Parembugan Naraguna:TracySurya/arsip-2007

Panganggé TracySurya/arsip-2007, Sugeng rawuh ing Wikipédia Basa Jawi!

Sawetawis pranala (link) punika saged panjenengan pirsani, utaminipun kagem panganggé ingkang taksih énggal ing Wikipedia:


Kanggé napak astani satunggiling pesen ing kaca dhiskusi, kados kaca puniki, mangga ngetik ~~~~ (tandha gelombang kaping sekawan). Mugi-mugi panjenengan remen mriksani Wikipédia Basa Jawi. Nuwun! Meursault2004ngobrol 05:51, 5 Juli 2007 (UTC)

Sami-sami! Matur nuwun saged nambah nyerat-nyerat artikel! Bèntènipun é kaliyan è punika, é wonten posisi katutup. Menawi è punika wonten posisi kabikak. Contonipun posisi kabikak: lélé, témpé, béda. Lha contonipun posisi katutup: golèk, bèbèk lan salajengipun. BTW éyang kula swargi asminipun ugi Theresia :-) Meursault2004ngobrol 06:26, 12 Juli 2007 (UTC)
Mboten bosen, punika padamelan kula :-) Eyang kula èstri sajatinipun mboten Katulik saking alit, sadèrèngipun Kejawèn. Menawi éyang kakung, inggih saking alit. Awit naté dipunopéni déning satunggiling pastur Walandi. Asmanipun baptis Hendrik. Rikala krama lajeng dados éyang èstri mlebet Katulik. Eyang èstri dèrèng dangu séda. Kinten-kinten kalih sasi kapengker.
Dangu-dangu nanging éyang buyut èstri uga dados Katulik. Asmanipun dados Anna Soerimbi.
Kula temtu ugi Katulik. Nami baptis Mikhael, nanging mboten saking lair.
Mbak/bu Tracy saking pundi? Kok basa Jawinipun saé sanget :-) Meursault2004ngobrol 11:49, 12 Juli 2007 (UTC)

Pari lan sabanjuripun besut

Matur nuwun belasungkawanipun! Mboten telat taksih kalih sasi kapengker kok. Dèrèng 100 dinten nanging sampun 40 dinten ketingalipun. Pas éyang séda kula wonten Walandi. Eyang dipunsarékaken ing Sala. Kula ugi lumayan asring wangsul dhateng Indonesia. Ingkang pungkasan punika ing sasi Fébruari-Maret. Kala samanten ugi nuwèni éyang. Eyang taksih lumayan seger kala samanten.

Mboten susah dipunelih kok. Pari kaliyan wos punika kan sami mawon. Wos utawi beras punika kan pari tanpa kulit. Satunggal artikel mawon cekap kula kinten.

Gambaripun sampun kula dandosi sedaya. Mbokmenawi seratanipun wau lepat. Saé-saé sedaya punika gambaripun :-) Meursault2004ngobrol 13:30, 13 Juli 2007 (UTC)

Santo Petrus besut

Ugi sugeng siyang,matur nuwun! Hmmm ... kula miwiti ingkang gampil rumiyin. Menawi dicurahkan kinten kula saged dipunpretal dipunsokaken utawi dipunsiram, utawi mbokmenawi saé dipunparingi utawi pinaringan.

Kula mendhet cuplikan saking Alkitab (Para Rasul 2:1-2:4):

2:1 Ing dina Riaya Péntakosta nalika wong precaya kabèh padha nglumpuk,
2:2 dumadakan ana swara saka ing langit, kaya gumrubuging angin gedhé. Swara mau ngebaki omah sing dienggo kumpulan.
2:3 Wong-wong mau nuli padha weruh rerupan kaya urubing geni ilat-ilatan, méncok ing saben wong sing ana ing kono.
2:4 Wong kabèh mau nuli padha kapenuhan ing Roh Suci, sarta banjur padha wiwit guneman nganggo basa sing béda-béda, manut apa sing dikersakaké déning Sang Roh Suci.

Menawi bertekun kula maos basa Indonesianipun kadosipun tegesipun punika kontèmplasi inggih? Dados tegesipun mboten "sregep" nanging mèmper semèdi.

