Tembung sesulih pandarbé

Tembung sesulih pandarbé inggih punika salah satunggiling tembung sesulih (basa Indonesia: kata ganti). Tembung sesulih pandarbé punika wonten ingkang manggèn ing sangajening tembung, inggih punika dak-, mang-, ko- saha ing sawingkinging tembung, inggih punika -ku, -mu, saha -é.

Tembung sesulih pandarbé punika kaginakaken ing ngoko, kajawi mang- ingkang kaginakaken ing basa krama(krama madya). Tembung sesulih pandarbé dak- ing basa krama lajeng éwah dados kula. Klitika kok-, mang-, -ku, -mu ing basa krama éwah dados sampeyan utawi panjenengan. Klitik -mu kadhang kawis éwah dados ingkang ing basa krama.

Tuladha:

  • dakpangan --> kula tedha
  • koktuku --> mangtumbas --> sampéyan tumbas utawi panjenengan pundhut
  • dhuwitku --> arta kula
  • bapakmu --> bapak sampéyan --> bapak panjenengan, ingkang rama.