KULA NUWUN

Ndherek pitepangan, kula asli saking tlatah Bantul, wonten ing ndhusun Gunturgeni, Poncosari ( serem sanget nggih? ). Kula rumaos prihatos, margi menawi kadhawuhan para sedherek matur minangka paraga talanging atur, kula raos kacipuhan, kathah sasar-susuring atur, kepara mboten damel renaning para priyagung. Kanthi kawontenan punika, kula kepengin sinau basa Jawi, ameguru dhateng sok sintena kemawon ingkang langkung wasis. Dhawah kaleresan wonten ing 'media" punika kula ing samanagke saged ngangsu kawruh dhumateng para winasis. Matur nuwun, mugi Gusti tansah amberkahi kita sedaya. Geguritan ing nginggil punika kula serat, minangka atur" kula nuwun" amargi kula taksih ngrumaosi dereng "merdika", jalaran taksih kabelenggu dening kiranging pangertosan, langkung-langkung ingn babagan basa Jawi.

HOBI Maos punapa kemawon, mirengaken uyon-uyon, mirengaken ringgit purwo.