Sanépa

(Kaelih saka Sanepa)

Sanépa iku unèn-unèn sing tegesé mbangetaké nanging nganggo tembung kosok balèn. Sanépa iku ukara pepindhan kang kadadéan saka dhapukaning tembung watak lan tembung aran.

Tuladha:

 • polahé anteng kitiran; tegesé polah banget, diumpamakké kaya kitiran
 • awaké kuru semangka; tegesé awaké lemu banget, diumpamaké kaya semangka

Umpamané:

 1. Ambuné arum jamban tegesé Ambuné banger banget
 2. Awaké kuru semangka tegesé Awaké lemu banget
 3. Balungé atos debog tegesé balungé empuk banget
 4. Barangé aji godhong garing tegesé Barangé ora aji banget
 5. Boboté abot kapuk tegesé Bobote entheng banget
 6. Cahyané abang dluwang tegesé Cahyane putih banget
 7. Dedege dhuwur kencur tegesé Dedege cendhek banget
 8. Èsemé pait madu tegesé Èsemé manis banget
 9. Kulitané wuled godhong lumbu tegesé Kulité mbedhel banget
 10. Lembuné benjo tampah tegesé Lemuné bunder banget
 11. Playuné rindhik asu digitik tegesé Playuné banter banget
 12. Rasané legi bratawali tegesé Rasané pait banget
 13. Sesrawungané renggang gula, kumepyur pulut tegesé Sesrawungané raket banget
 14. Tatuné arang kranjang tegesé Tatuné akèh banget
 15. Ulaté bening leri tegesé Ulaté mbesengut banget
 16. Wujudé agal glepung tegesé Wujudé lembut banget
 17. Barangé abot merang segedheng tegesé Barangé ènthèng banget
 18. Matane kedhèp tesmak tegesé Matané mentheleng
 19. Kulité kuning silit kwali tegesé Kulité ireng banget

Uga delengen

besut