ꦲꦺꦴꦧꦶ

     

ꦲꦺꦴꦧꦶꦈꦠꦮꦏꦼꦱꦼꦤꦼꦔꦤ꧀ꦆꦏꦸꦏꦧꦺꦃꦏꦁꦣꦶꦱꦼꦤꦼꦔꦶꦩꦱꦶꦁꦩꦱꦶꦁꦩꦤꦸꦁꦱꦏꦁꦫꦕꦏꦺꦣꦸꦣꦸꦥꦒꦮꦺꦪꦤ꧀ꦈꦠꦩ/ꦥꦺꦴꦏꦺꦴꦏ꧀ꦤꦶꦁꦥꦒꦮꦺꦪꦤ꧀ꦱꦩ꧀ꦧꦶꦭꦤ꧀꧈

ꦮꦼꦂꦤꦮꦼꦂꦤꦲꦺꦴꦧꦶ

besut

ꦏꦒꦸꦤꦄꦤ꧀

besut

꧋ꦏꦒꦸꦤꦄꦤ꧀ꦲꦺꦴꦧꦶꦆꦏꦸꦄꦤ꧀ꦠꦫꦤꦺꦏꦁꦒꦺꦴꦚꦭꦸꦂꦏꦺꦏꦼꦱꦼꦤꦼꦔꦤ꧀ꦈꦠꦮꦏꦁꦒꦺꦴꦔꦶꦭꦁꦏꦺꦱ꧀ꦠꦿꦼꦱ꧀ꦱ꧀