Penacat

Artikel puniko kaserat mawi Ejaan Anyaran

Basa Jawi iku sugih tembung-tembung penyandrané, umpanané ‘untuné miji timun’ utawa ‘lakuné kayo macan luwé’ lan sapanunggané. Kosok balèné penyandra ya iku penacat kang manéka warna wujudé. Umpamané:

 • Matané picek, pécé, kéro, siwer, bijél, mlóló, metótó, bèlèken, plórak plolrok,

plirak plirik, mlorok, cétok (pécé sitok), téréng (mlénté sairéng), timbilen, mlethés, kiyer-kiyer, mendhóló, cadok, sipit, mbabrak.

 • Irungé pèsèk, thempok, nyunthi, pogos (gedi néng óra mbangér), menthol / menthól (koyo Penthól), ndengar (bolongané rada njengat munggah), mbèthèt, ndangak, grumpóng
 • Cangkemé ndhówèr, pérot, mrèngès, mringis, mecucu, mèwèk2, nyakél, bisu, ndhrèwès, ngecès, blangkemen
 • Lakuné cèkèh, béréng, slékoh, mblarak sempal, glendah-glendèh, pincang, déglag, déglog, lénggang-lénggok, pèkèh, glayaran, sempoyongan
 • Lambéné njedir, ndhóblèh, ndhómblé, suwéng, suwér, ndhawér, nggamblèh
 • Tangané céko, uthik
 • Sikélé péngkor, pénthor, buntóng
 • Bathóké nonong, metótó, amba, cunong
 • Sirahé pénjol, gèpèng
 • Bokongé nyedit, tépos
 • Untué mrongos, ompong, gigis, pating pecothot, gingsul
 • Gulué tèngèng
 • Awaké Bungkók, Wungkók, Bungkék, Cébol, Ndhlóndhèng (duwór banget), óthak-óthak
 • Rambóté njegrak, buthak, gimbal, brinték, brindél, uwanen
 • Swarané bindeng, gerok, cemprèng, ngagor-agori, njempléng,
 • Uwangé malang, nyakél.
 • Kupingé budeg, peróng, kopoken
 • Ulaté njegadul, nyermimih, njenggureng, nylekuthis, ingah ingih, njekethem
 • Alisé njlekèthèt
 • Pipiné gembil, kempot.
 • Rainé burék, bithu-bithu.
 • Wongé goblog, gebleg, gublug, bodho, bóntó, tolol, kópló, ngah ngoh, pah poh, lhólak-lholhok, plómpang-plompong, Édhan, sinting, bambóng, ndhendheng, miréng, gendeng, méhong, nyentrik, pengóng, ngengleng, gemblóng.

Uga delengenBesut