-ca-nglegena-cakra-taling-tarung.png
cro
Aksara-ra-nglegena-cakra-taling-tarung.png
rro
Aksara-ka-nglegena-cakra-taling-tarung.png
kro
Aksara-da-nglegena-cakra-taling-tarung.png
dro
Aksara-ta-nglegena-cakra-taling-tarung.png
tro
Aksara-sa-nglegena-cakra-taling-tarung.png
sro
Aksara-wa-nglegena-cakra-taling-tarung.png
wro
Aksara-la-nglegena-cakra-taling-tarung.png
lro
Aksara-pa-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pro
Aksara-dha-nglegena-cakra-taling-tarung.png
dhro
Aksara-ja-nglegena-cakra-taling-tarung.png
jro
Aksara-ya-nglegena-cakra-taling-tarung.png
yro
Aksara-nya-nglegena-cakra-taling-tarung.png
nyro
Aksara-ma-nglegena-cakra-taling-tarung.png
mro
Aksara-ga-nglegena-cakra-taling-tarung.png
gro
Aksara-ba-nglegena-cakra-taling-tarung.png
bro
Aksara-tha-nglegena-cakra-taling-tarung.png
thro
Aksara-nga-nglegena-cakra-taling-tarung.png
ngro

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling Tarung

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
hro
Aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
nro
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
cro
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
rro
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
kro
Aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
dro
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
tro
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
sro
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
wro
Aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
lro
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
pro
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
dhro
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
jro
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
yro
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
nyro
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
mro
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
gro
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
bro
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
thro
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-taling-tarung.png
pasangan
ngro

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling Tarung + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
hror
Aksara-na-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
nror
Aksara-ca-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
cror
Aksara-ra-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
rror
Aksara-ka-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
kror
Aksara-da-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
dror
Aksara-ta-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
tror
Aksara-sa-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
sror
Aksara-wa-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
wror
Aksara-la-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
lror
Aksara-pa-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pror
Aksara-dha-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
dhror
Aksara-ja-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
jror
Aksara-ya-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
yror
Aksara-nya-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
nyror
Aksara-ma-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
mror
Aksara-ga-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
gror
Aksara-ba-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
bror
Aksara-tha-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
thror
Aksara-nga-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
ngror

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling Tarung + Layar

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
hror
Aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
nror
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
cror
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
rror
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
kror
Aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
dror
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
tror
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
sror
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
wror
Aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
lror
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
pror
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
dhror
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
jror
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
yror
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
nyror
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
mror
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
gror
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
bror
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
thror
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-taling-tarung-layar.png
pasangan
ngror

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling Tarung + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
hróng
Aksara-na-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
nróng
Aksara-ca-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
cróng
Aksara-ra-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
rróng
Aksara-ka-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
króng
Aksara-da-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
dróng
Aksara-ta-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
tróng
Aksara-sa-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
sróng
Aksara-wa-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
wróng
Aksara-la-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
lróng
Aksara-pa-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
próng
Aksara-dha-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
dhróng
Aksara-ja-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
jróng
Aksara-ya-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
yróng
Aksara-nya-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
nyróng
Aksara-ma-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
mróng
Aksara-ga-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
gróng
Aksara-ba-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
bróng
Aksara-tha-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
thróng
Aksara-nga-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
ngróng

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Taling Tarung + Cêcak

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
hróng
Aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
nróng
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
cróng
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
rróng
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
króng
Aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
dróng
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
tróng
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
sróng
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
wróng
Aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
lróng
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
próng
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
dhróng
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
jróng
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
yróng
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
nyróng
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
mróng
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
gróng
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
bróng
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
thróng
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-taling-tarung-cecak.png
pasangan
ngróng

