Ejaan Anyaran

Artikel puniko kaserat mawi Ejaan Anyaran

Éjaan Anyar iki anggitané Ki S. Brotosumarto.

Bédho karó Ejaan Jawa Baku séng sifaté fonemis ya iku sak brayat uni dhiwènèhi sak simbol, ejaan anyar iki sipaté fonetis ya iku sak uni sak simbol. Éng Ejaan Jawa Baku sawijinéng aksoro biso dhiwoco pirang uni, ya iku:

 • Aksoro ‘a’ biso dhiwoco a, o-jowo, utawa e
 • Aksoro ‘i’ biso dhiwoco i utawa é
 • Aksoro u biso dhiwoco u biso ó
 • Aksoro e biso dhiwoco e, é utawa è
 • Aksoro o biso dhiwoco o-jowo utawa ó.

Déné Ejaan Anyar sak aksoro móng biso dhiwoco sak uni supoyo harmonis karó Ejaan basa Indonesia

 • Aksoro ‘a’ móng biso dhiwoco a. Aksoro ‘i’ móng biso dhiwoco i. Aksoro ‘u’ móng biso dhiwoco u. Aksoro ‘o’ móng biso dhiwoco o-jowo. Aksoro ‘ó’ móng biso dhiwoco ó. *Aksoro ‘e’ móng biso dhiwoco e. Aksoro ‘é’ móng biso dhiwoco é. Aksoro ‘è’ móng biso dhiwoco è.
 • Aksoro ‘d’ éng Ejaan Jawa Baku dadhi ‘dh’ éng éjaan anyar iki.
 • Aksoro ‘dh’ éng Ejaan Jawa Baku dadhi ‘d’ éng éjaan anyar iki, padha karó ‘d’ éng Ejaan basa Indonesia.

Cóntó2: siséh kiwo tembóng2 dhitulés nganggó Ejaan Jawa Baku, siséh tengené ejaan anyar

 • Durung ~ dhuróng.
 • Dhisik ~ disék.
 • Wis – wés.
 • Elik-elik ~ élék-élék.
 • Emut ~ émót.
 • Kepesing-pesing ~ kepéséng-péséng.
 • Bojo ~ bójó.
 • Pocung ~ pócóng.
 • Dhosa ~ dóso.
 • Dasa ~ dhoso.
 • Aja ~ ojo.
 • Wisma ~ wésmo.
 • Gus Dur ~ Gós Dhór.
 • Pandita Durna ~ Pendito Dhórno.
 • Pangeran Harya Dursasana ~ Pengéran Haryo Dhórsosana.
 • Lokananta ~ Lókananto

Yèn arep gawé aksoro é, è, utawa ó, biso mréksani Aksara éèó.

Cóntó nganggó ukoro:

 • Ejaan Baku: ‘durung ana pitik kuning bisa mumbul dhuwur wiwit isih cilik’
 • Ejaan Anyar logat Jowo baku utawa Jowo Tengahan: ‘dhuróng ana piték kunéng biso mumból duwór wiwét iséh cilék’
 • Ejaan anyar logat Jowo Timuran: ‘dhóróng ana péték kónéng biso mómból dówór wiwét iséh célék’
 • Ejaan anyar logat Jowo Kulonan: ‘durung ana pitik kuning bisa mumbul dhuwur wiwit isih cilik’. Aksoro ‘i’ dhiwoco i, aksoro ‘u’ dhiwoco u.

Cóntó sanès saged katingali éng artikel2 ngandap punika