Islam abangan iku sesebutane Wong Jawa kang ngrasuk agama Islam nanging sajrone mraktekake agamane isih Sinkretis karo agama sadurunge yaiku agama Hindhu, Buda, lan Animisme. Tembung 'abangan' kadhapuk saka Basa Jawa sing tegese werna abang, sesebutan iki sing kawitan nggawe yaiku Clifford Geertz, nanging saiki tegese tembung kuwi wis gumeser. Saiki tetembungan Abangan lumrahe ngrujuk marang apa kang diarani Adat tinimbang hukum Islam kang murni (Saréngat Islam). Sajroning kapracayan kasebut isih bisa ditemoni tradisi-tradisi saka Hindhu, Buda, lan Animisme sing wus campur bawur amung bisa dititeni saka adat utawa kabiyasane thok, nanging pirang-pirang sarjana duwe panggagas yen apa kang lumrahe sacara klasik kinira wujuding varian islam ing Indonesia, ing negara liya malah perangane agama iku dhewe.

Ana sawijine panganggep ing Masyarakat, yen tembung 'abangan' iku saka Basa Arab aba'an. Amarga wong jawa mocapake a'in dadi ngain saengga tembung aba'an malih rupa dadi abangan. Tembung aba'an kurang luwih ateges "sing aninggalake" utawa "sing ora konsekuen", dadi sesebutan iki digunakake para Ngulama jaman semana tumrap wong kang ngrasuk agama Islam ning ora ngleksanani hukum Saréngat Islam. Ing panganggep iki tembung abangan dudu saka basa Jawa abang.