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + SukuBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra-suku.png
hru
Aksara-na-nglegena-cakra-suku.png
nru
Aksara-ca-nglegena-cakra-suku.png
cru
Aksara-ra-nglegena-cakra-suku.png
rru
Aksara-ka-nglegena-cakra-suku.png
kru
Aksara-da-nglegena-cakra-suku.png
dru
Aksara-ta-nglegena-cakra-suku.png
tru
Aksara-sa-nglegena-cakra-suku.png
sru
Aksara-wa-nglegena-cakra-suku.png
wru
Aksara-la-nglegena-cakra-suku.png
lru
Aksara-pa-nglegena-cakra-suku.png
pru
Aksara-dha-nglegena-cakra-suku.png
dhru
Aksara-ja-nglegena-cakra-suku.png
jru
Aksara-ya-nglegena-cakra-suku.png
yru
Aksara-nya-nglegena-cakra-suku.png
nyru
Aksara-ma-nglegena-cakra-suku.png
mru
Aksara-ga-nglegena-cakra-suku.png
gru
Aksara-ba-nglegena-cakra-suku.png
bru
Aksara-tha-nglegena-cakra-suku.png
thru
Aksara-nga-nglegena-cakra-suku.png
ngru

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Suku

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
hru
Aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
nru
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
cru
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
rru
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
kru
Aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
dru
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
tru
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
sru
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
wru
Aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
lru
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
pru
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
dhru
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
jru
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
yru
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
nyru
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
mru
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
gru
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
bru
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
thru
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-suku.png
pasangan
ngru

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Suku + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra-suku.layar.png
hrur
Aksara-na-nglegena-cakra-suku layar.png
nrur
Aksara-ca-nglegena-cakra-suku layar.png
crur
Aksara-ra-nglegena-cakra-suku layar.png
rrur
Aksara-ka-nglegena-cakra-suku layar.png
krur
Aksara-da-nglegena-cakra-suku layar.png
drur
Aksara-ta-nglegena-cakra-suku layar.png
trur
Aksara-sa-nglegena-cakra-suku layar.png
srur
Aksara-wa-nglegena-cakra-suku layar.png
wrur
Aksara-la-nglegena-cakra-suku layar.png
lrur
Aksara-pa-nglegena-cakra-suku layar.png
prur
Aksara-dha-nglegena-cakra-suku layar.png
dhrur
Aksara-ja-nglegena-cakra-suku layar.png
jrur
Aksara-ya-nglegena-cakra-suku layar.png
yrur
Aksara-nya-nglegena-cakra-suku layar.png
nyrur
Aksara-ma-nglegena-cakra-suku layar.png
mrur
Aksara-ga-nglegena-cakra-suku layar.png
grur
Aksara-ba-nglegena-cakra-suku layar.png
brur
Aksara-tha-nglegena-cakra-suku layar.png
thrur
Aksara-nga-nglegena-cakra-suku layar.png
ngrur

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Suku + Layar

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
hrur
Aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
nrur
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
crur
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
rrur
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
krur
Aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
drur
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
trur
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
srur
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
wrur
Aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
lrur
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
prur
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
dhrur
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
jrur
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
yrur
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
nyrur
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
mrur
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
grur
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
brur
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
thrur
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-suku-layar.png
pasangan
ngrur

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Suku + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-cakra-suku-cecak.png
hrung
Aksara-na-nglegena-cakra-suku-cecak.png
nrung
Aksara-ca-nglegena-cakra-suku-cecak.png
crung
Aksara-ra-nglegena-cakra-suku-cecak.png
rrung
Aksara-ka-nglegena-cakra-suku-cecak.png
krung
Aksara-da-nglegena-cakra-suku-cecak.png
drung
Aksara-ta-nglegena-cakra-suku-cecak.png
trung
Aksara-sa-nglegena-cakra-suku-cecak.png
srung
Aksara-wa-nglegena-cakra-suku-cecak.png
wrung
Aksara-la-nglegena-cakra-suku-cecak.png
lrung
Aksara-pa-nglegena-cakra-suku-cecak.png
prung
Aksara-dha-nglegena-cakra-suku-cecak.png
dhrung
Aksara-ja-nglegena-cakra-suku-cecak.png
jrung
Aksara-ya-nglegena-cakra-suku-cecak.png
yrung
Aksara-nya-nglegena-cakra-suku-cecak.png
nyrung
Aksara-ma-nglegena-cakra-suku-cecak.png
mrung
Aksara-ga-nglegena-cakra-suku-cecak.png
grung
Aksara-ba-nglegena-cakra-suku-cecak.png
brung
Aksara-tha-nglegena-cakra-suku-cecak.png
thrung
Aksara-nga-nglegena-cakra-suku-cecak.png
ngrung

