Keukarah utawi karah inggih punika satunggaling dhaharan ingkang dipundamel saking campuran glepung lan santen ingkang dipundamel wujudipun kadosdéné lembing kanthi ukuran kirang langkung setunggal tlapak astanipun priyantun diwasa.[1] Dhaharan punika salah satunggaling jajanan khas Acèh ingkang mèmper kaliyan serabut utawi susuh (sarang) manuk.[2] Raosipun dhaharan punika gurih, legi lan garing.[3] Amargi wujudipun ingkang unik, kuwé punika asring dipundadosaken angsal-andsal ingkang saged dipunbeta dhateng pundi kemawon.

Anggènipun nyajèkakenBesut

Kuwé punika asring kapanggihaken wonten ing pésta mantenan minangka hantaran saking pihak ingkang kakung dhateng pihak ingkang putri. Kejawi punika, nyeraki dinten riyaya utawi adicara adat lan kenduri/genduren Acèh, kuwé punika boten naté uwal saking sajian dhaharan. Anggènipun nyajèkaken dhaharan punika saged kapanggihaken wonten ing adicara nalika paring sambutan dhateng dhayoh utawi minangka réncang nalika ngunjuk teh.

PirantiBesut

 • Kompor 22 sumbu
 • Baskom
 • Cithakan bathok klapa
 • Saringan dandang

Cara DamelBesut

 • Bahan Kuwe karah
 • 250g glepung beras
 • 500g gula pasir
 • 1L lisah gorèng
 • ½ L toya

Cara damelipun punika dipunlampahi kanthi kalih tahap:

 • Cara ndamel glepung

Sadèrèngipun beras dipunkum sedangunipun 1 dalu lajeng dipunkumbah dumugi resik ingkang katingal saking toyanipun sampun bening, lajeng dipunkèndelaken. Sebelunya beras direndam 1 malam lalu dicuci bersih higga airnya jernih,lalu ditiriskan.[4] Bibar mneika dipuntutu kanthi ngginakaken lesung dumugi alus lajeng glepung dipunayak lan dipunpepe dumugi garing. saksampunipun glepung garing lajeng dipunayak kaping pisan malih lan sampun siap dipunolah dados adonan.

 • Cara damel Keukarah

Glepung lan gula dipunudhak rata lajeng dipuntambah kaliyan toya sekedhik sekedhik dumugi adonan rata lan dados kenthel. Ancasipun punika supados adonan kasebat saged mandhap saking cithakan nalika badhé dipun-gorèng. Saksampunipun dipunlebetaken wonten ing cithakan, adonan kasebat saged langsung dipun-gorèng sinambi ngubengaken keukarah ngubengi wajan ingkang kandelipun ½ cm.[4] Menawi sampun mateng lajeng dipunangkat. Pungkasan saged dipundamel wujudipun miturut menapa ingkang dipunkajengaken piyambak-piyambak.

RegiBesut

Reginipun cacah setunggal bungkus keukarah punika Rp 5.000,00 lan menawi dipunsadé kanthi cara grosir kanthi bobotipun 1,5 kg pramila reginipun punika dados Rp 120.000,00 [5]

ReferensiBesut

 1. pranala,teks tambahan
 2. pranala,teks tambahan
 3. pranala,teks tambahan
 4. a b pranala,teks tambahan
 5. pranala,teks tambahan