Ukara tanggap utawi wonten basa Indonesia kalimat pasif inggih punika ukara ingkang wasesa kalebet tembung Kriya tanggap.Padatanipun wasesanipun kadhapuk ater-ater tripurusa ya iku dak-, kok-, di-. Titikanipun Ukara tanggap:

  • wasesanipun tembung kriya tanggap.
  • Jejer nandhang pakaryan saking lesan.
  • Ukaranipun mbetahaken lesan.
  • Posisi lesan saged éwah dados jejer manawi dipun-gantos dados ukara tanduk.
  • Jejer mapan wonten wiwitan ukara, manawi lesan wonten pungkasaning ukara.
  • arahing ukara majeng

tuladha:

pecel dipangan adhik.

  • pecel = jejer
  • dipangan = wasesa
  • adhik = lesan