Sintaksis utawi widyaukara punika péranganing ngèlmu linguistik ingkang ngrembag babagan ukara. Ugi rinembag bab frasa saha klausa.

Frasa punika rerangkèning tembung ingkang drajatipun wonten ing sangandhaping klausa. Tuladha: sepatu sandhal, bocah lanang, omah anyar, klambi abang, kandhang pitik, lsp.

Klausa punika rerangkening tembung ingkang saged ngudhar satunggaling gagasan utawi bab ingkang saboten-botenipun dumados saking jejer utawi subjek kaliyan wasesa utawi predikat.