Wikipédia:WikiTeroka4.0

Logo WikiPusaka
Logo WikiPusaka
Sugeng Rawuh ing Kaca Pasanggiri WikiTeroka 4.0!

Reringkesan
besut

"W"
iwit taun 2003, Indhonésia wis nandhatangani Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, kang disahaké lumantar Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Gegayutan kalawan mangkono iku mau, banjur perlu katindakaké panetepan manéka warna péranganing budaya kang ana ing Indhonésia. Panetepan Pusaka Budaya Dudu Barang Indhonésia iku awujud mènèhi setatus tumrap budaya dudu barang dadi “pusaka budaya dudu barang Indhonésia” déning mantri adhedhasar usulaning Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indhonésia. Kagiyatan panetepan iki katindakaké minangka salah sawijining pambudidaya amrih bisa ngreksa budaya dudu barang kang ana ing wewengkoné nagara Républik Indhonésia (RI). Kagiyatan panetepan iki kudu bisa ngrangkul sakabèhaning péhak kaya ta pamaréntah, pamaréntah daérah, pawongan, lan masarakat hukum adat. Kanthi mangkono, masarakat diajap amrih bisa mundhak gemati lan perduli babagan wigatining palestarèning Pusaka Budaya Dudu Barang Indhonésia.

Artikel bab pusaka budaya dudu barang ing Wikipédia Jawa (mliginé pusaka ing tlatah D.I. Ngayogyakarta, Jawa Tengah, lan Jawa Wétan) sekabèhané iku namung ana 39 artikel, kanthi rerincèn 15 artikel pusaka budaya dudu barang ing D.I. Ngayogyakarta, 9 artikel pusaka budaya dudu barang ing Jawa Tengah, lan 15 artikel pusaka budaya dudu barang ing Jawa Wétan. Akèh-akèhé artikel iku mau isih arupa artikel wiwitan lan durung pepak isiné, saéngga para maos tundhoné namung bakal bisa merkolèh informasi kang sathithik saka artikel-artikel iku mau. Mula nyata yèn kahanan mangkéné iku durung jumbuh karo sesantiné Wikipédia, yaiku "Mardikakna Kawruh", sarta cap kang diwènèhaké marang Indhonésia minangka “nagara adidaya budaya”.

Gegayutan saka mangkono iku mau, Komunitas Wikimédia Ngayogyakarta wiwit ngajokaké kagiyatan “WikiPusaka” lumantar program WikiTeroka 4.0, yaiku sawijining pasanggiri nulis lan ngrembakaké artikel-artikel bab warisan budaya dudu barang Indhonésia kang ana ing tlatah D.I. Ngayogyakarta, Jawa Tengah, lan Jawa Wétan. Tembung pusaka ing basa Jawa nduwèni teges "warisan" utawa "patilasan". Jumbuh karo tegesing tembung iku mau, pasanggiri iki uga nduwèni ancas amrih bisa nguwataké watak lan jati dhirining bangsa, ngundhakaké kasadharan lan panyengkuyung para masarakat marang wigatiné pusaka budaya dudu barang, sarta ngundhakaké pangaji-aji lan rasa bombongé masarakat awit mligi lan manéka warnaning budaya Indhonésia.

