Garudha Sempati (Sanskerta: सम्पाति, Sampāti) iku anake Garudha Aruni (Brihawan) karo Dewi Brahmanisri, nunggal kadang karo Garudha Jatayu.

Amarga mitulungi Dewi Raghu(Sukasalya), wusana entek wulune, dibrodholi dening Prabu Dasamuka. Critane mangkene:

Prabu Dasamuka ratu ing Ngalengka mireng kabar yen Prabu Banaputra ratu Ayodhya darbe putra 1, sesilihe Dewi Raghu (Dewi Sukasalya). Pawarta mangkono iku njalari Dasamuka kelingan marang pangandikane Begawan Maruta yen ta Dewi Widawati (Dewi Sri) ing tembe bakal manjanma maneh ana ing marcapada kanthi asma: (1) Dewi Citrawati, dadi putrane putri Prabu Citradarma ratu ing Magada. (2) Dewi Raghu (Sukasalya), dadi putrane putri Prabu Banaputra ratu ing Ayodhya. (3) Dewi Sinta, dadi putrane putri Prabu Janaka ratu ing Mantili. (4) Dewi Wara Sembadra, dadi putrane putri Prabu Basudewa ratu ing Mandura.

Kanthi ngirid wadyabala sabregada, Dasamuka budhal menyang praja Ayodhya, nedya nyatakake bener-luputing pawarta. Bareng wis priksa Sang Prabu Banaputra kagungan putra putri kaya kang kasebut ing pawarta, Dasamuka nuli prapta ing praja Ayodhya, nglamar Dewi Raghu. Ananging, panglamare ora ditampa dening Prabu Banaputra, awit Dewi Raghu wis winengku garwa dening Begawan Rawatmeja. Senadyan panampiking panglamar nganggo wewaton kang maton, parandene Dasamuka meksa muring marang Prabu Banaputra. Ndadekake pasulayan bandayuda. Ora mung Prabu Banaputra kang disedani dening Dasamuka. Begawan Rawatmeja uga dipateni.

Bareng priksa ramane lan garwane seda, Dewi Raghu banjur lumayu menyang Padhepokan Grastina, nedya nyuwun pengayoman dening Begawan Dasarata.

Playune Dewi Raghu kapriksanan Dasamuka, gage ditututi. Nanging, nalika Dewi Raghu meh ketututan, Dasamuka semaput. Amarga disamber Garudha Sempati, mitrane Begawan Rawatmeja. Sawise eling, Dasamuka napak jumantara, ngoyak Garudha Sempati. Dadi pancakara rame. Wusana Garudha Sempati kalah, wulune dijabuti Dasamuka. Satemah Garudha Sempati brondhol lan ora bisa mabur.

Playune Dewi Raghu bisa tekan Padhepokan Grastina kanthi slamet. Ditampa becik dening Sang Begawan. Sang Dewi didhawuhi ndelik ana ing sajroning padhepokan.

Cathetan sikil

besut