Panyandra

Panyandra iku digunaaké kanggo pepindhan. Tembung candra nduwé teges rembulan. Nanging lakuné jaman, candra uga dienggo kanggo pepindhan marang sawijining kaanan kang mèmper karo kanyatan.

Tuladha:

 • Alisé nanggal sapisan: alisé kaya rembulan ing tanggal siji, mlengkung cilik.
 • Astané: nggandéwa gadhing
 • Athi-athiné: ngudhup turi
 • Awaké: ramping
 • Bangkèkané nawon kemit: bangkèkané kaya prajurit tawon.
 • Bathuké: nyela cendhané
 • Bokongé: manjang ngilang
 • Brengosé: nglaler menclok, nguler kèkèt
 • Cahyané: ngalentrih, sumunu, sumunar
 • Dedegé: ngringin sungsang
 • Drijiné mucuk eri: drijiné kaya eri sing lancip-lancip.
 • Esemé: pahit madu, kaya madu, pinastika
 • Godheké: simbar rumembun
 • Guluné: ngolan-olan, ngelung gadung
 • Idepé: tumenga ing tawang
 • Irungé: mbangir, kencana pinantar, ngudup mlati
 • Jangkahé: njalak njrinjing
 • Jempolané: ngendas ula
 • Kempolé: ngembang pudhak, nyikil/nyutang walang
 • Lakuné: mager timun, macan luwé
 • Lambehané: mblarak sempal (kaya blarak sing sempal kena angin), merak kasimpir, nyigar jambé
 • Lambené: nggula satemplik, manggis karengat
 • Lengene: nggandhewa pinentang
 • Matané / mripate: ndamar kanginan (kaya damar (diyan) sing kena angin, riyip-riyip.), blalak-blalak, bawang sabungkul
 • Netrané: liyep alindri
 • Pakulitané: ireng manis, ngulit langsep
 • Pamuluné: prada binabar, ambengle kiris
 • Pawakané: ramping, gagah pidegsa
 • Pipiné: duren sajuring
 • Polatané: ruruh jatmika
 • Praené: sumunar
 • Pundhaké: nraju emas
 • Pupuné: mukang gangsir
 • Rambuté: ngembang bakung, ngandan-andan
 • Sinomé: mbibis mabur, micis wuncar
 • Slirané: sedhet singset
 • Solahé: merak ati
 • Susuné: nyengkir gading
 • Swarané: ngombak banyu
 • Tangané: nggendewa pinentang
 • Tungkaké: bunder lir jinangka
 • Untuné: miji timun (tumata rata kaya wiji-wiji timun), ngelar kombang
)