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Cåkrå + Suku + Cêcak

Aksara-pasangan-ha-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
hrung
Aksara-pasangan-na-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
nrung
Aksara-pasangan-ca-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
crung
Aksara-pasangan-ra-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
rrung
Aksara-pasangan-ka-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
krung
Aksara-pasangan-da-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
drung
Aksara-pasangan-ta-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
trung
Aksara-pasangan-sa-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
srung
Aksara-pasangan-wa-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
wrung
Aksara-pasangan-la-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
lrung
Aksara-pasangan-pa-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
prung
Aksara-pasangan-dha-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
dhrung
Aksara-pasangan-ja-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
jrung
Aksara-pasangan-ya-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
yrung
Aksara-pasangan-nya-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
nyrung
Aksara-pasangan-ma-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
mrung
Aksara-pasangan-ga-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
grung
Aksara-pasangan-ba-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
brung
Aksara-pasangan-tha-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
thrung
Aksara-pasangan-nga-nglegena-cakra-suku-cecak.png
pasangan
ngrung

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + PéngkalBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal.png
hyå
Aksara-na-nglegena-pengkal.png
nyå
Aksara-ca-nglegena-pengkal.png
cyå
Aksara-ra-nglegena-pengkal.png
ryå
Aksara-ka-nglegena-pengkal.png
kyå
Aksara-da-nglegena-pengkal.png
dyå
Aksara-ta-nglegena-pengkal.png
tyå
Aksara-sa-nglegena-pengkal.png
syå
Aksara-wa-nglegena-pengkal.png
wyå
Aksara-la-nglegena-pengkal.png
lyå
Aksara-pa-nglegena-pengkal.png
pyå
Aksara-dha-nglegena-pengkal.png
dhyå
Aksara-ja-nglegena-pengkal.png
jyå
Aksara-ya-nglegena-pengkal.png
yyå
Aksara-nya-nglegena-pengkal.png
nyyå
Aksara-ma-nglegena-pengkal.png
myå
Aksara-ga-nglegena-pengkal.png
gyå
Aksara-ba-nglegena-pengkal.png
byå
Aksara-tha-nglegena-pengkal.png
thyå
Aksara-nga-nglegena-pengkal.png
ngyå

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pengkal.png
pasangan
hyå
Aksara-pasangan-na-nglegena-pengkal.png
pasangan
nyå
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pengkal.png
pasangan
cyå
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pengkal.png
pasangan
ryå
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pengkal.png
pasangan
kyå
Aksara-pasangan-da-nglegena-pengkal.png
pasangan
dyå
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pengkal.png
pasangan
tyå
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pengkal.png
pasangan
syå
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pengkal.png
pasangan
wyå
Aksara-pasangan-la-nglegena-pengkal.png
pasangan
lyå
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pengkal.png
pasangan
pyå
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pengkal.png
pasangan
dhyå
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pengkal.png
pasangan
jyå
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pengkal.png
pasangan
yyå
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pengkal.png
pasangan
myå
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pengkal.png
pasangan
gyå
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pengkal.png
pasangan
byå
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pengkal.png
pasangan
thyå
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pengkal.png
pasangan
ngyå

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal-layar.png
hyar
Aksara-na-nglegena-pengkal-layar.png
nyar
Aksara-ca-nglegena-pengkal-layar.png
cyar
Aksara-ra-nglegena-pengkal-layar.png
ryar
Aksara-ka-nglegena-pengkal-layar.png
kyar
Aksara-da-nglegena-pengkal-layar.png
dyar
Aksara-ta-nglegena-pengkal-layar.png
tyar
Aksara-sa-nglegena-pengkal-layar.png
syar
Aksara-wa-nglegena-pengkal-layar.png
wyar
Aksara-la-nglegena-pengkal-layar.png
lyar
Aksara-pa-nglegena-pengkal-layar.png
pyar
Aksara-dha-nglegena-pengkal-layar.png
dhyar
Aksara-ja-nglegena-pengkal-layar.png
jyar
Aksara-ya-nglegena-pengkal-layar.png
yyar
Aksara-nya-nglegena-pengkal-layar.png
nyyar
Aksara-ma-nglegena-pengkal-layar.png
myar
Aksara-ga-nglegena-pengkal-layar.png
gyar
Aksara-ba-nglegena-pengkal-layar.png
byar
Aksara-tha-nglegena-pengkal-layar.png
thyar
Aksara-nga-nglegena-pengkal-layar.png
ngyar