Pranatan pasanggiri
besut

Pranatan umum

 1. Tantangan iki sipaté kanggo pribadi utawa person.
 2. Panyarta kudu manut klawan kebijakan ruang ramah acara Wikimédia Indhonésia.
 3. Warga Nagara Indhonésia (WNI) lan mapan ing Indhonésia.
 4. Wus ngancik umur sathithiké 17 taun nalika pasanggiri diwiwiti (kaétung saka 1 Pèbruwari 2023).
 5. Panyarta ora kena mèlu tantangan iki, manawa:
  • Minangka staf, konsultan, pangurus, pangawas Wikimédia Indhonésia, Wikimedia Foundation, lan afiliasi Wikimédia liyané.
  • Minangka kang nampa program Dukungan Laptop, Hibah Pulsa, lan Dana Wiki Wikimedia Indhonésia kang isih aktif.
  • Minangka kang nampa beasiswa daring utawa dukungan laptop lan internet Wikimédia Indhonésia kang durung ngrampungaké kuwajibané.
  • Minangka pawongan kang juwara ing kumpetisi kang dianakaké déning Wikimédia Indhonésia katiti-mangsa telung taun pungkasan, ing antarané yaiku:
   • Wiki Jelajah 2.0.
   • EUforia Wiki4Women.
   • EUforia Wiki4HumanRights.
   • Proyek Jatayu.
   • Wiki Cinta Alam 2022.
   • WikiKaleidoskop.
   • Kompetisi WikiSource 2021 dan 2022.
   • Kompetisi Penyajian Data 2022.
   • Kompetisi Wikistories untuk GLAM.
   • WikiGalir.
 6. Panyarta namung bisa mèlu ing salah siji kumpetisi kang didanani hibah WikiTeroka 4.0 (ora kena mèlu kumpetisi WikiTeroka 4.0 liyané).
 7. Panyarta ora nembé diblokir ing situs proyèk Wikimédia.
 8. Panyarta dudu minangka naraguna siluman (pawongan kang padha, nanging mèlu kumpetisi nganggo akun sing béda-béda). Lamun konangan minangka naraguna siluman banjur déning panitya bakal nyorèk saka kumpetisi iki.
 9. Panitya nduwèni wenang kanggo nyorèk panyarta, lamun ngrigoni lakuning kumpetisi iki.
 10. Putusaning panitya asipat final lan ora kena diganggu gugat.
 11. Lamun panyarta tumuju nemahi kangèlan bab tèhnis utawa pranatan, sumangga bisa sesambungan marang panitya lumantar layang èlèktronik yogyakarta@wikimedia.or.id.

Tèhnis kumpetisi
besut

Tata cara anggoné mbiji

 1. Artikel karyané dhéwé lan dudu asil saka japlakan utawa plagiarisme (mligi kanggo artikel anyar).
 2. Artikel kudu asipat nétral utawa ora kena botsih.
 3. Cara panulisan kudu asipat wedharan (deskriptif), dudu naratif utawa argumentatif.
 4. Pigunakna rujukan kang minangkani pranatan kang ana ing Wikipédia, kaya ta:
  • Lamun migunakaké rujukan saka situs wèb warta utawa sarana umum kang saèmper, pigunakna situs wèb kang nduwèni alamat rédhaksi kang cetha.
  • Jurnal kang dadi rujukan asalé dudu saka pambabar predator.
  • Ora migunakaké risèt asli lan dudu opini pribadi.
 5. Artikel ditulis adhedhasar pranatan basa Jawa kang becik lan pener.
 6. Artikel kang ginawé kudu nggatèkaké tandha wacan, dhiakritik, huruf miring, éjaan, lan kapitalisasiné.
 7. Artikel saben paragrafé kudu ngemot sathithiké 1 rujukan kang pinercaya.
 8. Panyarta kena mertal utawa narjamahaké artikel saka Wikipédia basa liya, nanging dudu asil saka pertalan mesin.
 9. Artikel dibiji wiwit tanggal 1 Pèbruwari 2023 tabuh 07.00 WIB nganti 5 Maret 2023 tabuh 23.59 WIB.
 10. Lamun nyaguhi, panyarta bisa muwuhi gambar, tabel, kothak info (infobox), utawa gambar ilustrasi liyané kanggo njangkepi isining artikel.
 11. Panitya nduwèni wenang kanggo mbusak pérangan kang sekirané keluwih-luwih kang ancasé namung kanggo minangkani utawa ngluwihaké gunggunging bèt, lan bakalé ngganti kalawan ukara kang luwih ringkes. Lamun tundhoné njalari sudaning cacah bèt, mangka panyarta kudu muwuhi manèh kontèn artikelé.
 12. Artikel kang ora minangkani pranatan mangka ora bakal diétung déning panitya.
 13. Artikel kang ginawé isih bisa didandani nganti pungkasaning titi mangsa kumpetisi.
 14. Sakabèhaning update, pranatan, lan tata cara kumpetisi bakal kawedharaké lan kawuwuhaké lumantar kaca iki.