Meursault2004ngobrol 08:18, 19 Juli 2007 (UTC)

Mbokmenawi saged mbiyantu ... Kula namung gadhah Alkitab elektronik wonten CD-Rom. Rumiyin naté tumbas ing gréja. Reginipun kinten-kinten Rp. 25.000 punika isinipun basa Indonesia kaliyan basa Inggris saha basa-basa dhaerah. Salam! Meursault2004ngobrol 05:42, 20 Juli 2007 (UTC)

Antarktika besut

Oh inggih matur nuwun mbak Tracy, mangké kula waos artikelipun bab Antarktika! Ketingalipun saé. Salam! Meursault2004ngobrol 01:03, 6 Agustus 2007 (UTC)

Punika artikelipun kula éwahi sakedhik nggih éjaanipun, dados wonten aksènipun :-) Lajeng menawi penerbangan mbokmenawi saged dipunterjemah dados "pamaburan" utawi "pamiberan"? Meursault2004ngobrol 01:49, 6 Agustus 2007 (UTC)
Sami-sami! Menawi kula lepat diéwahi kémawon. Meursault2004ngobrol 06:28, 8 Agustus 2007 (UTC)

Tuhan besut

Yèn miturut kula tembung ingkang umum tur lumrah punika "Gusti Allah". Nanging wonten asma "Allah" ingkang wonten gandhèngané kaliyan agami Islam. Ugi saged milih "Gusti" utawi "Pangéran". Nah tembung-tembung puniki ugi asring dipun-ginakaken. Supados tegesipun punika Tuhan saged dipuntambahi tembung "sang hyang", dados "Sang Hyang Gusti" utawi "Sang Hyang Pangéran". Menawi mboten tegesipun radi rancu. Meursault2004ngobrol 17:25, 8 Agustus 2007 (UTC)

Mangké artikelipun kula éwahi sakedhik nggih, awit wonten bagéyan ingkang ngrujuk ing basa Indonésia/Mlajar (Melayu) ingkang mboten patiya "pas". Meursault2004ngobrol 17:27, 8 Agustus 2007 (UTC)

Amérika Lor besut

Wah nuwun séwu mbak ... Kula wingi sampun nyerat wangsulan kok tibakipun mboten ke-saved nggih. Sampun kula padosi jajahan punika ing basa Jawi ugi "jajahan". Sayektinipun ing budaya Jawi wonten konsèp "Negari Agung", "Mancanegari" lan "Nusantara". "Mancangegari" punika sayektinipun ugi saged kaanggep "koloni" utawi "jajahan".

Lajeng lor punika ing krama lèr, mangké kula gantos nggih :-) Meursault2004ngobrol 18:31, 22 Agustus 2007 (UTC)

Belasungkawa besut

Wah nuwun séwu kula mboten saged mbikak Wikipedia jv: saben dinten. Kula ugi turut atur bélasungkawa. Mugi-mugi ingkang rama dipunapurana dosa-dosanipun lan saged tinampan ing sisinipun Sang Hyang Bapa ing swarga. Mugi-mugi mbak Tracy saged tabah, mbokbilih kedah dedonga lan sembahyang kanggé ngobati rasa kangen ...

Sapunika kula pinten minggu wonten ing Indonesia, dados mboten saged saben dinten internetan, punika sambunganipun radi angel tur awis nggih.

Mangké menawi wonten lepat-lepatanipun kula benakaken nggih. Définisi punika kula ugi mboten mangertos nggih. Kula namung kémutan "surasa" lan "jarwa" Mbokmenawi sawetara wekdal saged dipunanggé tembung "dhéfinisi" nanging kirang saé. Salam. Meursault2004ngobrol 02:02, 19 September 2007 (UTC)

Nami panganggé besut

Inggih mugi-mugi saged tabah dipunlipur déning kulawargi kaliyan réncang-réncang. Samesthinipun kan ugi sembahyangan saben 3, 7 dinten kaliyan sabanjuripun?

Kula punika kan birokrat dados saged ngganti nami. Kadospundi kersa dipun-gantos? Meursault2004ngobrol 08:49, 20 September 2007 (UTC)

Matur nuwun sanget donganipun. Sampun dipunsembahyangaken éyang ing griya kula ing Sala déning sedhèrèk ingkang nengga. Nanging kula dhateng Indonesia sajatinipun amargi wiwitan sasi Sèptèmber punika wonten séminar ing Jakarta prekawis "Manunggaling Kawula Gusti dalam Naskah Nusantara" ing Perpustakaan Nasional. Kula sapuniku dipunundhang.
Mangké naminipun kula gantosané dados "TracySurya", ugi ing id:. Menawi mboten lepat kaca nami panganggé uga otomatis dipunpindhah. Meursault2004ngobrol 05:25, 21 September 2007 (UTC)
Inggih kula nalika samanten pembicara. Mila kula 'kedah' dhateng. Ing en: langkung saé menawi nyuwun wonten ing kaca en:Wikipedia:Changing username. Mangké saged dipunéwahi déning satunggiling birokrat. Meursault2004ngobrol 10:34, 21 September 2007 (UTC)