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Layar

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
hyar
Aksara-pasangan-na-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
nyar
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
cyar
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
ryar
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
kyar
Aksara-pasangan-da-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
dyar
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
tyar
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
syar
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
wyar
Aksara-pasangan-la-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
lyar
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
pyar
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
dhyar
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
jyar
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
yyar
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
myar
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
gyar
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
byar
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
thyar
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pengkal-layar.png
pasangan
ngyar

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal-cecak.png
hyang
Aksara-na-nglegena-pengkal-cecak.png
nyang
Aksara-ca-nglegena-pengkal-cecak.png
cyang
Aksara-ra-nglegena-pengkal-cecak.png
ryang
Aksara-ka-nglegena-pengkal-cecak.png
kyang
Aksara-da-nglegena-pengkal-cecak.png
dyang
Aksara-ta-nglegena-pengkal-cecak.png
tyang
Aksara-sa-nglegena-pengkal-cecak.png
syang
Aksara-wa-nglegena-pengkal-cecak.png
wyang
Aksara-la-nglegena-pengkal-cecak.png
lyang
Aksara-pa-nglegena-pengkal-cecak.png
pyang
Aksara-dha-nglegena-pengkal-cecak.png
dhyang
Aksara-ja-nglegena-pengkal-cecak.png
jyang
Aksara-ya-nglegena-pengkal-cecak.png
yyang
Aksara-nya-nglegena-pengkal-cecak.png
nyyang
Aksara-ma-nglegena-pengkal-cecak.png
myang
Aksara-ga-nglegena-pengkal-cecak.png
gyang
Aksara-ba-nglegena-pengkal-cecak.png
byang
Aksara-tha-nglegena-pengkal-cecak.png
thyang
Aksara-nga-nglegena-pengkal-cecak.png
ngyang

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Cêcak

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
hyang
Aksara-pasangan-na-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
nyang
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
cyang
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
ryang
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
kyang
Aksara-pasangan-da-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
dyang
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
tyang
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
syang
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
wyang
Aksara-pasangan-la-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
lyang
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
pyang
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
dhyang
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
jyang
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
yyang
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
myang
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
gyang
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
byang
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
thyang
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pengkal-cecak.png
pasangan
ngyang

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + WuluBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal-wulu.png
hyi
Aksara-na-nglegena-pengkal-wulu.png
nyi
Aksara-ca-nglegena-pengkal-wulu.png
cyi
Aksara-ra-nglegena-pengkal-wulu.png
ryi
Aksara-ka-nglegena-pengkal-wulu.png
kyi
Aksara-da-nglegena-pengkal-wulu.png
dyi
Aksara-ta-nglegena-pengkal-wulu.png
tyi
Aksara-sa-nglegena-pengkal-wulu.png
syi
Aksara-wa-nglegena-pengkal-wulu.png
wyi
Aksara-la-nglegena-pengkal-wulu.png
lyi
Aksara-pa-nglegena-pengkal-wulu.png
pyi
Aksara-dha-nglegena-pengkal-wulu.png
dhyi
Aksara-ja-nglegena-pengkal-wulu.png
jyi
Aksara-ya-nglegena-pengkal-wulu.png
yyi
Aksara-nya-nglegena-pengkal-wulu.png
nyyi
Aksara-ma-nglegena-pengkal-wulu.png
myi
Aksara-ga-nglegena-pengkal-wulu.png
gyi
Aksara-ba-nglegena-pengkal-wulu.png
byi
Aksara-tha-nglegena-pengkal-wulu.png
thyi
Aksara-nga-nglegena-pengkal-wulu.png
ngyi

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Wulu

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
hyi
Aksara-pasangan-na-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
nyi
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
cyi
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
ryi
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
kyi
Aksara-pasangan-da-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
dyi
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
tyi
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
syi
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
wyi
Aksara-pasangan-la-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
lyi
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
pyi
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
dhyi
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
jyi
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
yyi
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
myi
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
gyi
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
byi
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
thyi
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pengkal-wulu.png
pasangan
ngyi

