Rempèyèk kacang

Aksara Latin
     

Rempèyèk kacang inggih punika salah satunggaling jinis nyamikan ingkang dipundamel saking campuran glepung ingkang dipundamel ajer lajeng dipuncampur kaliyan kacang. Pèyèk utawi saged dipunsebat rempèyèk punika sampun dados cemilan ingkang kathah dipunremeni déning masarakat wiyar. Pèyèk kacang punika éca dipundhahar minangka gantosipun krupuk utawi dipungadho kémawon, utawi saged ugi dipundadosaken lawuh dhahar, dipunjumbuhaken kaliyan menu rempèyèkipun.

pèyèk kacang

Bahan-bahanipun

besut

Bahan-bahan ingkang dipunbetahaken kanggé damel pèyèk kacang punika inggih kados makaten:[1]

Déné bahan-bahan ingkang dipunbetahaken kanggé damel bumbunipun inggih kados makaten:[2]

Caranipun Damel

besut

Caranipun damel pèyèk kacang punika inggih prasaja sanget, ingkang badhé dipunandharaken kados makaten:[2]

  1. Miri, tumbar, bawang putih, kencur, saha sarem dipunuleg ngantos alus
  2. Salajengipun saged dipuncampur, bumbu alus kaliyan glepung beras, glepung sagu, santen, tigan, saha ron jeruk. Lajeng sadaya bahan kala wau dipunudhag ngantos rata sadaya
  3. Manawi sampun pas adonanipun lan sampun rata, saged dipunlebetaken kacang tholonipun, lajeng dipunudhag malih ngantos rata sadaya
  4. Ing nginggil kompor, saged dipunpanasi lisah klentik ing waja ingkang sampun dipunsamektakaken. Manawi sampun panas lisahipun, lajeng adonan pèyèk kacang saged dipunwujud sakedhik-sakedhik kanthi ngecuraken adonan ing pérangan pinggir waja rumiyin. Adonan samangké badhé langkung wiyar piyambak lan badhé mandhap ing pérangan tengah lisah piyambak
  5. Gorèng sadaya adonan pèyèk kacang ngantos garing lan wernanipun sampun malih dados jené radi emas. Manawi sampun mateng, pèyèk kacang saged dipunangkat lan dipuntus rumiyin supaya lisahipun boten nèmplèk ing asiling gorèngan kekathahen. Simpen pèyèk kacang ingkang sampun mateng wonten ing toplès supaya boten mlempem, lan pèyèk kacang sampun samekta dipunsajèkaken. Asilipun kirang langkung setengah kilogram manawi ndhèrèk komposisi utawi takeran punika.

Cathetan suku

besut
  1. [1] Archived 2012-11-19 at the Wayback Machine. PEYEK KACANG TERI (dipunundhuh tanggal 3 Januari 2013)
  2. a b [2] Resep Rempeyek Kacang (dipunundhuh tanggal 3 Januari 2013)