Tanah Jawa iku tlatah ing pulo Jawa sing dipanggoni déning wong Jawa utawa wong sing nuturaké basa Jawa. Tlatah iki ngambah Banten, sabagéyan Karawang, Darmayu, Cerbon, Jawa Tengah lan Jawa Wétan. Nanging ing sisih liya ing kabupatèn Brebes lan kabupatèn Cilacap, basa Sundha uga dipituturaké. Banjur ing tlatah Bang Wétan, dadi Bangil mangétan nganti saloring Banyuwangi, basa Madura uga dipituturaké.