Pratélan prekawis padhalangan

(Kaelih saka Pedhalangan)

Padhalangan inggih punika tetembungan utawi babagan ingkang magepokan kaliyan carita wayang. Kadosta:

 • Dhalang, inggih punika tiyang ingkang nglakonaken sarta nyariosaken wayang.
 • Talu, inggih punika uyon-uyon nalika ngarepaken wiwit jejeripun wayang.
 • Jejer, inggih punika madeg carita utawi wayang ingkang badhé dipuncariyosaken sesarengan kaliyan rerembugan tumrap wayang.
 • Suluk, inggih punika tetembungan utawi kekidungan dhalang badhé nyariosaken wayang.
 • Niyaga, sebutan kanggé tiyang ingkang nabuh gamelan.
 • Sindhen, tegesipun nembang sesarengan kaliyan gamelan utawi paraga wanita tukang nembang.
 • Sabet utawi sabetan punika patraping dhalang anggènipun nglakokaken wayang.
 • Janturan, tegesipun nyandra utawi cariyos wonten ing wayang ingkang saweg medal. Dados njantur punika ateges nyandra utawi nyariosaken sipatipun wayang sesarengan kaliyan gamelan ingkang lirih.
 • Senggakan, tegesipun swara ingkang rame sesarengan kaliyan gamelan.
 • Cempala, inggih punika kayu penthol piranti kanggé ngepraki wayang.
 • Antawacana, ateges tembang kedaling swara wonten ing satunggaling wayang.
 • Kelir, ateges lawon pethak kanggé nampani bayangan wayang.
 • Bléncong, ateges diyan utawi lampu kanggé madhangi wayang.
 • Kecrek, inggih punika gamelan awujud wesi blèbèkan kanggé ngepraki nalika wayang dipunjogèdaken.
 • Tancep kayon inggih punika nancepaken guntingan wayang ingkang pungkasan minangka pratandha pagelaran wayang punika sampun bubar.