Cara mèlu

 1. Ndaptar lumantar blangko ing ngisor iki. Panjenengan cukup ndaptar sepisan thok sasuwéné kumpetisi lumaku. Uga lebokna témplat {{Panyarta WikiTeroka 4.0}} ing kaca naragunané panjenengan.
 2. ​​​ Temtokna artikel kang kepéngin panjenengan tulis utawa kembangaké kanthi ndeleng pratélan ing ngisor iki.
 3. Isinen blangko pangumpulan artikel ing ngisor iki.
 4. Panitya bakal mriksa artikel panjenengan lan bakal mènèhi panemu manawa artikel iku mau prelu didandani. Lamun artikel panjenengan wis ditampa, panitya bakalé nyathet poin lan wektu anggoné ngrampungké artikelé panjenengan.
 5. Saben seminggu sepisan panitya bakal medharaké update gunggunging poiné panyarta lumantar akun resmi Wikipédia Jawa.

D.I. Ngayogyakarta

Nomer règistrasi
panetepan
Taun
panetepan
Karya budaya Wengkon
201300033 2013 jv:Grabah Kasongan Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201400141 2014 jv:Bedhaya Semang Seni pagelaran
201500230 2015 jv:Omah Joglo Ngayogyakarta Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201500231 2015 jv:Mubeng bètèng Padatan, tata cara, lan pahargyan
201500232 2015 jv:Gudheg Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201500233 2015 jv:Saparan Bekakak Padatan, tata cara, lan pahargyan
201600364 2016 jv:Suran Mbah Demang Padatan, tata cara, lan pahargyan
201600365 2016 jv:Tawur Kesanga Padatan, tata cara, lan pahargyan
201600366 2016 jv:Labuhan Karaton Ngayogyakarta Padatan, tata cara, lan pahargyan
201600367 2016 jv:Langendriya Ngayogyakarta Seni pagelaran
201600368 2016 jv:Beksan Angguk Seni pagelaran
201600369 2016 jv:Langen Mandra Wanara Seni pagelaran
201600370 2016 jv:Jathilan Ngayogyakarta Seni pagelaran
201600371 2016 jv:Lurik Ngayogyakarta Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201600372 2016 jv:Bakpia Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201700507 2017 jv:Beksan Lawung Ageng Karaton Yogyakarta Seni pagelaran
201700508 2017 jv:Beksan Bandabaya Pura Pakualaman Seni pagelaran
201700509 2017 jv:Beksan Badui Seni pagelaran
201700510 2017 jv:Khuntulan Seni pagelaran
201700511 2017 jv:Mantra (slawat) Seni pagelaran
201700512 2017 jv:Rinding Gumbeng Padatan, tata cara, lan pahargyan
201700513 2017 jv:Srandhul Padatan, tata cara, lan pahargyan
201700514 2017 jv:Panjidhur Seni pagelaran
201700515 2017 jv:Wayang Topèng Padhalangan Seni pagelaran
201700516 2017 jv:Bancakan bayi Padatan, tata cara, lan pahargyan
201700517 2017 jv:Tata Cara Palakrama Ngayogyakarta Padatan, tata cara, lan pahargyan
201700518 2017 jv:Beksan Golèk Ménak Seni pagelaran
201700519 2017 jv:Srimpi Rangga Janur Seni pagelaran
201700520 2017 jv:Dhadhung Awuk Seni pagelaran
201700521 2017 jv:Blangkon Ngayogyakarta Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201700522 2017 jv:Krumpyung Seni pagelaran
201700523 2017 jv:Wédang uwuh Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201700524 2017 jv:Tenun Serat Gamplong Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201800694 2018 jv:Wayang Bèbèr Remeng Mangunjaya Seni pagelaran
201800695 2018 jv:Ringgit tiyang Seni pagelaran
201800696 2018 jv:Wayang kancil Seni pagelaran
201800697 2018 jv:Beksan Jebeng Seni pagelaran
201800698 2018 jv:Beksan Florèt Seni pagelaran
201800699 2018 jv:Bedhaya Téjanata Pakualaman Seni pagelaran
201800700 2018 jv:Bedhaya Kuwung-Kuwung Seni pagelaran
201800701 2018 jv:Beksan Guntur Segara Seni pagelaran