Seminar besut

Wah matur nuwun, nanging kula dèrèng rumaos pinter kok ... Nanging keleresan dipunundhang nggih remen-remen kémawon :-) BTW ing id: wonten tiyang ingkang ngusulaken artikel id:Puji Syukur dipunbusak. Mbokmenawi saged mbiyantu ngembangaken. Meursault2004ngobrol 09:26, 26 September 2007 (UTC)

Pranala punika milis utawi forum nggih? Ugi saged dipunanggé menawi mboten wonten pranala sanèsipun. Meursault2004ngobrol 06:37, 28 September 2007 (UTC)
Leresipun 1992 punika taun cithakan ingkang kapindhah. Menawi situs puniki isinipun namung dedonga kémawon nggih? Meursault2004ngobrol 23:02, 2 Oktober 2007 (UTC)
Nggih kula kinten saged taun 1992 kémawon. Meursault2004ngobrol 08:28, 3 Oktober 2007 (UTC)
Inggih matur nuwun, kula sampun ningali ing id:. Sayektinipun artikel pilihan punika Asmaaulhusna, miturut katentoan ing Warung Kopi, nanging dèrèng dipunterjemah sedaya. Lajeng gambar pilihan punapa ingkang saé? Mbokmenawi gambar ingkang wonten gandhènangipun kaliyan Lebaran. Meursault2004ngobrol 07:00, 8 Oktober 2007 (UTC)

Dangu besut

Wah dangu mboten aktif malih! Meursault2004ngobrol 20:29, 29 Oktober 2007 (UTC)

Mugi-mugi Wikipedia Jawi dados langkung saé kados id:! Meursault2004ngobrol 08:38, 5 November 2007 (UTC)
Matur nuwun! Meursault2004ngobrol 14:43, 12 November 2007 (UTC)

Buku-buku besut

Menawi madosi buku-buku basa Jawi pancèn radi angèl wonten Jakarta. Sajatinipun nalika riyin wonten Ngayogyakarta utawi Surakarta :-) Mbokmenawi kedah fotokopi saking kapustakan. Kula piyambak nganggé bausastra lawas karangan Pigeaud (1939). Édhisi énggal weton taun 207 kula dèrèng tumbas. Lajeng édhisi Pusat Bahasa Jawa ing Yogya weton taun 1991 kula ugi dèrèng gadhah.

Mbokbilih saénipun uga maos-maos kalawarti Jawi kados ta Panjebar Semangat, Damar Jati lan Jaka Lodhang.

Oh nuwun sèwu e-mail dèrèng sempet kula bales ... Matur nuwun wilujengipun. borgx uga sampun kapilih! Meursault2004ngobrol 23:58, 19 November 2007 (UTC)

Udara besut

Udara punika wonten basa Jawi "udhara" utawi "angin", miturut kontèksipun. Meursault2004ngobrol 00:20, 20 November 2007 (UTC)

Salam Kenal besut

Salam kenal mbak Tracy, kula Slamet Serayu saking Purwokerto. Seneng, mbak Tracy melu aktif neng jv:, Slamet Serayu 08:26, 22 November 2007 (UTC)

Waduh mbak, nek basa krama aku dadi puyeng, ngoko wae angel. Nggih mengko aku njajal nggawe kategori Elmu kanggo pranala induk neng Kaca Utama. Salam, Slamet Serayu 05:57, 23 November 2007 (UTC)

O kados niku, ngiih pun mboten napa-napa. Mbak aku njajal ngopi isi Elmu saka id: ning akeh basa Inggrise. Slamet Serayu 06:17, 23 November 2007 (UTC)

Salam Kenal ugi besut

Salam Kenal ibu/mbak Tracy, remen sanget saged sesambetan.

Nuwun séwu bilih kumawantun ngèdit sawetawis ukara, nanging janipun langkung saé makaten, dados sacara mboten langsung nedahaken bilih artikel punika ugi dipun waos lan dipun reksa déning tiyang sanès.

Semanten ugi artikel ingkang kawula terjemahaken nyuwun dipun korèksi amargi èstu kathah kakiranganipun. Kanthi mekaten saged saling asah asuh.

Sampun dangu sanget kula boten naté nganggé basa Jawi, punapa malih basa krama, pramila sampun kathah ingkang kesupèn.

Matur sembah nuwun, wilujeng majengaken Wiki JV, sinten malih manawi boten kita sami? Salam Pras 10:39, 28 November 2007 (UTC)


Matur nuwun mbak Tracy,

Waah lha mekaten menika lho sesahipun dados tiyang Jawi héhé, sampun sungkan, mangga dipun leresaken kémawon, kawula malah mongkog manawi wonten ingkang kersa maos lan ngorèksi artikel-artikel.

