Donga Kanjeng Rama utawi ing Basa Indonésia Bapa Kami (sok ugi ditepangi mawi kalih tetembungan wiwitan ing Latin Pater Noster, kaliyan ing basa Yunani mawi Πάτερ ἡμῶν), punika donga ingkang wigati piyambak ing agami Kristen.

Miturut Prajanjéan Énggal, donga punika dipunparingaken déning Gusti Yésus marang para rasulipun kanggé paugeran dedonga.

Donga punika dipendhet saking kitab Injil Matius (6:9-13), ingkang mijil minangka péranganing Kotbah ing Bukit. Satunggiling donga ingkang mèmper ugi wonten ing kitab Injil Lukas 11:2-4.

Doksologi (Awit Paduka punika ingkang ngerèh samukawis, ingkang gadhah pangwaos saha Ratu ingkang mulya ing salamilaminipun. Amin.) mungel boten wonten ing vèrsi asli donga punika, nanging dipuntambah dhateng Injil amargi panggunaanipun ing liturgi gréja awal. Mila doksologi dipunbisak ing kathah pertalan modèrn.

Tèks Kanjeng Rama besut

Éwadéné Yesus kamungelan ageng miwulangaken donga punika ing basa Aram, tèks-tèks awal ageng mungelipun wonten ing basa Yunani. Amargi basa Latin wujud basa ingkang resmi dipunagem ing agama Kristen Kilèn, mila vèrsi ing basa Latin utawi Pater Noster, wujud satunggiling pertalan wigatos saking donga ing basa Yunani punika.

Basa Yunani besut

Ing basa Koinē ingkang dipunterjemahaken dhateng basa-basa sanèsipun:

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·]
ἀμήν.
Alihaksara:
Pater hēmōn, ho en tois ouranois
hagiasthētō to onoma sou;
elthetō hē basileia sou;
genethetō to thelēma sou,
hōs en ouranōi, kai epi tēs gēs;
ton arton hēmōn ton epiousion dos hēmin sēmeron;
kai aphes hēmin ta opheilēmata hēmōn,
hōs kai hēmeis aphiemen tois opheiletais hēmōn;
kai mē eisenenkēis hēmas eis peirasmon,
alla rhusai hēmas apo tou ponērou.
[Hoti sou estin hē basileia, kai hē dúnamis, kai hē doxa eis tous aiōnas;]
amēn.

Latin besut

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuwa
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimisimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
[Nam tuum est regnum et potestas et gloria in aeternum.]
Amen.

Basa Jawi besut

Kanjeng Rama ing swarga
Mugi asma Dalem kaluhurna
Kraton Dalem kawiyarna
Karsa Dalem inggih kalampahana
Ing donya kados ing swarga.
Abdi Dalem sami nyadhong paring Dalem rejeki kanggé sapunika
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
Kados déné anggèn kawula ugi ngapunten dhateng sesami
Abdi Dalem nyuwun lepat saking panggodha
Saha tinebihna saking piawon.
Amin.

Basa Jawi saking Buku Kidung Adi besut

Råmå kawulå ing swargå,
Asmå Dalem kaluhurnå,
Kraton Dalem mugi rawuhå,
Karså Dalem kalampahånå wonten ing donya kados ing swargå,
Kawulå nyuwun rejeki kanggé sapunikå,
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten dalem,
Kados déné anggèn kawulå ugi ngapunten dhateng sesami,
Kawula nyuwun tinebihnå saking panggodhå,
såhå linuwarnå saking piawon.
Amin.
Awit Gusti ingkang lestantun mengku keprabon, panguwaos, tuwin kamulyan, ing salami-lami

Vèrsi sanès ing Basa Jawi besut

Rama kawula ingkang wonten ing swarga;
Asma Paduka ingkang suci mugi dipunurmati déning sadaya tiyang.
Pangrèh Paduka mugi dipun èstokaken déning sadaya
tumitah ing salumahing bumi, kados-déné pangréh wau
wonten ing swarga inggih dipun èstokaken déning para malaékat.
Mugi kawula Paduka paringi rejeki ing dinten punika.
Kalepatan kawula mugi Paduka apunten, kados déné
kawula inggih ngapunten tiyang-tiyang ingkang sami damel kalepatan dhateng kawula.
Kawula mugi sampun ngantos Paduka tégakaken kénging
ing godha, nanging mugi Paduka uwalaken saking piawon.
(Awit Paduka punika ingkang ngerèh samukawis, ingkang

gadhah pangwaos saha Ratu ingkang mulya ing salamilaminipun. Amin').

Basa Indonésia besut

(pertalan misionaris di Tanjungpinang Riau sarta di Melaka, disesuaikan ejaan umum)

BAPA kami: yang ada di-surga:
dimuliakanlah nama-Mu ;
datanglah: karajan-Mu;
jadilah kehendak-Mu diatas bumi: seperti di dalam surga,
berilah kami rezeki pada hari ini.
dan Ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami ;
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin.
[Doksologi: Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.]

Basa Inggris besut

Miturut vèrsi taun 1928 Book of Common Prayer ingkang misuwur piyambak:

Our Father, who art in Heaven,
hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come, Thy Will be done,
on Earth, as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
[For thine is the kingdom, and the power, and the glory,
for ever and ever.]
Amen.

Pranala njawi besut