201800702 2018 jv:Bedhaya Angron Sekar Seni pagelaran
201800703 2018 jv:Beksan Bugis Gagrag Ngayogyakarta Seni pagelaran
201800704 2018 jv:Kethèk oglèng Seni pagelaran
201800705 2018 jv:Gejog Lesung Ngayogyakarta Seni pagelaran
201800706 2018 jv:Macapatan Ngayogyakarta Tradhisi lan wedharan lésan
201800707 2018 jv:Benthik Tradhisi lan wedharan lésan
201800708 2018 jv:Peksi Moi Seni pagelaran
201800709 2018 jv:Saparan Wanaléla Padatan, tata cara, lan pahargyan
201800710 2018 jv:Rebo Pungkasan Padatan, tata cara, lan pahargyan
201800711 2018 jv:Geplak Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201800712 2018 jv:Geblèk Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201800713 2018 jv:Dandan Kali Padatan, tata cara, lan pahargyan
201800714 2018 jv:Tayub Ngayogyakarta Seni pagelaran
201800715 2018 jv:Brongkos Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201800716 2018 jv:Beksan Èthèng Seni pagelaran
201800717 2018 jv:Golèk Lambangsari Seni pagelaran
201800718 2018 jv:Bathik Nitik Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201800719 2018 jv:Beksan Golèk Pucung Kethoprak Seni pagelaran
201800720 2018 jv:Nini Thowong Seni pagelaran
201900948 2019 jv:Saté klathak Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201900949 2019 jv:Grobag sapi Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201900950 2019 jv:Andhong Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201900951 2019 jv:Mi lethek Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201900952 2019 jv:Topèng Panji Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201900953 2019 jv:Tatah Sungging Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201900954 2019 jv:Kipo Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201900955 2019 jv:Dhawet Camcau Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201900956 2019 jv:Growol Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201900957 2019 jv:Dhawet sambel Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201900958 2019 jv:Pawerna alami bathik Kawruh lan padatan babagan alam lan jagat rat
201900959 2019 jv:Sawah Surjan Kawruh lan padatan babagan alam lan jagat rat
201900960 2019 jv:Jamasan Pusaka Suralaya Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900961 2019 jv:Cembengan Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900962 2019 jv:Kampung Pitu Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900963 2019 jv:Sadranan Logantung Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900964 2019 jv:Sadranan Alas Wonosadi Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900965 2019 jv:Sadranan Gunung Genthong Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900966 2019 jv:Kembul Sèwu Dulur Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900967 2019 jv:Nguras Encèh Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900968 2019 jv:Reresik Désa Tunggul Wulung Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900969 2019 jv:Buka Cupu Kyai Panjala Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900970 2019 jv:Jabar Juwès Seni pagelaran
201900971 2019 jv:Lènggèr Tapeng Seni pagelaran
201900972 2019 jv:Dhagelan Mataram Seni pagelaran
201900973 2019 jv:Srimpi Renggawati Seni pagelaran
201900974 2019 jv:Srimpi Téja Seni pagelaran
201900975 2019 jv:Oglèk Seni pagelaran
201900976 2019 jv:Dhakon Tradhisi lan wedharan lésan
201900977 2019 jv:Slawatan Maulud Jawi Tradhisi lan wedharan lésan