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Wulu + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
hyir
Aksara-na-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
nyir
Aksara-ca-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
cyir
Aksara-ra-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
ryir
Aksara-ka-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
kyir
Aksara-da-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
dyir
Aksara-ta-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
tyir
Aksara-sa-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
syir
Aksara-wa-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
wyir
Aksara-la-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
lyir
Aksara-pa-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pyir
Aksara-dha-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
dhyir
Aksara-ja-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
jyir
Aksara-ya-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
yyir
Aksara-nya-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
nyyir
Aksara-ma-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
myir
Aksara-ga-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
gyir
Aksara-ba-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
byir
Aksara-tha-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
thyir
Aksara-nga-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
ngyir

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Wulu + Layar

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
hyir
Aksara-pasangan-na-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
nyir
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
cyir
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
ryir
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
kyir
Aksara-pasangan-da-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
dyir
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
tyir
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
syir
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
wyir
Aksara-pasangan-la-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
lyir
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
pyir
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
dhyir
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
jyir
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
yyir
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
myir
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
gyir
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
byir
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
thyir
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pengkal-wulu-layar.png
pasangan
ngyir

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Wulu + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
hying
Aksara-na-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
nying
Aksara-ca-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
cying
Aksara-ra-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
rying
Aksara-ka-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
kying
Aksara-da-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
dying
Aksara-ta-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
tying
Aksara-sa-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
sying
Aksara-wa-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
wying
Aksara-la-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
lying
Aksara-pa-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pying
Aksara-dha-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
dhying
Aksara-ja-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
jying
Aksara-ya-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
yying
Aksara-nya-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
nyying
Aksara-ma-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
mying
Aksara-ga-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
gying
Aksara-ba-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
bying
Aksara-tha-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
thying
Aksara-nga-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
ngying

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Wulu + Cêcak

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
hying
Aksara-pasangan-na-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
nying
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
cying
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
rying
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
kying
Aksara-pasangan-da-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
dying
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
tying
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
sying
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
wying
Aksara-pasangan-la-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
lying
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
pying
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
dhying
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
jying
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
yying
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
mying
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
gying
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
bying
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
thying
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pengkal-wulu-cecak.png
pasangan
ngying

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + PêpêtBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal-pepet.png
hyê
Aksara-na-nglegena-pengkal-pepet.png
nyê
Aksara-ca-nglegena-pengkal-pepet.png
cyê
Aksara-ra-nglegena-pengkal-pepet.png
ryê
Aksara-ka-nglegena-pengkal-pepet.png
kyê
Aksara-da-nglegena-pengkal-pepet.png
dyê
Aksara-ta-nglegena-pengkal-pepet.png
tyê
Aksara-sa-nglegena-pengkal-pepet.png
syê
Aksara-wa-nglegena-pengkal-pepet.png
wyê
Aksara-la-nglegena-pengkal-pepet.png
lyê
Aksara-pa-nglegena-pengkal-pepet.png
pyê
Aksara-dha-nglegena-pengkal-pepet.png
dhyê
Aksara-ja-nglegena-pengkal-pepet.png
jyê
Aksara-ya-nglegena-pengkal-pepet.png
yyê
Aksara-ma-nglegena-pengkal-pepet.png
myê
Aksara-ga-nglegena-pengkal-pepet.png
gyê
Aksara-ba-nglegena-pengkal-pepet.png
byê
Aksara-tha-nglegena-pengkal-pepet.png
thyê
Aksara-nga-nglegena-pengkal-pepet.png
ngyê

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Pêpêt

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
hyê
Aksara-pasangan-na-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
nyê
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
cyê
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
ryê
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
kyê
Aksara-pasangan-da-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
dyê
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
tyê
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
syê
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
wyê
Aksara-pasangan-la-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
lyê
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
pyê
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
dhyê
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
jyê
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
yyê
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
myê
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
gyê
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
byê
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
thyê
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pengkal-pepet.png
pasangan
ngyê

