Drama (Yunani Kuna: δρᾶμα) iku salah sawijiné karya sastra kang duwé pérangan kanggo diperanaké déning paraga aktor. Kosakata iki asal saka Basa Yunani kang tegesé "aksi" utawa "tumindak". Saking basa Yunani, tembung draomai utawi Drama punika tegesipun: Tumindak, laku, aksi. Drama punika saged dipunsebat gambaraning pagesangan manungsa. Tembung drama asring sinambetan kaliyan Sandiwara utawi teater. Sandiwara saking tembung basa Jawa yaiku sandi ingkang ateges rahasia lan tembung warah ateges ajaran. Sandiwara punika ajaran ingkang dipunwedharaken kanthi rahasia utawi boten terang-terangan. Sejatosipun teater gadhah teges ingkang luwih amba amargi saged ateges gedung pertunjukan, panggung, group pemain drama, ugi saged ateges sadaya wujud tontonan ingkang dipentasaken ing ngajeng tiyang kathah.

Seni drama utawi téater punika seni pertunjukan audio visual amargi saged disadap kanthi ngginakaken indera paningalan lan saged dimirengaken. Ing seni drama utawi téater, kawontenanipun paningal lan paraga sami-sami wigati. Interaksi ingkang saé antawisipun paraga kaliyan paningal punika dados wosing prastawa téater wau. Drama punika saged dipunsebat potrét pagesangan manungsa. Drama bisa diwujudaké mawa manéka medhia: ing ndhuwur panggung, filem, lan utawa télévisi. Drama uga kadhangkala dikombinasi karo musik lan jogèd, kaya déné sajeroning sawiji opera (pirsani melodrama).

Unsur Intrinsik Drama besut

Unsur Intrinsik yaiku unsur pérangan karya sastra ingkang ndhapuk wujuding karya sastra drama ingkang wujud téma, plot, penokohan, latar, sudut pandang, gaya basa. Unsur-unsur punika yaiku: 1. Téma Téma punika ateges gagasan sentral ingkang dipunkomunikasikaken saking kang ngréka karya seni dhumateng khalayak. Tema saged sinambetan kaliyan prekawis sosial, budaya, religi, pendidikan, pulitik, pangyasa, lan sanèsipun. Téma punika ugi salah satunggaling karya ingkang kedah dipunjuangaken salebeting karya fiksi ingkang ngggadahi ancas kanggé maringi kontribusi kanggé élemén struktural sanès, kados ta plot, paraga, lan lattar. Amargi téma punika gadhah ancas ingkang wigati yaiku minangka élemén penyatu kanggé sekabehané unsur. 2. Plot Plot inggih punika rerangkéning cariyos wonten salebeting cariyos gancaran adhedasaripun kaliyan sebab-akibat kausalitasipun. Plot drama gadhah perkembangan kanthi tahapan, wiwit saking konflik ingkang prasaja, kompleks, dumugi konflikipun purna. 3. Penokohan utawi karakterisasi Penokohan yaiku salah satunggaling cara kanggé nggambaraken paraga ingkang saged dipun-ginakaken kanthi cara langsung utawi boten langsung. Saéngga kedah nafsiraken, mbanding-mbandingaken lan nyimpulaken watak paraga lajeng nyobi karakteripun. 4. Latar Latar punika salah satunggaling élemen fiksi ingkang munjukkaken dhateng kita ing pundi lan kapan kemawon kadadéan-kadadéan ing dalem cariyos kalangsungan.

Drama ing Indonésia besut

Ing Indonésia, tontonan sajinis drama duwé istilah kang warna-warna, kaya ta: Wayang wong, kethoprak, ludruk (ing Jawa Tengah lan Jawa Wétan), lenong (Betawi), randai (minang), réyog (Jawa Kulon), rangda (Bali) lan sapanunggalané.

Unsur-unsur drama besut

  • Naskah drama/ Drama Script
  • Pemain (aktris utawa Aktor)
  • Papan tontonan (teater)
  • Penonton