Jawa Tengah

Nomer règistrasi
panetepan
Taun panetepan Karya budaya Wengkon
201300072 2013 jv:Keris Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201400132 2014 jv:Lumpia Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201500229 2015 jv:Ukir Jepara Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201600357 2016 jv:Jolènan Somongari Padatan, tata cara, lan pahargyan
201600358 2016 jv:Yaqowiyu Padatan, tata cara, lan pahargyan
201600359 2016 jv:Ruwatan Rambut Gimbal Padatan, tata cara, lan pahargyan
201600360 2016 jv:Meron Padatan, tata cara, lan pahargyan
201600361 2016 jv:Turangga Séta Seni pagelaran
201600362 2016 jv:Beksan Gambyong Seni pagelaran
201600363 2016 jv:Joglo pèncu Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201700525 2017 jv:Témpé Jawa Tengah Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201700526 2017 jv:Barongan Blora Seni pagelaran
201700527 2017 jv:Gethuk Gorèng Sokaraja Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201800721 2018 jv:Mantèn Kaji Padatan, tata cara, lan pahargyan
201800722 2018 jv:Beksan Èndhèl Seni pagelaran
201800723 2018 jv:Kalang Obong Kendhal Padatan, tata cara, lan pahargyan
201800724 2018 jv:Grebeg Besar Demak Padatan, tata cara, lan pahargyan
201800725 2018 jv:Hak-Hakan Padatan, tata cara, lan pahargyan
201800726 2018 jv:Gambang Semarang Seni pagelaran
201800727 2018 jv:Bégalan Padatan, tata cara, lan pahargyan
201800728 2018 jv:Kethèk Oglèng Wanagiri Seni pagelaran
201800729 2018 jv:Sedulur sikep Kawruh lan padatan babagan alam lan jagat rat
201900939 2019 jv:Dolalak Seni pagelaran
201900940 2019 jv:Suran Tutup Ngisor Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900941 2019 jv:Lènggèr Banyumas Seni pagelaran
201900942 2019 jv:Jaranan Margawati Seni pagelaran
201900943 2019 jv:Sintrèn Seni pagelaran
201900944 2019 jv:Beksan Prajuritan Seni pagelaran
201900945 2019 jv:Ngasa Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900946 2019 jv:Jamu Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201900947 2019 jv:Dhakon Tradhisi lan wedharan lésan

Jawa Wétan

Nomer règistrasi
panetepan
Taun panetepan Karya budaya Wengkon
201300028 2013 jv:Réyog Seni pagelaran
201300029 2013 jv:Keraben Sapé (Karapan sapi) Tradhisi lan wedharan lésan
201300030 2013 jv:Sapi Sonok Seni pagelaran
201300031 2013 jv:Beksan Gandrung Seni pagelaran
201300032 2013 jv:Kentrung Seni pagelaran
201400133 2014 jv:Beksan Seblang Seni pagelaran
201400134 2014 jv:Wayang topèng Tradhisi lan wedharan lésan
201400135 2014 jv:Tumpeng Sèwu Padatan, tata cara, lan pahargyan
201400136 2014 jv:Syiir Madura Tradhisi lan wedharan lésan
201400137 2014 jv:Kasada Padatan, tata cara, lan pahargyan
201400138 2014 jv:Ludruk Seni pagelaran
201400139 2014 jv:Jaran Bodhag Seni pagelaran
201400140 2014 jv:Dongkrek Seni pagelaran
201500234 2015 jv:Larung Sembonyo Padatan, tata cara, lan pahargyan
201500235 2015 jv:Singo Ulung Seni pagelaran
201500236 2015 jv:Wayang bèbèr Seni pagelaran
201500237 2015 jv:Tanèyan Lanjhang Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201600373 2016 jv:Entas-Entas Tengger Padatan, tata cara, lan pahargyan
201600374 2016 jv:Keboan Aliyan Osing Padatan, tata cara, lan pahargyan
201600375 2016 jv:Mecak Tengger Padatan, tata cara, lan pahargyan
201600376 2016 jv:Jaran Kecak Seni pagelaran
201600377 2016 jv:Wayang krucil Seni pagelaran
201600378 2016 jv:Lodho Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201700528 2017 jv:Sandhur Mandhura Seni pagelaran
201700529 2017 jv:Nyadar (upacara adat) Padatan, tata cara, lan pahargyan
201700530 2017 jv:Ceprotan Padatan, tata cara, lan pahargyan
201700531 2017 jv:Jamasan Gong Kyai Pradah Padatan, tata cara, lan pahargyan
201700532 2017 jv:Damar Kurung Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201800730 2018 jv:Clurit Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201800731 2018 jv:Janger Seni pagelaran
201800732 2018 jv:Mantèn kucing Padatan, tata cara, lan pahargyan
201800733 2018 jv:Rawon Nguling Kaprigelan lan kalantipan karajinan tradhisional
201800734 2018 jv:Réyog Cemandi Seni pagelaran
201800735 2018 jv:Sandur Padatan, tata cara, lan pahargyan
201800736 2018 jv:Wayang thengul Seni pagelaran
201800737 2018 jv:Topèng jatiduwur Seni pagelaran
201900978 2019 jv:Mocoan Lontar Yusup Banyuwangi Tradhisi lan wedharan lésan
201900979 2019 jv:Jaran képang Seni pagelaran
201900980 2019 jv:Banthèngan Seni pagelaran
201900981 2019 jv:Réyog Bulkiyo Seni pagelaran
201900982 2019 jv:Larung Sesaji Pantai Tambakrejo Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900983 2019 jv:Ajaran Samin Surasentika Kawruh lan padatan babagan alam lan jagat rat
201900984 2019 jv:Sanggring Gumena Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900985 2019 jv:Besutan Seni pagelaran
201900986 2019 jv:Riyaya Undhuh-Undhuh Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900987 2019 jv:Kedhuk Bèji Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900988 2019 jv:Kethèk Oglèng Pacitan Seni pagelaran
201900989 2019 jv:Kiprah Glipang Seni pagelaran
201900990 2019 jv:Kerapan Sapi Brujul Kawruh lan padatan babagan alam lan jagat rat
201900991 2019 jv:Hodo Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900992 2019 jv:Ojhung Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900993 2019 jv:Mamaca Situbandha Tradhisi lan wedharan lésan
201900994 2019 jv:Pengantin Putri Jenggala Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900995 2019 jv:Saronen Seni pagelaran
201900996 2019 jv:Jamasan Pusaka Kanjeng Kyai Upas Padatan, tata cara, lan pahargyan
201900997 2019 jv:Gemblak Seni pagelaran