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Pêpêt + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
hyêr
Aksara-na-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
nyêr
Aksara-ca-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
cyêr
Aksara-ra-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
ryêr
Aksara-ka-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
kyêr
Aksara-da-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
dyêr
Aksara-ta-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
tyêr
Aksara-sa-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
syêr
Aksara-wa-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
wyêr
Aksara-la-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
lyêr
Aksara-pa-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pyêr
Aksara-dha-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
dhyêr
Aksara-ja-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
jyêr
Aksara-ya-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
yyêr
Aksara-ma-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
myêr
Aksara-ga-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
gyêr
Aksara-ba-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
byêr
Aksara-tha-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
thyêr
Aksara-nga-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
ngyêr

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Pêpêt + Layar

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
hyêr
Aksara-pasangan-na-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
nyêr
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
cyêr
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
ryêr
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
kyêr
Aksara-pasangan-da-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
dyêr
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
tyêr
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
syêr
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
wyêr
Aksara-pasangan-la-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
lyêr
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
pyêr
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
dhyêr
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
jyêr
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
yyêr
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
myêr
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
gyêr
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
byêr
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
thyêr
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pengkal-pepet-layar.png
pasangan
ngyêr

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Pêpêt + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
hyêng
Aksara-na-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
nyêng
Aksara-ca-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
cyêng
Aksara-ra-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
ryêng
Aksara-ka-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
kyêng
Aksara-da-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
dyêng
Aksara-ta-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
tyêng
Aksara-sa-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
syêng
Aksara-wa-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
wyêng
Aksara-la-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
lyêng
Aksara-pa-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pyêng
Aksara-dha-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
dhyêng
Aksara-ja-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
jyêng
Aksara-ya-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
yyêng
Aksara-ma-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
myêng
Aksara-ga-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
gyêng
Aksara-ba-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
byêng
Aksara-tha-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
thyêng
Aksara-nga-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
ngyêng

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Pêpêt + Cêcak

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
hyêng
Aksara-pasangan-na-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
nyêng
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
cyêng
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
ryêng
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
kyêng
Aksara-pasangan-da-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
dyêng
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
tyêng
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
syêng
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
wyêng
Aksara-pasangan-la-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
lyêng
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
pyêng
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
dhyêng
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
jyêng
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
yyêng
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
myêng
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
gyêng
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
byêng
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
thyêng
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pengkal-pepet-cecak.png
pasangan
ngyêng

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + TalingBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal-taling.png
hyé
Aksara-na-nglegena-pengkal-taling.png
nyé
Aksara-ca-nglegena-pengkal-taling.png
cyé
Aksara-ra-nglegena-pengkal-taling.png
ryé
Aksara-ka-nglegena-pengkal-taling.png
kyé
Aksara-da-nglegena-pengkal-taling.png
dyé
Aksara-ta-nglegena-pengkal-taling.png
tyé
Aksara-sa-nglegena-pengkal-taling.png
syé
Aksara-wa-nglegena-pengkal-taling.png
wyé
Aksara-la-nglegena-pengkal-taling.png
lyé
Aksara-pa-nglegena-pengkal-taling.png
pyé
Aksara-dha-nglegena-pengkal-taling.png
dhyé
Aksara-ja-nglegena-pengkal-taling.png
jyé
Aksara-ya-nglegena-pengkal-taling.png
yyé
Aksara-nya-nglegena-pengkal-taling.png
nyyé
Aksara-ma-nglegena-pengkal-taling.png
myé
Aksara-ga-nglegena-pengkal-taling.png
gyé
Aksara-ba-nglegena-pengkal-taling.png
byé
Aksara-tha-nglegena-pengkal-taling.png
thyé
Aksara-nga-nglegena-pengkal-taling.png
ngyé

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Taling

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
hyé
Aksara-pasangan-na-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
nyé
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
cyé
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
ryé
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
kyé
Aksara-pasangan-da-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
dyé
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
tyé
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
syé
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
wyé
Aksara-pasangan-la-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
lyé
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
pyé
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
dhyé
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
jyé
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
yyé
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
myé
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
gyé
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
byé
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
thyé
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pengkal-taling.png
pasangan
ngyé

