Citranggada

(Kaelih saka Citrānggada)
Citrānggada चित्राङद
Sosok Citrānggada versi wayang.
Sosok Citrānggada versi wayang.
Déwanagari: चित्राङद
Aksara Jawa: ꦥ꧀ꦫꦧꦸꦕꦶꦠ꧀ꦫꦁꦒꦢ
Asal: Keraton Ngastina
Sisihan:

Prabu Citrānggada iku putrané Prabu Sentanu lan Dewi Durgandini (Satyawati, Lara Amis, Sayojanagandhi). Wateké angkuh, karem perang.

Kacarita, sapungkure Dewi Gangga ing Karang kawidadaren, Prabu Sentanu wis nrima ora nedya palakrama maneh. Nanging, bareng midhanget lelakone putri Wirata Dewi Durgandini kang isih enom wis kapegatan tresna tinilar garwa, Sang Prabu temah tuwuh osiking galih karsa nglamar Sang Putri wrandhane Begawan Palasara.

Dewi Durgandini kersa nampa panglamare Prabu Sentanu. Nanging, mawa bebana:putrane Sang Dewi kudu dadi ratu ana ing Ngastina. Amarga rumaos datan bisa ngleksanani panyuwune Sang Dewi, Prabu Sentanu banjur kondur menyang praja kanthi penggalih cuwa. Sang Prabu tansah ton-tonen marang wujuding Dewi Durgandini. Awan bengi prasasat ora bisa sare, ora kersa dhahar, satemah nandhang gerah.

Bareng uninga yen Sang Prabu gerah, Raden Dewabrata kang banget bekti marang sudarma, sigra pitakon marang para nayaka, apa kang njalari gerahe Prabu Sentanu. Sawise priksa cetha apa kang njalari gerahe Prabu Sentanu, Raden Dewabrata gage tindak menyang wismane Sang Dasabala didherekake para nayaka sawetara, nglamar Dewi Durgandini. Ya ing kene Raden Dewabrata pratignya (prasetya) ora bakal jumeneng ratu ing Ngastina.

Pratelane Raden Dewabrata kang kaya mengkono iku meksa durung bisa gawe mareming penggalihe Dewi Durgandini. "Lha iya kowe nglilakake negara Ngastina, nanging mbesuk anakmu?"

Saking bektine marang Sudarma, Raden Dewabrata nutugake prasetyane, "Kanjeng ibu, mugi sineksen dening jagad saisinipun. Menawi paduka kepareng winengku garwa dening Kanjeng Rama Prabu Sentanu, kula badhe wadat tanpa krama. Kula badhe nglampahi gesang satataning pandhita salaminipun kula dumados wonten ing madyapada."

Ucape Dewabrata sineksen jagat saisine, mula banjur ana swara saka langit, "He Dewabrata, ucapmu nggawe geter lan giris mirise satriya sajagad. Sajeg jumleg durung tau ana satriya kang ngemohi kamukten, emoh jumeneng ratu kaya sira. Mula, trep banget yen sira sinebut Wara Bisma, Tegese:prajurit wadat kang nggegirisi."

Sabanjure Dewi Durgandini klakon kaboyong menyang Ngastina, dadi garwane Prabu Sentanu. Sawise setaun dadi garwane Prabu Sentanu, Dewi Durgandini peputra kakung yaiku Raden Citrānggada. Taun candhake, peputra kakung maneh, kekasih Raden Wicitrawirya.

Ing sasedane Prabu Sentanu, kang gumanti jumeneng nata ing Ngastina yaiku Raden Citrānggada, jejuluk Prabu Citrānggada. Nuli nggelar jajahan. Negara-negara sakiwa tengene Negara Ngastina sing durung nungkul, digebug perang. Saya nggembelo mustakane Prabu Citrānggada, awit rumangsa ora ana tandinge ing jagad.

Sawijining dina, Batara Citrasena dewaning gandarwa tumurun ing marcapada, memba buta alasan, nantang perang tanding marang Prabu Citrānggada. Tantangan diladeni, nuli tanding yuda numplak kadibyan. Sawatara katon timbang kekuwatane. Wusanane, Prabu Citrānggada saya kadheseg, wasana seda ing paprangan.


Rujukan besut


Kang sadurungé
Santanu
Dinasti Candra,
keturunan Kuru

Raja Hastinapura
Kang sawisé
Wicitrawirya
Wiracarita Mahabharata déning Krishna Dwaipayana Wyasa
Para paraga
Dinasti Kuru Paraga liya
Santanu | Gangga | Bisma | Satyawati | Citrānggada | Wicitrawirya | Ambika | Ambalika | Widura | Dretarastra | Gandari | Sangkuni | Subadra | Pandu | Kunti | Madri | Yudistira | Bima | Arjuna | Nakula | Sahadewa | Duryodana | Dursasana | Yuyutsu | Dursala | Drupadi | Hidimbi | Gatotkaca | Ahilawati | Utara | Ulupi | Citrānggadā Amba | Barbarika | Babruwahana | Irawan | Abimanyu | Parikesit | Wiratha | Kicaka | Krepa | Drona | Aswatama | Ekalawya | Kertawarma | Jarasanda | Satyaki | Mayasura | Durwasa | Sanjaya | Janamejaya | Resi Byasa | Karna | Jayadrata | Kresna | Baladewa | Drupada | Hidimba | Drestadyumna | Burisrawa | Salya | Adirata | Srikandi | Radha
Topik kagandhèng
Pandawa | Korawa | Hastinapura | Indraprastha | Krajan ing Mahabharata |
Perang ing Kurukshetra | Bhagawad Gita | Krajan Kuru | Silsilah Pandawa lan Korawa

Cithakan:Tokoh sajeroning mitologi hindu