Perkawinan adat jawa tengah

Perkawinan adat jawa tengah punika upacara adat perkawinan gunakake budaya warga jawa tengah. Urut= urutan upacara jejodhohan punika limrahipun wonten sekawan urutan, inggih punika:

  1. Nontoni.
  2. Lamaran.
  3. Singsetan Lan Liru kalpika.
  4. Perkawinan.
Perkawinan adat jawa tengah
adat jawa tengah

Upacara adat perkawinan punika wonten upacara adat panggih. Upacara adat panggih panganten uga ngandahi urut- urutan ingkang kedah dipunlampahi. Déné urutanipun kados ing ngandhap punika:

  1. Upacara balangan bantal ganten.
  2. Upacara ngidak tigan kalajengaken panganten putri mijiki samparanipun panganten kakung.
  3. Upacara kacar- kucur, pralambanging panganten kakung paring guna kaya dhateng panganten putri.
  4. Upacara bobot timbang, panganten kakung saha putri dipunpangku bapakipun panganten putri, Salajengipun ibunipun panganten putri pitaken, "Awrat pundi, Pak?" Dipun wangsuli" "Padha abote". Tegesipun tiyang sepepuh boten badhé mbedakaken putra piyambak kaliyan putra mantu.
  5. Upacara sungkeman, tandha pakurmatan saha pangabektingipun putra dateng tiyang sepuhipun ingkang nggulawenthah wiwit alit ngantos diwasa.

Adicara salajengipun kados ta: atur pambagya saha panuwun saking ingkang mengku gati, tanggap atur saking besan panganten lan sapiturutipun ngantos purnaning pahargyan wiwahan.