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Taling + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal-taling-layar.png
hyèr
Aksara-na-nglegena-pengkal-taling-layar.png
nyèr
Aksara-ca-nglegena-pengkal-taling-layar.png
cyèr
Aksara-ra-nglegena-pengkal-taling-layar.png
ryèr
Aksara-ka-nglegena-pengkal-taling-layar.png
kyèr
Aksara-da-nglegena-pengkal-taling-layar.png
dyèr
Aksara-ta-nglegena-pengkal-taling-layar.png
tyèr
Aksara-sa-nglegena-pengkal-taling-layar.png
syèr
Aksara-wa-nglegena-pengkal-taling-layar.png
wyèr
Aksara-la-nglegena-pengkal-taling-layar.png
lyèr
Aksara-pa-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pyèr
Aksara-dha-nglegena-pengkal-taling-layar.png
dhyèr
Aksara-ja-nglegena-pengkal-taling-layar.png
jyèr
Aksara-ya-nglegena-pengkal-taling-layar.png
yyèr
Aksara-nya-nglegena-pengkal-taling-layar.png
nyyèr
Aksara-ma-nglegena-pengkal-taling-layar.png
myèr
Aksara-ga-nglegena-pengkal-taling-layar.png
gyèr
Aksara-ba-nglegena-pengkal-taling-layar.png
byèr
Aksara-tha-nglegena-pengkal-taling-layar.png
thyèr
Aksara-nga-nglegena-pengkal-taling-layar.png
ngyèr

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Taling + Layar

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
hyèr
Aksara-pasangan-na-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
nyèr
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
cyèr
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
ryèr
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
kyèr
Aksara-pasangan-da-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
dyèr
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
tyèr
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
syèr
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
wyèr
Aksara-pasangan-la-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
lyèr
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
pyèr
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
dhyèr
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
jyèr
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
yyèr
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
myèr
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
gyèr
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
byèr
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
thyèr
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pengkal-taling-layar.png
pasangan
ngyèr

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Taling + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
hyêng
Aksara-na-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
nyêng
Aksara-ca-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
cyêng
Aksara-ra-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
ryêng
Aksara-ka-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
kyêng
Aksara-da-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
dyêng
Aksara-ta-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
tyêng
Aksara-sa-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
syêng
Aksara-wa-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
wyêng
Aksara-la-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
lyêng
Aksara-pa-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pyêng
Aksara-dha-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
dhyêng
Aksara-ja-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
jyêng
Aksara-ya-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
yyêng
Aksara-nya-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
nyyêng
Aksara-ma-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
myêng
Aksara-ga-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
gyêng
Aksara-ba-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
byêng
Aksara-tha-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
thyêng
Aksara-nga-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
ngyêng

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Taling + Cêcak

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
hyêng
Aksara-pasangan-na-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
nyêng
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
cyêng
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
ryêng
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
kyêng
Aksara-pasangan-da-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
dyêng
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
tyêng
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
syêng
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
wyêng
Aksara-pasangan-la-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
lyêng
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
pyêng
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
dhyêng
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
jyêng
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
yyêng
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
myêng
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
gyêng
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
byêng
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
thyêng
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pengkal-taling-cecak.png
pasangan
ngyêng

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Taling TarungBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
hyó
Aksara-na-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
nyó
Aksara-ca-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
cyó
Aksara-ra-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
ryó
Aksara-ka-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
kyó
Aksara-da-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
dyó
Aksara-ta-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
tyó
Aksara-sa-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
syó
Aksara-wa-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
wyó
Aksara-la-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
lyó
Aksara-pa-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pyó
Aksara-dha-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
dhyó
Aksara-ja-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
jyó
Aksara-ya-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
yyó
Aksara-nya-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
nyyó
Aksara-ma-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
myó
Aksara-ga-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
gyó
Aksara-ba-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
byó
Aksara-tha-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
thyó
Aksara-nga-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
ngyó

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Taling Tarung

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
hyó
Aksara-pasangan-na-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
nyó
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
cyó
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
ryó
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
kyó
Aksara-pasangan-da-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
dyó
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
tyó
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
syó
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
wyó
Aksara-pasangan-la-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
lyó
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
pyó
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
dhyó
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
jyó
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
yyó
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
myó
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
gyó
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
byó
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
thyó
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pengkal-taling-tarung.png
pasangan
ngyó

