Prasasti Sukabumi

     

Prasasti Sukabumi (Carakan: ꦥꦿꦯꦱ꧀ꦠꦶꦱꦸꦑꦨꦹꦩꦶ) utawa uga inaranan prasasti Hariñjing iku prasasti wigati awit ing prasasti iki basa Jawa tinulis kanggo kapisan. Prasasti iki titimangsané saka tanggal 25 Maret 804 lan tinemu ing Sukabumi, Pare, Kedhiri, Jawa. Saiki prasasti iki disinggahaké ing Museum Nasional, Jakarta.

Alihaksara dhiplomatis besut

Sisih ngarep besut

 1. swasti çakawars.âtita 726 caitra
 2. masa tithi ékâdaçî çuklapaks.a wâra ha ; wa ; ca ; tatkâ
 3. la bhagawanta bârî i wulanggi sumaks.yakan simaniran mula d.awu
 4. han gawainira kali i hariñjing hana ta lmah d.apubhi sang apatih a
 5. tuha kâmbah déni kali hinélyan lmah satamwah dé bhagawanta bâri pa
 6. meget sang panggumulan parttaya sang kamalagyan anu hinanâkan rika kâla wa
 7. huta sang labihan pitungtung d.aman waca panigran d.aman gundu parwuwus sang apatih d.a
 8. man gundu winekas d.ama gandhang parwuwus d.aman gamel lawan d.aman cali gusti
 9. d.apu landap tuhad.ihulu d.apu gundu..watan.acur halér d.apu....kan apkan d.a
 10. pu undun hulu kuwu d.apu santan wu.ang atuha sang wulawan lawan d.apu patet tuha wenggah d.aman
 11. ér wariga d.aman udaya citralékha d.apunta waca nâhan sira râma i parad.ah anu hinanâkan
 12. rika kâla // râma i bagu winkas d.apu tahani gusti d.apu natu tuhad.ihulu dapu garbu wka wua
 13. ma tuha saka sang ér lâwan d.apu tiwul awatas d.aman wanyaga apekan d.aman wahang....
 14. tu d.aman sampanna parwuwus sang majalu bsi lawan d.aman bangun wariga d.apu taji tuha wenggah d.aman dahara-
 15. ni tuha buru d.aman kuñja tuhalas d.aman wacana lâwan d.aman wihar kalang tuha d.aman wanua
 16. parwuwus d.aman lampuyang wadahuma d.aman waca tuha padahi si bunta lâwan si kâryya kulapati i
 17. hariñjing d.apunta mand.i kulapati i latateng d.apu aman kulapati i bubul dapunta kurungan tpi siring anung
 18. saks.î d.aman guntar i garaga d.aman d.amen nâhan sira- aligrama saks.inira saks.yakan ikana simanira mula
 19. d.awuhan / / kunang tinad.ah bhaganta i ramanta gawai sang –aswa—çyamah warangan pitu kawenggahan inuman
 20. amunuhatasamada awaknira sira kunang yèn gawai.i. sabya... salwiranira / / niyanta wreddhinira mu.an sang pa
 21. mgat lasun déni.... bhagawanta d.apu land.ap...anta... an…………………
 22. d.apu hadyan d.apu sūra d.aman kuñja panigran sang taruk ramâta ri tajam wina...sangka.i. sang arawisa
 23. i sangkawu i sangkâra i sang………………… i sangsala i sangngang naha kawreddhini gawé bhagawanta i
 24. wulanggi //-// ………………………………………………i bagu i kukap i watu walu
 25. …………………………………………………………………………………………ralan tpisiringnya watek

Sisih tengen besut

 1. rangga manggehan tangkilsugih raņd.a
 2. mman nâhan sakwéh nikang wanua ka
 3. samwahan déni gawai bhagawanta bari

Sisih wuri besut

 1. / / Swasti çakawars.atîta 843
 2. açujimasa tithi pañcadamî çuklapaks.a wara ha. u.
 3. bu.naks.atra uttarabhadrawada ahnibudhna déwatâ wresayoga ta
 4. tkala ajñâ çrî mahârâja raké layang dyah tulod.ong tinadah rakryan
 5. mapatih i hino mahâmantri çrî kétudharamanimantaprabhâprabhuçaktitri
 6. wikrama umingsor ing rakryan mapatih halu wka sirikan kaluwarak tiruan muang
 7. pamgat bawang tiruan halaran kumonnakan ças.ana sang déwata lumah i twak ka
 8. pagehakna ni wka bhagawanta bârî sang magawai kali i hariñjing ikanang tan kolâhala
 9. déni patih wahuta râma muang tan katamâna déning saprakâra ni mangila drebyahaji
 10. kring pad.amm apuy tapa haji ér haji tuhân tuha dagang tuhâ huñjamman manghuri kutak ka
 11. payungngan pakalangkang pamanikan limus galuh prabawaan manimpiki malañjang lba haluwa
 12. rak wungkal tajam paranakan kd.i walyan widu mangidung singgah mamresi hulun haji wata
 13. k i jro ityéwammâdi saprakâra ni mangilala drebya haji miçra paramiçra tan tamâtah i
 14. sthâ ni wka bhagawanta bâri i wulanggi sanggirigil muang ikâng kabikuan mula sa..mâma
 15. kang aran i wulahya ing waruk ing çambung ing wila kéwala pamasangnya mâs su l maparah
 16. i çrî mahârâja mijil angken cétra ka 3, i sang pamgat asing juru i kad.iri ikang ri wilang
 17. mâs 4 winijillakannya byaya ni masa rinapi i wulahya mâs 1 winijilakannya d.a
 18. lânnira ggawaiyakan ikanang dharma kali i hariñjing nâhan balâçrama ni mangatag ma
 19. ngkana pingsornnikanang ajña haji kinonnakan hatguhakna tan kolahhulah hatka ri dlâha ning
 20. dlâha kunang yèn han apatih wahuta râma muang mangilala drebyahaji tan parabyapâra i sthâna ni wka bha
 21. gawanta bârî ya sangkânani pramâdanya salwirnni langghana ring ajña haji lwiranya nigrahân ya ri mâs kâ 1
 22. su 2 matanya déya nikana hana mangilala patih wahuta râma kabéh kayatnâknannya soni nikéng surat
 23. praçasti çâs.ana çrî maharâja //-// muwah çaka 843 caitramasa tithî pratipâda çukla
 24. wara wâ. u. bu. tatkala ni wka bhagawanta bârî mintonakan anugraha sang lumâh ri twa
 25. k tinad.ah raké hino pu kétu makasambandha pakon sang pamgat momahhumah kaka
 26. n raké sumba sang pamgat anggĕhan sang parpât sira ta kumonnakan ikang prasasti umnahhakna ya wu
 27. kal kwéh ni wka bhagawanta bârî ri wulanggi sang giwil sang trayî sang saçrâ sang pulas ri wilang sang banat
 28. sang durak ring sambung sang ngawrit sang uwir ri wulahya sang wasĕh sang bayakâ ri waruk sang wadhî sang kinang nâhan

Sisih kiwa besut

 1. kwéhnira wka bhagawanta bârî umnahhakan nikang
 2. prasas.t.i ri wungkal kunang ta kwé sang lumah ri twa
 3. k asing umulahhulah ikang nugraha sanghyang su
 4. kram upadrawa yèn..... kuha........ jñâ..........
 5. .............................. //-//