*) Katrangan: Panyarta bisa nulis utawa ngrembakakaké artikel pusaka budaya dudu barang liyané kang isih sajroning prosès "panyathetan".

Sistim anggoné mbiji
besut

Sistim anggoné mbiji kang dipigunakaké kadadèn saka telung kategori, yaiku ngrembakakaké artikel, mertal artikel, lan nggawé artikel.

Ngrembakakaké artikel

Kapérang dadi patang pakèt:

Pakèt : Muwuhi kontèn cacah 3.000 bèt, muwuhi sathithiké 1 sub-sirah, lan muwuhi sathithiké 3 rujukan (30 poin).
Pakèt : Muwuhi kontèn cacah 5.000 bèt, muwuhi sathithiké 1 sub-sirah, lan muwuhi sathithiké 5 rujukan (60 poin).
Pakèt : Muwuhi kontèn cacah 7.500 bèt, muwuhi sathithiké 2 sub-sirah, lan muwuhi sathithiké 10 rujukan (110 poin).
Pakèt : Muwuhi kontèn cacah 10.000 bèt, muwuhi sathithiké 2 sub-sirah, lan muwuhi sathithiké 15 rujukan (260 poin).
Nulis artikel anyar pertalan

Kapérang dadi patang pakèt:

Pakèt : Nggawé artikel kang dawané kontèn sathithiké 3.000 bèt; muwuhi sathithiké 1 sub-sirah kajaba rujukan, cathetan sikil, kapustakan, lan pranala jaba; uga muwuhi sathithiké 3 rujukan (20 poin).
Pakèt : Nggawé artikel kang dawané kontèn sathithiké 5.000 bèt; muwuhi sathithiké 1 sub-sirah kajaba rujukan, cathetan sikil, kapustakan, lan pranala jaba; uga muwuhi sathithiké 5 rujukan (50 poin).
Pakèt : Nggawé artikel kang dawané kontèn sathithiké 7.500 bèt; muwuhi sathithiké 2 sub-sirah kajaba rujukan, cathetan sikil, kapustakan, lan pranala jaba; uga muwuhi sathithiké 10 rujukan (100 poin).
Pakèt : Nggawé artikel kang dawané kontèn sathithiké 10.000 bèt; muwuhi sathithiké 2 sub-sirah kajaba rujukan, cathetan sikil, kapustakan, lan pranala jaba; uga muwuhi sathithiké 15 rujukan (250 poin).
Nulis artikel anyar dudu pertalan