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Taling Tarung + LayarBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
hyór
Aksara-na-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
nyór
Aksara-ca-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
cyór
Aksara-ra-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
ryór
Aksara-ka-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
kyór
Aksara-da-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
dyór
Aksara-ta-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
tyór
Aksara-sa-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
syór
Aksara-wa-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
wyór
Aksara-la-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
lyór
Aksara-pa-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pyór
Aksara-dha-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
dhyór
Aksara-ja-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
jyór
Aksara-ya-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
yyór
Aksara-nya-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
nyyór
Aksara-ma-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
myór
Aksara-ga-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
gyór
Aksara-ba-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
byór
Aksara-tha-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
thyór
Aksara-nga-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
ngyór

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Taling Tarung + Layar

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
hyór
Aksara-pasangan-na-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
nyór
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
cyór
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
ryór
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
kyór
Aksara-pasangan-da-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
dyór
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
tyór
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
syór
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
wyór
Aksara-pasangan-la-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
lyór
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
pyór
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
dhyór
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
jyór
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
yyór
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
myór
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
gyór
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
byór
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
thyór
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pengkal-taling-tarung-layar.png
pasangan
ngyór

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Taling Tarung + CêcakBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
hyóng
Aksara-na-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
nyóng
Aksara-ca-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
cyóng
Aksara-ra-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
ryóng
Aksara-ka-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
kyóng
Aksara-da-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
dyóng
Aksara-ta-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
tyóng
Aksara-sa-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
syóng
Aksara-wa-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
wyóng
Aksara-la-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
lyóng
Aksara-pa-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pyóng
Aksara-dha-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
dhyóng
Aksara-ja-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
jyóng
Aksara-ya-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
yyóng
Aksara-nya-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
nyyóng
Aksara-ma-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
myóng
Aksara-ga-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
gyóng
Aksara-ba-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
byóng
Aksara-tha-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
thyóng
Aksara-nga-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
ngyóng

Pasangan Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + Taling Tarung + Cêcak

Aksara-pasangan-ha-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
hyóng
Aksara-pasangan-na-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
nyóng
Aksara-pasangan-ca-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
cyóng
Aksara-pasangan-ra-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
ryóng
Aksara-pasangan-ka-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
kyóng
Aksara-pasangan-da-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
dyóng
Aksara-pasangan-ta-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
tyóng
Aksara-pasangan-sa-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
syóng
Aksara-pasangan-wa-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
wyóng
Aksara-pasangan-la-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
lyóng
Aksara-pasangan-pa-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
pyóng
Aksara-pasangan-dha-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
dhyóng
Aksara-pasangan-ja-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
jyóng
Aksara-pasangan-ya-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
yyóng
Aksara-pasangan-ma-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
myóng
Aksara-pasangan-ga-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
gyóng
Aksara-pasangan-ba-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
byóng
Aksara-pasangan-tha-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
thyóng
Aksara-pasangan-nga-nglegena-pengkal-taling-tarung-cecak.png
pasangan
ngyóng

Aksårå Jåwå - Nglêgênå + Péngkal + SukuBesut

Aksara-ha-nglegena-pengkal-suku.png
hyu
Aksara-na-nglegena-pengkal-suku.png
nyu
Aksara-ca-nglegena-pengkal-suku.png
cyu
Aksara-ra-nglegena-pengkal-suku.png
ryu
Aksara-ka-nglegena-pengkal-suku.png
kyu
Aksara-da-nglegena-pengkal-suku.png
dyu
Aksara-ta-nglegena-pengkal-suku.png
tyu
Aksara-sa-nglegena-pengkal-suku.png
syu
Aksara-wa-nglegena-pengkal-suku.png
wyu
Aksara-la-nglegena-pengkal-suku.png
lyu
Aksara-pa-nglegena-pengkal-suku.png
pyu
Aksara-dha-nglegena-pengkal-suku.png
dhyu
Aksara-ja-nglegena-pengkal-suku.png
jyu
Aksara-ya-nglegena-pengkal-suku.png
yyu
Aksara-nya-nglegena-pengkal-suku.png
nyyu
Aksara-ma-nglegena-pengkal-suku.png
myu
Aksara-ga-nglegena-pengkal-suku.png
gyu