Ingkang kados makaten menika sampun dados cirinipun wikipedia, langkung kathah ingkang ngédit nedahaken manawi topik artikel punika menarik (menarik, basa Jawinipun menapa inggih?), lan kanthi kathahing korèksi mugi-mugi dados langkung akurat.

Kala rumiyin kula inggih naté manggèn wonten ing Magelang, wiwit taun 1969 ngantos 1972 (ngajeng Kampung Seneng pirsa?). Sapunika mbak Tracy ngasta wonten pundi? Kawula sampun pangsiun, dados wonten wekdal kanggé mikipedia. Semanten rumiyin, janipun taksih kathah ingkang badhé kawula tangletaken/dhiskusèkaken bab terjemahipun sawetawis tembung basa Indonesia dhumateng basa Jawi. Salam Bektos. Pras 06:19, 29 November 2007 (UTC)


Kampung Seneng punika caket Pasaréyan Girilaya, saking protigan Bayeman ngidul sakedhik. Nanging ampun kebablasen dugi Salaman lho..hehe. Persis ngajeng pasaréyan wau, wonten ing lèrèngipun wredi Tidar, rumiyin panggénan kawula dikeplaki lan dipun celup wonten lèpèn Babèn, caket Magersari.

Wah kok njur nostalgia. Sampun kangen kaliyan gethuk trio-nipun, ugi sadaya ingkang saking mrika, sebab sampun dangu saèstu mboten naté tuwi Magelang.

Kawula gadhah yoga kalih, kalih-kalihipun èstri, sampun sami palakrama, nanging dèrèng kaparingan momongan.

Remen sanget saged tetepangan kaliyan mbak Tracy, manawi wonten umur panjang mbokmanawi mbénjang-mbénjang saged pepanggihan. Salam Taklim. Pras 06:03, 30 November 2007 (UTC)

Magelang besut

Matur suwun waleranipun, Wilujeng kondur Magelang kaping wolu Desember. Punapa mboten radi kénjangen manawi badhé liburan Natal? hehe.

Manawi boten kawratan wonten Pé Èr sakedhik kanggé mangké liburan, inggih punika ungkrah-ungkrah lemantun kina, mbokmanawi manggih kamus jawi pepak, awit sapunika sampun sesah pados wonten ing Jakarta. Nanging manawi kathah acara inggih boten dados menapa, sampun ndadosaken panggalih.

Wonten sawetawis tembung basa Indonesia ingkang kula sampun kesupèn jarwanipun ing cara Jawi, antawisipun:

 • meliputi,
 • terdiri,
 • pembangunan,
 • perlindungan,
 • memanjang,
 • membentang,
 • mereka
 • masing-masing
 • seorang
 • sekaligus

lan taksih kathah malih janipun, nanging bénjang kémawon manawi nuju lodhang wekdalipun. Matur nuwun, wilujeng tindakan lan salam taklim. Pras 13:14, 3 Desember 2007 (UTC)

Damar Jati besut

Sami-sami, nanging artikel kalawarti punika dèrèng pepak, Mangké kula kintunaken per e-mail nggih nomor telpon saha alamat Damar Jati. Meursault2004ngobrol 02:26, 6 Desember 2007 (UTC)

Re:Wayang besut

Tèks mawi basa Indonesia punika pun busak kémawon. Amargi mboten wonten nilai tambahan-ipun ing Wikipedia Jawi :-) Menawi miturut kula wayang punika saged dipun anggep tembung generik saluhuring Mahabharata kaliyan Ramayana. Kekalihipun kaanggep wayang purwa. Dados kados mekaten:

 • Wayang
  • Wayang purwa
   • Ramayana
   • Mahabharata

Punika pamérangan anggepan kula piyambak. Meursault2004ngobrol 06:28, 12 Desember 2007 (UTC)

Re:Gathutkaca besut

Nggih miturut kula saged dipun busak. Menawi nami garwane kula dereng mangertos. Mbokbilih uga saged mirsani ing basa Inggris. Miturut Wikipedia en: nami garwanipun Ahilawati. Mbokmenawi nami kalih punika namung variasi 'ejaan mawon. Meursault2004ngobrol 09:33, 13 Desember 2007 (UTC)

Maaf belum taruh ucapan di halaman pengguna TracySurya.

 
Selamat Menikmati Libur Akhir Tahun
Bali menyang kacané "TracySurya/arsip-2007".