Kapérang dadi patang pakèt:

Pakèt : Nggawé artikel kang dawané kontèn sathithiké 3.000 bèt; muwuhi sathithiké 1 sub-sirah kajaba rujukan, cathetan sikil, kapustakan, lan pranala jaba; uga muwuhi sathithiké 3 rujukan (50 poin).
Pakèt : Nggawé artikel kang dawané kontèn sathithiké 5.000 bèt; muwuhi sathithiké 1 sub-sirah kajaba rujukan, cathetan sikil, kapustakan, lan pranala jaba; uga muwuhi sathithiké 5 rujukan (100 poin).
Pakèt : Nggawé artikel kang dawané kontèn sathithiké 7.500 bèt; muwuhi sathithiké 2 sub-sirah kajaba rujukan, cathetan sikil, kapustakan, lan pranala jaba; uga muwuhi sathithiké 10 rujukan (250 poin).
Pakèt : Nggawé artikel kang dawané kontèn sathithiké 10.000 bèt; muwuhi sathithiké 2 sub-sirah kajaba rujukan, cathetan sikil, kapustakan, lan pranala jaba; uga muwuhi sathithiké 15 rujukan (300 poin).

*) Katrangan:

 1. Kanggo panyarta kang nggawé artikel anyar pertalan utawa dudu pertalan mawa basa krama, bakal merkolèh tambahan 50 poin.

Rujukan kang bisa dipigunakaké
besut

Warisan Budaya Takbenda
Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya (2014). Buku Panduan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2014 (PDF). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya (2018). Katalog Warisan Budaya Takbenda Indonesia 2018 (PDF). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya (2015). Panduan Pencatatan, Penetapan, dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (PDF). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
Mancacaritadipura, Gaura; Wirakartakusumah, Daryl Neng (2019). Warisan Budaya Takbenda dan Pembangunan Berkelanjutan (PDF). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Bebungah
besut

Bebungah kanggoné 3 panyarta kang antuk poin akèh dhéwé.

Juwara : chromebook kang ajiné Rp 3.000.000.
Juwara : chromebook kang ajiné Rp 2.500.000.
Juwara : punsèl pinter kang ajiné Rp 2.000.000.
panyarta kang paling cepet kalawan poin sathithiké 100 bakal merkolèh pigegel mirunggan.

Klasemèn pungkasan
besut

No. Jeneng naraguna Poin
1. Labdajiwa 7800
2. Faisal Anas 5500
3. Titah Sawantah 4620
4. Thersetya2021 3150
5. Bajinra 1620
6. Minky Avelin 300
7. Mrajak Semi 300
8. Empat Tilda 280
9. Arienda Addis Prasetyo 110

Reroncèning Acara

 • Pandaptaran Panyarta
1 Pèbruwari 2023 – 5 Maret 2023
Blangko pandaptaran wiwit dibukak lan pariwara lumantar média sosial wiwit lumaku.
 • Titi Mangsa Lumakuning Pasanggiri
1 Pèbruwari 2023 – 5 Maret 2023
Panitya bakal ngawasi lumakuné pasanggiri lan uga mangsuli pitakonan kang mlebu saka panyarta.
 • Pambiji Artikel
8 Maret 2023 – 11 Maret 2023
Panitya bakal mbiji kang kaping pungkasan tumrap sekabèhaning artikel kang wis diklumpukaké déning para panyarta.
 • Wara-Wara Panyarta kang Menang
12 Maret 2023
Wara-wara bakal kawedharaké lumantar média sosial.

Daptara ing kéné! Klumpukna artikel ing kéné!